Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
11.01.2016
 

Alfablock - Aizsarglīdzeklis

Apraksts
Ūdens bāzes aizsarglīdzeklis, kas balstīts uz silāna un siloksāna maisījuma.
Īpašības
Ķieģeļu, smilšu-kaļķa ķieģeļu, kaļķu javas, dabīgā smilšakmens, betona (ārpus EN-1504-2), eksponētā betona, apmestu un minerālplātņu virsmu piesūcināšanai.
Pielietojums
Dzīvojamo, biroju, industriālo ēku un noliktavu fasādes, jumta māla dakstiņi un minerālās bruģa plāksnes.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota jumtiem Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
3
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
5
m2/l
Toņu klāsts
Bezkrāsains.
Spīdums
nenoteikts
Patēriņš
3-5 m2/l, atkarībā no virsmas
Iepakojumi
25 l
Sajaukšanas attiecība
Produkts ir gatavs lietošanai.
Uzklāšanas metode
Zemspiediena izsmidzināšana (spiediens 0.5 - 1 bar); regulēt spiedienu pēc nepieciešamības.
Iespējams izmantot otu vai rulli, bet zemās viskozitātes dēļ, uzklāšana ir sarežģītāka.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)
1-3 stundas pēc uzklāšanas. Pilnībā sacietē pēc 6 dienām.
Iesūkšanās dziļums
2 – 18 mm atkarībā no virsmas.
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 6%
Blīvums
Apm. 0,95 - 1 kg/l ISO 2811.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai jābūt stabilai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 80 %.
Sagatavošana
Attīrīt virsmu no netīrumiem, putekļiem un sāļiem. Sapelējušas un sūnainas virsmas nomazgāt ar Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli saskaņā ar instrukciju.
Uzklāšana
Ar izsmidzinātāju “mitrs uz mitra” tehnikā apstrādāt virsmu, kamēr tā ir pilnībā piesūcināta.

Uzmanību!
Pirms apstrādes aizsegt logus. Produkta šļakatas no logiem nekavējoties noslaucīt.
Izvairīties no produkta uzklāšanas spēcīga vēja vai lietus laikā.
Darbarīku mazgāšana
Mazgāt darbarīkus ar ūdeni. Viegli sacietējušus darbarīkus var izmazgāt ar darbarīku mazgāšanas līdzekli Pensselipesu.
Remontkrāsošana
Pārbaudīt apstrādājamās virsmas ūdens absorbētspēju. Ja virsma ir ūdeni atgrūdoša, citi uz silāna balstīti aizsarglīdzekļi var neiesūkties un izveidot uz virsmas traipus, kurus ir grūti notīrīt.

Var apstrādāt atkārtoti ar Alfablock ne agrāk kā pēc 3 gadiem. Tīrīšanu veikt saskaņā ar virsmas sagatavošanas instrukciju.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem. Produkta atlikumi ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
PĀRVADĀŠANA
Nav klasificēts.
auvjo110116 / lehte110116 / LS081215 / akk2011