Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
11.01.2016
 

ClimateCooler Catalyst - NOx savienojumus sadaloša krāsa

Apraksts
Pašattīroša, elastīga, siltumu atstarojoša modificēta ūdens bāzes akrilāta krāsa ar fotokatalītisku efektu. Sadala kaitīgos NOx savienojumus nekaitīgos NO3 savienojumos (sāļos).
Īpašības

Jumtu krāsošanai. Izmanto krāsošanas sistēmā, kur kā gruntskrāsa ir izmantota ClimateCooler Uni Primer (piem., betona jumta dakstiņiem) vai ClimateCooler Flex Primer (piem., bitumena jumtiem).

Pielietojums
Bitumena, betona dakstiņu, šķiedru cementa lokšņu un gruntētu tērauda lokšņu jumtiem.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota jumtiem Krāsa ir matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
3
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
4
m2/l
Pazīmes
Saules atstarošana: Atstaro līdz pat 80% no siltuma starojuma.

Fotokatalītiskais efekts ISO 22197-1: Pusvadītspējīgu fotokatalītisku materiālu gaisa attīrītspējas testēšanas metode. Slāpekļa oksīda novēršana.
Toņu klāsts
Balts.
Spīdums
Matēts
Patēriņš
3-4 m2/l.
Iepakojumi
20 l
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode
Ota, rullis vai izsmidzinātājs (bezgaisa). Augstspiediena izsmidzinātāja sprausla 0.019" – 0.021" (nominālais leņķis 40°- 50°).
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)
Iztur lietu un rasu 1-2 stundas pēc uzklāšanas. Augstāks gaisa relatīvais mitrums un zemāka temperatūra pagarina žūšanas laiku. Otru kārtu var uzklāt ne agrāk kā 3-4 stundas pēc pirmās kārtas uzklāšanas.
Izturība pret atmosfēras iedarbību
Laba, arī rūpnieciskā un jūras klimatā.
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 42%
Blīvums
Apm. 1,4 kg/l, (ISO 2811)
Uzglabāšana
Sargāt no sala.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai ir jābūt stabilai un sausai, gaisa temperatūrai virs +8°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %. Krāsošanas darbi jāieplāno tā, lai krāsas plēve būtu sausa pirms vakara rasas iestāšanās. Nekrāsot, ja ir gaidāms lietus.
Sagatavošana
No virsmas jānotīra netīrumi, putekļi, sūnas un ķērpji. Jāizmanto augstspiediena mazgātājs, izvairoties sabojāt virsmu un konstrukcijas.
Apstrādājot virsmas, kas satur azbestu, jāievēro vietējie darba aizsardzības noteikumi.
Gruntēšana
Betona dakstiņu jumtiem, šķiedru cementa loksnēm vai gruntētām tērauda loksnēm jāizmanto ClimateCooler Uni Primer.
Bitumena vai šķiedru cementa loksnēm jāizmanto ClimateCooler Flex Primer.
Krāsošana
Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa.
ClimateCooler Catalyst jāuzklāj vienā vai divās kārtās, kopējais mitras plēves biezums 200-225 µm.

Uzmanību! Pirms darba uzsākšanas jāpārbauda jumta stāvoklis.

Produkts satur krāsas plēves aizsardzības līdzekļus, tādēļ pirmo gadu pēc krāsošanas no jumta tekošo lietus ūdeni nav ieteicams izmantot augu laistīšanai vai mazgāšanai.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar ūdeni. Viegli sacietējušu krāsu no darbarīkiem var iztīrīt ar Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Normālos apstākļos virsma savu galējo cietību un izturību sasniedz apm. 4 nedēļu laikā, tādēļ šajā laikā ar virsmu jāapietas saudzīgi.

Virsmu var tīrīt ar ClimateCooler Cleaner šķīdumu (sajaukšanas attiecība 1 daļa ClimateCooler Cleaner uz 50 daļām ūdens) ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas.
Remontkrāsošana
Ar ClimateCooler Catalyst krāsotu virsmu remontkrāsošanu var veikt šajā pašā sistēmā.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/i) 140g/l(2010)
ClimateCooler Catalyst maksimālais GOS saturs ir 140 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums un 2-oktil-2H-izotiazolons-3. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, ūdens sistēmās un augsnē. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
PĀRVADĀŠANA
Nav klasificēts.
auvjo110116 / lehte110116 / LS081215 / akk201115