Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
11.01.2016
 

ClimateCooler Flex Topcoat - Siltumu atstarojoša krāsa

Apraksts
Elastīga, siltumu atstarojoša, modificēta akrilāta krāsa uz ūdens bāzes.
Īpašības

Piemērota jumtu krāsošanai. Var izmantot sistēmā ar ClimateCooler Frex Primer.

Pielietojums
Bitumena un šķiedru cementa loksnēm. UZMANĪBU! Var izmantot arī lēzeniem jumtiem, uz kuriem nav stāvošs ūdens.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota jumtiem Krāsa ir matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
4
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
6
m2/l
Pazīmes
Saules atstarošana: Atkarībā no toņa var atstarot līdz pat 80% no infrasarkanā starojuma. Vislabāko siltuma atstarošanas rezultātu var sasniegt, lietojot kopā ar ClimateCooler Flex Primer.
Toņu klāsts
Melns, gaiši pelēks, tumši brūns, dakstiņu sarkans, balts un tumšs antracīts.
Spīdums
Matēts
Patēriņš
4-6 m²/l.
Iepakojumi
20 L
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode
Ota, rullis vai izsmidzinātājs (bezgaisa). Augstspiediena izsmidzinātāja sprausla 0.019" – 0.021" (nominālais leņķis 40°- 50°).
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)
Iztur lietu un rasu 1-2 stundas pēc uzklāšanas. Augstāks gaisa relatīvais mitrums un zemāka temperatūra pagarina žūšanas laiku. Otru kārtu var uzklāt ne ātrāk kā 3-4 stundas pēc pirmās kārtas uzklāšanas.
Izturība pret atmosfēras iedarbību
Laba, arī rūpnieciskajā un piejūras atmosfērā.
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 39%
Blīvums
Apm. 1,4 kg/l (ISO 2811)
Uzglabāšana
Sargāt no sala.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai ir jābūt stabilai un sausai, gaisa temperatūrai virs +8°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %. Krāsošanas darbi jāieplāno tā, lai krāsas plēve būtu sausa pirms vakara rasas iestāšanās. Nekrāsot, ja ir gaidāms lietus.
Sagatavošana
No virsmas jānotīra netīrumi, putekļi, sūnas un ķērpji. Jāizmanto augstspiediena mazgātājs, izvairoties sabojāt virsmu un konstrukcijas. Nepieciešamības gadījumā uz virsmas jāuzklāj ClimateCooler Cleaner šķīdums.

Apstrādājot virsmas, kas satur azbestu, jāievēro vietējie darba aizsardzības noteikumi.
Gruntēšana
Izmantot ClimateCooler Flex Primer.
Krāsošana
Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. ClimateCooler Flex Topcoat jāuzklāj vienā vai divās kārtās (kopējais mitras plēves biezums 170-180 µm).

Uzmanību! Pirms darba uzsākšanas jāpārbauda jumta stāvoklis.

Produkts satur krāsas plēves aizsardzības līdzekļus, tādēļ pirmo gadu pēc krāsošanas no jumta tekošo lietus ūdeni nav ieteicams izmantot augu laistīšanai vai mazgāšanai.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar ūdeni. Viegli sacietējušu krāsu no darbarīkiem var iztīrīt ar Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Normālos apstākļos virsma savu galējo cietību un izturību sasniedz apm. 4 nedēļu laikā, tādēļ šajā laikā ar virsmu jāapietas saudzīgi.

Virsmu var tīrīt ar ClimateCooler Cleaner šķīdumu (sajaukšanas attiecība 1 daļa ClimateCooler Cleaner uz 50 daļām ūdens) ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas.
Remontkrāsošana
Ar ClimateCooler Flex Topcoat krāsotu virsmu var pārkrāsot šajā pašā krāsošanas sistēmā.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/a) 140g/l (2010)
ClimateCooler Flex Topcoat maksimālais GOS saturs ir 140 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums un 2-oktil-2H-izotiazolons-3. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, ūdens sistēmās un augsnē. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
PĀRVADĀŠANA
Nav klasificēts.
auvjo110116 / lehte110116 / LS081215 / akk201115