Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
11.01.2016
 

ClimateCooler Hypercoat - Siltumu atstarojoša krāsa

Apraksts
Siltumu atstarojoša, vienkomponenta šķīdinātāja bāzes poliuretāna krāsa, kas sacietē mitruma iedarbībā. Veido biezu hidroizolācijas membrānu.
Īpašības
Īpaši piemērota lēzeniem jumtiem, uz kuriem sastājas ūdens, vai ļoti nodilušiem bitumena jumtiem.
Pielietojums
Bitumena, šķiedru cementa loksnēm un betona dakstiņiem. Var izmantot sistēmā ar ClimateCooler Hypercoat Primer.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota jumtiem Krāsa ir spīdīga Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
1,5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
1,8
m2/l
Pazīmes
Saules atstarošana: Atstaro līdz pat 80% no infrasarkanā starojuma.
Toņu klāsts
Balts.
Spīdums
Spīdīgs
Patēriņš
Minimālais patēriņš ir atkarīgs no virsmas: 1,5-1,8 kg/m2, uzklājot divās kārtās.
Iepakojumi
15 kg
Sajaukšanas attiecība
Atšķaidīšana: ClimateCooler Hypercoat Thinner.
Uzklāšanas metode
Ota, adatu rullis vai izsmidzinātājs.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)
Var pieskarties pēc 2-3 stundām. Var pārkrāsot pēc 6 - 48 stundām. Otru kārtu var uzklāt pēc 48 stundām. Pilnīgi sacietējusi pēc 4 dienām.
Izturība pret atmosfēras iedarbību
Laba izturība pret atmosfēras iedarbību, karstumu, mehānisko un ķīmisko iedarbību.
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 77%
Blīvums
Apm. 1,4 kg/l, (ISO 2811)
Uzglabāšana
Atvērtā tarā nevar uzglabāt. Produkts jāizlieto, tiklīdz iespējams.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai ir jābūt tīrai, stabilai un sausai, gaisa temperatūrai +8°- 35°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 85 %.
Sagatavošana
Ja iespējams, virsmas jānomazgā ar augstspiediena mazgātāju. Jānotīra eļļas, taukvielas un vaski. Jānotīra cementa līmes slānis, atlupušais materiāls un sacietējusī plēves kārta.

Apstrādājot virsmas, kas satur azbestu, jāievēro vietējie darba aizsardzības noteikumi.
Gruntēšana
Vienmēr jāizmanto ClimateCooler Hypercoat Primer.
Krāsošana
Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa.

Jāizmanto zema ātruma (300 rpm) mikseris. Krāsa jāuzklāj ar otu vai adatu rulli. Uzklājot ar izsmidzinātāju, jāpievieno 5-10% ClimateCooler Hypercoat atšķaidītājs. Maksimālais uzklāšanas intervāls starp kārtām ir 48 stundas.

ClimateCooler Hypercoat jāuzklāj divās kārtās. Patēriņš pirmajai kārtai ir 900 g/m2. Jāizmanto stikla šķiedras siets, lai padarītu membrānu stiprāku un izturīgāku pret plaisām virsmā. Stikla šķiedra jāiestrādā mitrajā kārtā ar adatu rulli. Otrā kārta (700 g/m2) ir jāuzklāj 48 stundu laikā.

Uzmanību! Pirms darba uzsākšanas jāpārbauda jumta stāvoklis.
Darbarīku mazgāšana
Ruļļi nav lietojami atkārtoti. Izsmidzinātāja pistoles jāizmazgā ar ClimateCooler Hypercoat Thinner.
Virsmas kopšana
Ar virsmu jāapietas saudzīgi. Virsma savu galējo cietību un izturību sasniedz apm. 4 dienu laikā.
Remontkrāsošana
Ar ClimateCooler Hypercoat krāsotas virsmas var pārkrāsot ar šo pašu produktu.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/i) 500g/l (2010)
ClimateCooler Hypercoat maksimālais GOS saturs ir 500 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS08
GHS08
GHS07
GHS07
Satur: m-ksilola, o-ksilola, p-ksilola un etilbenzola reakcijas masu. Uzmanību. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kairina ādu. Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu. Neatbilstošas ventilācijas gadījumā lietot elpošanas orgānu aizsargierīces. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Satur izocianātus. Satur tolilidēna diizoocianāts. Var izraisīt alerģisku reakciju Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, ūdens sistēmās un augsnē. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
PĀRVADĀŠANA
3 III
auvjo110116 / lehte110116 / LS081215 / akk201115