Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
 

Valtti Puuöljy

Saglabājiet dabisko koksnes skaistumu!

Tradicionālā eļļa kokam Tikkurila Valtti Puuöljy ļauj aizsargāt un izdaiļot koka konstrukcijas dārzā. Šī eļļa aizsargā koksni no mitruma un netīrumiem. Tonētā veidā tā neļauj virsmai kļūt pelēkai un palīdz novērst koksnes plaisāšanu.


Krāsa ir šķīdinātāja bāzesDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
15
m2/l

Vienreizēja apstrāde ir pilnīgi pietiekama

Koka virsmām paredzētā eļļa Valtti Puuöljy ir tonējams produkts terasēm, kāpnēm, tiltiem un puķu kastēm. Tā labi iesūcas gan jaunās, gan arī ar eļļu iepriekš apstrādātās dēļu virsmās.

Dēļu virsmu aizsardzība

Koka virsmām paredzētā eļļa Valtti Puuöljy ir piemērota neapstrādātu vai ar eļļu iepriekš apstrādātu dēļu virsmu apstrādei āra apstākļos. Tā aizsargā koksni no mitruma un samazina plaisāšanu.

Tonēta aizsardzība koksnei

Lietojot koksnes dabiskajam tonim līdzīgu eļļas toni, koka virsmu eļļošana padziļina un izlīdzina attiecīgās koksnes dabisko toni. Rezultāts ir atkarīgs no pamatnes toņa. Tonēts produkts salīdzinājumā ar netonētu eļļu apstrādātu virsmu, ir izturīgāks pret laikapstākļu iedarbību. Valtti toņu kartē ir atrodami dabiski krāsu toņi.


Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
04.05.2016
(Iepriekšējais datums 01.01.2012)
 

Valtti Puuöljy - eļļa kokam

Apraksts
Šķīdinātāja bāzes ārdarbu eļļa kokam. Aizsargā koka virsmu no mitruma un netīrumiem, kā arī samazina virsmas plaisāšanu.
Īpašības

Piemērota tīra koka vai iepriekš ar ārdarbu eļļu apstrādātām koka virsmām, kā arī cietkoksnei, termoksnei, impregnētai un neapstrādātai koksnei.

Pielietojums
Dārza mēbeles, terases, piestātnes.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir šķīdinātāja bāzes Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
15
m2/l
Bāzes krāsas
EC
Toņu klāsts
Bezkrāsains. Tonēšana pēc Valtti toņu kartes.
Spīdums
nenoteikts
Patēriņš

5 - 7 m²/l uz vecām virsmām.

7 - 15 m²/l uz jaunām un labā stāvoklī esošām virsmām

Iepakojumi
0.9 l, 2.7 l, 9 l.
Šķīdinātājs
Vaitspirts 1050
Uzklāšanas metode

Ota vai sūklis.

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Virsma nožūst dažu stundu laikā. Žūšanas laiku ietekmē virsmas porainība un izmantotais eļļas daudzums. Otro kārtu uzklāj pēc dažām stundām tiklīdz virsma ir nožuvusi. Žūšanas laiks ir atkarīgs no laika apstākļiem.

Izturība pret atmosfēras iedarbību
Lai nodrošinātu labāku izturību pret atmosfēras iedarbību, ieteicams izmantot tonētu produktu.
Ja nepieciešams, jāveic remontkrāsošana. Virsmas, kas ir pastāvīgi pakļautas atmosfēras iedarbībai, ieteicams apstrādāt katru gadu.
Sausais atlikums pēc tilpuma
18 %.
Blīvums
0.8 kg/l, ISO 2811.
Uzglabāšana
Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā. Atvērts produkta iepakojums jāizlieto viena darba projekta laikā. Pustukšā tarā produkta īpašības var mainīties.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai jābūt sausai un koksnes relatīvajam mitrumam zem 20%, jo mitra koksne neabsorbē eļļu, kas žūst lēnām. Tā kā impregnēta koksne bieži ir mitra, ieteicams apstrādi veikt 6 mēnešus pēc žāvēšanas. Apstrādes un žūšanas laikā apstrādājamās virsmas, eļļas un gaisa temperatūrai jābūt virs +5°C un gaisa relatīvajam mitruma zem 80%.
Sagatavošana
Neapstrādātas virsmas:
No virsmas jānotīra netīrumi, putekļi un atlupušais materiāls. Pelējums jānomazgā ar Tikkurila Homeenpoisto (pelējuma noņemšanas līdzekli) vai Tikkurila Terassi- ja Kalustepesu, ievērojot lietošanas pamācību.

Iepriekš ar koka eļļu apstrādātas virsmas:
Ar skrāpi vai drāšu suku no virsmas jānotīra atlupušais materiāls. Ja nepieciešams virsmu nomazgā ar Homeenpoisto (pelējuma noņemšanas līdzekli) vai Terassi-ja Kalustepesu, ievērojot lietošanas pamācību. Ja uz virsmas ir palikusi caurspīdīga plēve, tā pirms apstrādes ir jānoņem.
Eļļošana
Pirms lietošanas un lietošanas laikā Valtti Puuöljy rūpīgi jāsamaisa. Eļļu uzklāj ar otu vai sūkli tā, lai eļļa vienmērīgi iesūktos virsmā. Lai izvairītos no pārklāšanās un vienmērīgi noklātu visu virsmu, ar nepārtrauktiem triepieniem, eļļu uzklāj visa dēļa garumā. Dārza mēbelēm uzklāj vienu kārtu. Porainām virsmām var būt nepieciešams uzklāt divas kārtas. Apstrādājot laivu piestātnes, nodrošiniet, lai produkts nenonāktu ūdenī.
Otro kārtu uzklāj tiklīdz eļļa ir iesūkusies virsmā un virma ir nožuvusi, t.i., pēc dažām stundām. Žūšanas laiks ir atkarīgs no laika apstākļiem. Apstrāde ar eļļu padara koka toni tumšāku. Ja nepieciešams, jāveic remontkrāsošana. Pastāvīgai atmosfēras iedarbībai pakļautas virsmas nepieciešamības gadījumā apstrādāt katru gadu.
Darbarīku mazgāšana
Vaitspirts 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzeklis.
Virsmas kopšana
Pēc uzklāšanas ar virsmu pirmo nedēļu jāapietas saudzīgi, lai tā pilnībā sacietētu. Ja nepieciešams, pēc divām dienām virsmu var tīrīt ar mīkstu suku vai birsti.
Netīras virsmas tīra ar Pihan Huoltopesu kopšanas līdzekļa šķīdumu (1 daļa kopšanas līdzekļa uz 5 daļām ūdens). Pēc mazgāšanas virsma jānomazgā un jāļauj nožūt.
Remontkrāsošana
Ja nepieciešams, jāveic remontkrāsošana. Pastāvīgai atmosfēras iedarbībai pakļautas virsmas nepieciešamības gadījumā apstrādāt katru gadu.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS08
GHS08
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Satur: ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom., etilmetilketoksīms, 2-oktil-2H-izotiazolons-3, 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons. Bīstami. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot aizsargcimdus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Uzmanību!Pašaizdegšanās risks lietotām tīrīšanas lupatām, papīra salvetēm u.c. Piesārņotie materiāli pēc dažām stundām var pašaizdegties, tādēļ pirms likvidēšanas jāsamērcē ūdenī un jāievieto slēgtā metāla konteinerā.
PĀRVADĀŠANA
ADR: 3 III
sre130516 / dco111008 / ofl090309 / mli130109 / akk180516 / 257 0070

Toņi

Valtti - toņu karte

Valtti toņu karte.

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!