Ētikas kodekss

Mūsu darbības principi

Tikkurila „Ētikas kodeksā” (Code of Conduct) ir noteiktas mūsu darbības pamata prasības: mūsu pieeja profesionālām lietišķām attiecībām, interešu konfliktiem, uzņēmuma īpašuma aizsardzībai, godīgai konkurencei, cilvēktiesībām un vienlīdzībai, veselībai, drošībai un videi, kā arī uzticībai un privātumam.

Darbības principi ir saistīti ar atbilstību likumam un ētikas normām. Ikviena Tikkurila darbinieka un uzņēmuma pārstāvja, kā arī sadarbības partnera pienākums ir rīkoties saskaņā ar Tikkurila „Ētikas kodeksu”.

 • Mēs rīkojamies saskaņā ar likumu un ievērojam augstas ētiskās vērtības, kā arī starptautiski atzītos cilvēktiesību, nodarbinātības un darba tiesību standartus visos tirgos, kuros mēs darbojamies. Turklāt mums ir savi iekšējie noteikumi, kas mums ir jāievēro.
 • Mēs veicinām ilgtspējīgu attīstību un ņemam vērā vides, ekonomiskos un sociālos aspektus savā darbībā gan ikdienas darbā, gan ilgtermiņa biznesa attīstībā.
 • Mēs ik dienu rīkojamies saskaņā ar mums svarīgajām vērtībām: mēs esam uzticami, mēs esam inovatīvi, un mēs esam īsti profesionāļi.

Mūsu uzmanības centrā – atbilstība likumam un ētikas normām

Profesionālas lietišķās attiecības

Mēs vēlamies, lai mūs uzskata par profesionālu sadarbības partneri, un mēs sadarbosimies tikai ar uzticamiem piegādātājiem un sadarbības partneriem. Mēs dodam priekšroku ilgtermiņa sadarbībai un visas svarīgākās vienošanās noslēdzam rakstiski.

 • Tikkurila nepieļauj nekāda veida kukuļošanu, korupciju vai līdzīgu neētisku rīcību.
 • Uzņēmums Tikkurila un tā darbinieki un pārstāvji nekādā gadījumā nepiedāvā, neprasa un nepieņem kukuļus nekādā veidā.
 • Mūsu darbiniekiem nav atļauts pieņemt vai piedāvāt nekādus materiālus labumus vai izklaides, izņemot parastas lietišķas dāvanas un viesmīlības izrādīšanu.
 • Tikkurila sadarbības partneri ievēro pretkorupcijas likumus un noteikumus. Viņi nedrīkst piedāvāt Tikkurila darbiniekiem vai uzņēmuma pārstāvjiem kukuli jebkādā veidā, kā arī nedrīkst
 • pieņemt kukuli jebkādā veidā no trešajām pusēm

Interešu konflikts

Tikkurila darbiniekiem jāizvairās no situācijām, kas var izraisīt interešu konfliktu starp Tikkurila un darbinieku.

 • Darbinieki nekādā gadījumā nedrīkst meklēt personisku labumu, izmantojot savu amatu, Tikkurila īpašumu vai informāciju. Tas pats attiecas arī uz darbinieka ģimenes locekļiem un uz jebkuru citu uzņēmumu, kurā darbiniekam ir interese.

Godīga konkurence

Tikkurila praktizē godīgu konkurenci spēkā esošo konkurences likumu ietvaros neatkarīgi no tirgus teritorijas.

 • Tikkurila atturas no iesaistīšanās nelikumīgā informācijas, metožu apmaiņā vai vienošanās konkurentu starpā, tādās jomās kā cenu noteikšana, teritoriju dalīšana vai klientu iedalīšana. Tikkurila atturas no šādu darbību veikšanas.
 • Informāciju par konkurentiem Tikkurila ievāc tikai godīgā un likumīgā veidā, izmantojot publiski pieejamus avotus.
 • Visi Tikkurila sadarbības partneri ievēro piemērojamos pretmonopolu likumus un iepriekš minētos principus.

Cilvēktiesības un vienlīdzība

Mūsu panākumu pamatā ir iedvesmoti un motivēti darbinieki, un mēs vēlamies veicināt viņu labklājību. Nodarbinātības un darba praksē Tikkurila ciena vienlīdzīgu iespēju un vienlīdzīgas attieksmes principu neatkarīgi no dzimuma, etniskās vai nacionālās izcelsmes, vecuma, reliģijas, politiskajiem uzskatiem vai stāvokļa sabiedrībā.

 • Tikkurila ciena un ievēro starptautiski atzītas cilvēktiesību normas.
 • Tikkurila neizmanto piespiedu darbu un bērnu darbaspēku.
 • Jebkāda veida uzmākšanās darba vidē ir stingri aizliegta.
 • Tikkurila ciena visu darbinieku tiesības iesaistīties arodbiedrībās un citās apvienībās.
 • Tikkurila pieprasa saviem sadarbības partneriem, lai viņi ievēro cilvēktiesības un vienlīdzības principus.

Veselība, drošība un vide

Mēs piedāvājam augstas kvalitātes, drošus un ilgtspējīgus risinājumus mūsu klientiem. Arodveselība un drošība ir mūsu darbinieku labklājības pamats. Mēs rūpējamies arī par mūsu klientu veselību un drošību, un vidi. Mēs nepārtraukti strādājam, lai samazinātu mūsu darbības un produktu ietekmi uz vidi, pievēršot pastiprinātu uzmanību izejvielu izvēlei un “dzīves cikla domāšanas” pieejai mūsu produktu izstrādē un mūsu piedāvātajos risinājumos.

 • Tikkurila sadarbības partneri veic efektīvu veselības, drošības un vides pārvaldības praksi savā uzņēmējdarbībā.

Uzņēmuma īpašums

Visi darbinieki ir atbildīgi par Tikkurila īpašumu, tostarp fizisko īpašumu, finanšu līdzekļu, intelektuālā īpašuma un jebkādas konfidenciālas informācijas pienācīgu aizsardzību.

 • Uzņēmuma īpašumu nedrīkst izmantot personiskiem mērķiem vai ar Tikkurila nesaistītu darījumu vai darbību atbalstīšanai. Tikkurila īpašumu nedrīkst izmantot nekādiem ar partijām un politiku saistītiem mērķiem.

Uzticība un privātums

Iekšējā informācija par uzņēmumu Tikkurila un tā partneriem jāglabā noslēpumā un jāaizsargā pret nesankcionētu piekļuvi. Tikkurila iegūst un glabā darbinieku personisko informāciju tikai personāla vajadzībām un darbinieka kvalifikācijas celšanas mērķiem. Piekļuve slepeniem un personas datiem ir ierobežota.

 • Darbinieki nedrīkst izpaust vai izmantot iekšējo informāciju par Tikkurila un uzņēmuma partneriem savam labumam vai jebkādas trešās personas, kas nav Tikkurila, labumam.
 • Tikkurila sadarbības partneriem tiek prasīts nodrošināt jebkādas konfidenciālas un slepenas informācijas par Tikkurila aizsardzību, kā arī tiek prasīts nodrošināt tādas informācijas, kas attiecas uz uzņēmuma Tikkurila uzņēmējdarbību un tā klientiem, aizsardzību.


Informācija atjaunota 10/2015


Ētikas kodekss
Tikkurila_etikas_kodekss

Tikkurila „Ētikas kodeksā” ir noteiktas mūsu darbības pamata prasības: mūsu pieeja profesionālām lietišķām attiecībām, interešu konfliktiem, uzņēmuma īpašuma aizsardzībai, godīgai konkurencei, cilvēktiesībām un vienlīdzībai, veselībai, drošībai un videi, kā arī uzticībai un privātumam.

Tikkurila Ētikas kodekss