Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
11.01.2016
 

ClimateCooler Hypercoat Primer - Adhēzijas gruntskrāsa

Apraksts
Vienkomponenta šķīdinātāja bāzes poliuretāna gruntskrāsa.
Īpašības
Īpaši piemērota lēzeniem jumtiem, uz kuriem sastājas ūdens, vai ļoti nodilušiem bitumena jumtiem.
Pielietojums
Bitumena, šķiedru cementa loksnēm un betona dakstiņiem. Izmanto kā gruntskrāsu, lai uzlabotu adhēziju pirms ClimateCooler Hypercoat uzklāšanas.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota jumtiem Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
100
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
200
m2/l
Toņu klāsts
Bezkrāsains.
Spīdums
nenoteikts
Patēriņš
100-200 g/m², atkarībā no virsmas porainības.
Iepakojumi
5 kg
Sajaukšanas attiecība
Neatšķaidīt. Gatavs lietošanai.
Uzklāšanas metode
Ota, rullis vai izsmidzinātājs.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Var pieskarties pēc 4-6 stundām.

ClimateCooler Hypercoat virsējo pārklājumu var uzklāt pēc 6-24 stundām.

Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 44%
Blīvums
Apm. 0,9-1 kg/l, (ISO 2811)

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai ir jābūt tīrai, stabilai un sausai, gaisa temperatūrai +8°- 35°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 85 %.
Sagatavošana
Ja iespējams, virsmas jānomazgā ar augstspiediena mazgātāju. Jānotīra eļļas, taukvielas un vaski. Jānotīra cementa līmes slānis, atlupušais materiāls un sacietējusī plēves kārta. Nepieciešamības gadījumā uz virsmas jāuzklāj ClimateCooler Cleaner šķīdums, jāievēro instrukcijas.

Apstrādājot virsmas, kas satur azbestu, jāievēro vietējie darba aizsardzības noteikumi.
Gruntēšana
Uzklāt ar otu vai rulli. Pēc sacietēšanas, var uzklāt ClimateCooler Hypercoat virsējo krāsu.

Uzklājot ar bezgaisa izsmidzinātāju, jāizmanto ClimateCooler atšķaidītājs.

Uzmanību! Pirms darba uzsākšanas jāpārbauda jumta stāvoklis.
Darbarīku mazgāšana
Ruļļi nav lietojami atkārtoti.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/i) 500g/l (2010)
ClimateCooler Hypercoat Primer maksimālais GOS saturs ir 500 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS08
GHS08
GHS07
GHS07
Satur: m-ksilola, o-ksilola, p-ksilola un etilbenzola reakcijas masa 4,4'-metilēndifenildiizocianāts. Bīstami. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Kairina ādu. Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Satur izocianātus. Var izraisīt alerģisku reakciju. Neieelpot tvaikus vai aerosolu. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu. Neatbilstošas ventilācijas gadījumā lietot elpošanas orgānu aizsargierīces. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. IEELPOJOT: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Ja rodas elpošanas traucējumu simptomi: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, ūdens sistēmās un augsnē. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
PĀRVADĀŠANA
3 III
auvjo110116 / lehte110116 / LS081215 / akk201115