Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
AvainlippuM1
 

Higiēnisks speciālais pārklājums

Argentum 20 ir speciālais pārklājums profesionālai lietošanai, kas ir izveidots augstu higiēnas prasību nodrošināšanai. Argentum 20 izcilās funkcionalitātes un tehniskās kvalitātes īpašības ir īpaši piemērotas iekštelpu sienām un griestiem, lai nodrošinātu augstus higiēnas un nodilumizturības standartus.
KiiltäväMatta
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbosKrāsa ir ūdens bāzesDarbarīks rullisDarbarīks izsmidzinātājsDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
8
m2/l

Veido higiēnisku virsmu

Satur aktīvo sudrabu, kas, uzturot ēku atbilstoši higiēnas prasībām, novērš baktēriju veidošanos uz krāsotām virsmām.


Nodilumizturīga virsma

Argentum 20 ir augsta noturība pret nodilumu sarežģītos ekspluatācijas apstākļos un biežu tīrīšanu, kā arī slimnīcās lietotajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem. Piemērots iekštelpām slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs, skolās, bērnudārzos, aprūpes namos un pārtikas ražošanas telpās.


Viegli uzklājams

Uzklājams ar rulli, otu vai augstspiediena izsmidzinātāju. Žūšanas laiks - var pieskarties pēc 2 stundām, var uzklāt nākamo kārtu pēc 4 stundām.


Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
31.08.2015
 

Argentum 20 - Speciālais pārklājums

Apraksts
Speciāla apdares krāsa sienām un griestiem, kur nepieciešams augsts higiēnas līmenis.
Īpašības
Produkts satur aktīvo sudrabu, kas kopā ar labu telpu higiēnu novērš baktēriju augšanu uz krāsotās virsmas. Produkts ir pārbaudīts atbilstoši standartam ISO 22196.
Pielietojums
Sienām un griestiem iekštelpās, kur nepieciešams augsts higiēnas līmenis. Piemērota iekšdarbos, piemēram, vestibilos, kāpņu telpās, slimnīcas koridoros, palātās un citās līdzīgās telpās, kas pakļautas lielai slodzei. Betona, apmestu, špaktelētu, ķieģeļu, kartona, skaidu plātņu un kokšķiedras plākšņu virsmām iekštelpās. Piemērota agrāk nekrāsotām virsmām un remontkrāsošanai.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir pusmatēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
8
m2/l
Bāzes krāsas
A
Toņu klāsts
Tonējama Tikkurila Symphony toņu kartes gaišajos toņos.
Spīdums
Pusmatēts
Celtniecības materiālu emisijas klase
M1
Patēriņš
Apm. 5-8 m²/l.
Iepakojumi
2.7l, 9l, 18l.
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode
Rullis, ota vai izsmidzinātājs.
- bezgaisa izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0.015" - 0.021"
- atšķaidīšana 0 - 5 % pēc tilpuma.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)
Var pieskarties apm. pēc 2 stundām. Var pārkrāsot apm. pēc 4 stundām.
Specifiskas īpašības
Noteiktā antibakteriālā iedarbība:
Testēts saskaņā ar standartu ISO 22196. Baktēriju celmu standarts Staphylococcus aureus ATCC 6538P un Escherichia coli ATCC 8739.

Aktīvais sudrabs, ko satur pārklājums, ir efektīvs pret lielāko daļu mikrobu, ieskaitot zemāk minētos:
  • Gram-negatīvas baktērijas: Pseudomonas aeruginosa, P. stutzeri, Enterobacter cloacae, E. coli, Klebsiella pneumoniae
  • Gram-pozitīvas baktērijas: S. aureus, S. epidermidis, Enterococcus faecium, E. faecalis
  • Pret antibiotikām rezistentās baktērijas: MRSA, VRE, multirezistentā P. aeruginosa, pret vankomicinu rezistenta Enterococcus faecium
  • Rauga un pelējuma sēnītes: Candida glabrata, C. albicans, C. tropicalis, Saccharomyces cerevisiae
Izturība pret mazgāšanu
Ļoti laba. Iztur arī mazgāšanu ar mazgāšanas līdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem, kurus izmanto slimnīcās.
Noturība pret mitru berzi
SFS-EN 13300 klase I, ISO 11998
Ķīmiskā izturība
Iztur šķīdinātājus, piemēram, Vaitspirtu.
Karstumizturība
85°C, ISO 4211-2 un ISO 4211-3.
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 40 %
Blīvums
Apm. 1.2 kg/l, ISO 2811.
Uzglabāšana
Sargāt no sala. Uzglabāt sausā un vēsā vietā, sargāt no saules gaismas. Atvērta tara rūpīgi jāaizver. Tonētu krāsu nevar ilgstoši uzglabāt.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +10 ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.
Sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
No nekrāsotām virsmām jānotīra netīrumi un putekļi. Ja nepieciešams, iedobumi un plaisas jāaizpilda ar piemērotu Tikkurila Presto špakteļtepi. Nošpaktelētās vietas jānoslīpē un jānotīra slīpēšanas putekļi. Jānogruntē ar Ässä 1 gruntskrāsu vai Luja gruntskrāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Ievērojot lietošanas pamācību, iepriekš krāsotas virsmas jānomazgā ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un jāļauj nožūt. Ar skrāpi jānoņem atlupusī, atslāņojusies krāsa. Cietas, spīdīgas virsmas jānoslīpē matētas un jānotīra slīpēšanas putekļi. Iedobumi un plaisas jāaizpilda ar piemērotu Tikkurila Presto špakteļtepi. Nošpaktelētās vietas jānoslīpē un jānotīra slīpēšanas putekļi. Ja nepieciešams, jānogruntē ar Ässä 1 gruntskrāsu vai Luja gruntskrāsu.
Krāsošana
Pirms lietošanas Argentum 20 rūpīgi jāsamaisa. Jāuzklāj 1-2 kārtas ar otu, rullīti vai izsmidzināšanu.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar ūdeni. Nedaudz sacietējušas krāsas iztīrīšanai no otām ir ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Ar krāsoto virsmu dažas nedēļas jāapietas saudzīgi, jo galējo cietību un izturību normālos apstākļos krāsa sasniedz pēc 1 mēneša. Ja virsmas nepieciešams tīrīt ātrāk, tās viegli tīra ar birsti, lupatu vai sūkli.

Virsmas tīrīt ar neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli un mīkstu birsti, sūkli vai lupatu ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Ļoti netīras virsmas var tīrīt ar viegli sārmainu (pH 8-10) mazgāšanas līdzekli un lupatu, suku vai sūkli. Pēc tīrīšanas virsmas rūpīgi jānoskalo. Jāievēro mazgāšanas līdzekļa ražotāja pamācības attiecībā uz atšķaidīšanu.
Remontkrāsošana
Ar Argentum 20 krāsu krāsotas virsmas var pārkrāsot ar Argentum 20, lai saglabātu funkcionalitāti. Pārkrāsošana ar cita veida ūdens bāzes krāsu var radīt krāsas īpašību zudumu.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/l) 30g/l(2010). Argentum 20 maksimālais GOS saturs ir 30g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona (3:1) maisījums un 2-oktil-2H-izotiazolons-3. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Šī krāsa satur biocīdu produktu sausās plēves saglabāšanai. Satur: sudraba hlorīds, 2-oktil-2H-izotiazolons-3.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukša, sausa tara jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
PĀRVADĀŠANA
Nav klasificēts.
ser250915 / akk280915 / linla120515 / pih180815 / kmm120515

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!