Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
11.01.2016
 

ClimateCooler Flex Primer - Siltumu atstarojoša gruntskrāsa

Apraksts
Elastīga, siltumu atstarojoša, modificēta akrilāta krāsa uz ūdens bāzes.
Īpašības

Izmanto jumtu gruntēšanai pirms ClimateCooler Flex Topcoat vai ClimateCooler Catalyst uzklāšanas.

Pielietojums
Bitumena un šķiedru cementa loksnēm. UZMANĪBU! Var izmantot arī lēzeniem jumtiem, uz kuriem nav stāvošs ūdens.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota jumtiem Krāsa ir matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
4
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
6
m2/l
Pazīmes
Saules atstarošana: Atstaro līdz pat 80% no siltuma starojuma. Vislabāko siltuma atstarošanas rezultātu var sasniegt, lietojot kopā ar ClimateCooler Flex Topcoat.
Toņu klāsts
Balts.
Spīdums
Matēts
Patēriņš
4-6 m²/l.
Iepakojumi
20 L
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode
Ota, rullis vai izsmidzinātājs (bezgaisa). Augstspiediena izsmidzinātāja sprausla 0.019" – 0.021" (nominālais leņķis 40°- 50°).
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)
Iztur lietu un rasu 1 stundu pēc uzklāšanas. Virsējo pārklājumu var uzklāt pēc 1-3 stundām. Augstāks gaisa relatīvais mitrums un zemāka temperatūra pagarina žūšanas laiku.
Izturība pret atmosfēras iedarbību
Laba, arī rūpnieciskajā un piejūras atmosfērā.
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 46%
Blīvums
Apm. 1,4 kg/l (ISO 2811)
Uzglabāšana
Sargāt no sala.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai ir jābūt stabilai un sausai, gaisa temperatūrai virs +8°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %. Krāsošanas darbi jāieplāno tā, lai krāsas plēve būtu sausa pirms vakara rasas iestāšanās. Nekrāsot, ja ir gaidāms lietus.
Sagatavošana
No virsmas jānotīra netīrumi, putekļi, sūnas un ķērpji. Jāizmanto augstspiediena mazgātājs, izvairoties sabojāt virsmu un konstrukcijas. Nepieciešamības gadījumā jumts jānomazgā ar ClimateCooler Cleaner šķīdumu, ievērojot instrukcijas.

Apstrādājot virsmas, kas satur azbestu, jāievēro vietējie darba aizsardzības noteikumi.
Gruntēšana
Pirms lietošanas gruntskrāsa rūpīgi jāsamaisa.

Uzklāt vienā kārtā (mitras plēves biezums 150-175 µm). Gruntskrāsu var atšķaidīt 5-10 % apmērā ar ūdeni, atkarībā no virsmas porainības.
Krāsošana
Uzmanību! Pirms darba uzsākšanas jāpārbauda jumta stāvoklis.

Produkts satur krāsas plēves aizsardzības līdzekļus, tādēļ pirmo gadu pēc krāsošanas no jumta tekošo lietus ūdeni nav ieteicams izmantot augu laistīšanai vai mazgāšanai.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar ūdeni. Viegli sacietējušu krāsu no darbarīkiem var iztīrīt ar Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/i) 140g/l (2010)
ClimateCooler Flex Primer maksimālais GOS saturs ir 140 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījumu un 2-oktil-2H-izotiazolonu-3. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, ūdens sistēmās un augsnē. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
PĀRVADĀŠANA
Nav klasificēts.
auvjo110116 / lehte110116 / LS081215 / akk201115