Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
Avainlippu
 

Vallti Plus Kesto

Jaunākās paaudzes koksnes aizsargpārklājums

Pateicoties mūsdienu ķīmijas tehnoloģijām, Valtti Plus Kesto  ir divreiz garāks remontkrāsošanas intervāls, salīdzinot ar tradicionālajiem koksnes aizsargpārklājumiem. Šis ūdens bāzes koksnes aizsargpārklājums ir piemērots koka apšuvumam, līmēta koka virsmām un žogiem, kā arī logu un durvju ārējiem rāmjiem.KiiltäväMatta
Krāsa ir piemērota fasādēm/sienām ārdarbosKrāsa ir ūdens bāzesDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
4
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
12
m2/l

Divreiz ilgāks laiks līdz  remontkrāsošanai

Saistviela, kas īpaši labi iztur laikapstākļu iedarbību, apvienojumā ar jaunu Super Color tonēšanas tehnoloģiju, nodrošina ļoti ilgu intervālu līdz remontkrāsošanai un dziļu, intensīvu toni. Piemērots koka apšuvumam un konstrukcijām, kā arī līmēta koka virsmām.

Skaista pusmatēta virsma un intensīvi toņi

Produkts veido satīnmatētu virsmu. Valtti Plus Kesto tonēts Super Color toņu kartes toņos piešķir virsmai caurspīdīgu aizsargpārklājumu un dziļu, intensīvu toni, kas izceļ koka struktūru. Pieejami arī tradicionālie caurspīdīgie toņi.

Krāsojuma atjaunošana

Valtti Plus Kesto ir lieliski piemērots iepriekš apstrādātām virsmām, piemēram, koka apšuvumam un līmēta koka virsmām.


Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
13.07.2016
 

Valtti Plus Kesto - Koksnes aizsargpārklājums

Apraksts
Īpaši izturīgs koksnes aizsargpārklājums ārdarbiem, kas balstīts uz modificētas akrilāta saistvielas un ir ar labu UV aizsardzību. Veido pusmatētu, ūdeni atgrūdošu koksni aizsargājošu virsmu. Pasargā koksni no atmosfēras iedarbības un aizkavē nelabvēlīgo mitruma un saules iedarbību.
Īpašības
Līmēta koka, zāģēta un ēvelēta koka virsmām, impregnētām un termiski apstrādātām koka virsmām ārdarbos, saskaņā ar lietošanas instrukciju.

Pielietojums
Koka apšuvumam, līmēta koka virsmām un žogiem, kā arī logu un durvju ārējiem rāmjiem. Neapstrādāta koka konstrukcijām vai koka konstrukcijām, kas iepriekš apstrādātas ar caurspīdīgu koksnes pārklājumu.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota fasādēm/sienām ārdarbos Krāsa ir pusmatēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
4
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
12
m2/l
Bāzes krāsas
EPP un OPP (Super Color)
Toņu klāsts
Produktu izmanto tonētu atbilstoši Tikkurila Super Color vai Valtti toņu kartēm. Gala tonis ir redzams uzreiz pēc virsmas nožūšanas. Vislabāko izturību pret atmosfēras iedarbību un intensīvāku toni var sasniegt, izmantojot Super Color toņus.
Spīdums
Pusmatēts
Patēriņš
Zāģēta koka virsmām 4-8  m2/l.
Ēvelēta koka un baļķu virsmām 8-12 m2/l.

Iepakojumi
0.9 l, 2.7 l, 9 l
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode
Ota
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)
Virsmai var pieskarties pēc 2-4 h un pārkrāsot pēc 24 h.


Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 33%, atkarībā no toņa
Blīvums
Apm. 1.0 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala! Rūpīgi aizvērt iepakojumu līdz nākamajai izmantošanas reizei. Atvērtā iepakojumā produktu nav iespējams ilgi uzglabāt. Ieteicams izmantot produkta iepakojuma saturu vienā krāsošanas reizē, jo atvērtā iepakojumā produkta īpašības var mainīties.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai ir jābūt sausai un koksnes mitruma saturam zem 20%. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +5ºC un relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%. Vispiemērotākie uzklāšanas apstākļi ir mierīgs, mākoņains un sauss laiks, kad gaisa temperatūra ir no +10 līdz + 20°C.
Sagatavošana
Neapstrādātas virsmas:
No virsmas ar tērauda vai beržamo birsti notīrīt netīrumus, putekļus un atlupušo materiālu. Pelējušas virsmas nomazgāt ar šķīdumu pelējuma noņemšanai Tikkurila Homeenpoisto vai dārza un terašu mēbeļu tīrīšanas līdzekli Terassi- ja Kalustepesu saskaņā ar instrukciju. Nogruntēt virsmu pēc iespējas ātrākā celtniecības stadijā ar Valtti Plus Base. Sargāt augus no gruntskrāsas šļakatām.

Virsmas, kas iepriekš apstrādātas ar caurspīdīgu koksnes pārklājumu:
Notīrīt atlupušo materiālu un pelēko koksnes šķiedru ar skrāpi vai tērauda birsti. Notīrīt virsmu un nomazgāt ar šķīdumu pelējuma noņemšanai Tikkurila Homeenpoisto vai dārza un terašu mēbeļu tīrīšanas līdzekli Terassi- ja Kalustepesu, ja nepieciešams. Līdz tīrai koksnei attīrītu virsmu nogruntēt ar Valtti Primer vai Valtti Plus Base. Ja uz virsmas palikusi caurspīdīga, iespējams, pat spīdīga plēve, virsmu slīpējot padarīt raupju.
Uzklāšana
Lai izvairītos no iespējamajām toņu atšķirībām, vienā traukā sagatavot pietiekoši daudz tonēta Valtti Plus Kesto vienas virsmas pārklāšanai. Rūpīgi samaisīt produktu gan pirms lietošanas, gan periodiski lietošanas laikā.
Lai izvairītos no pārklāšanās, uzklāt Valtti Plus Kesto vienmērīgiem un nepārtrauktiem triepieniem viena vai vairāku dēļu garumā. Produkts ātri nožūst. Uzklāt produktu pietiekamā daudzumā, lai izveidotos caurspīdīga virskārta. Īpaši rūpīgi uzklāt produktu uz dēļu galiem.
Uzklāt divas kārtas produkta uz jaunas gruntētas virsmas un 1-2 kārtas, veicot remontkrāsošanu, atkarībā no vecās virsmas stāvokļa un iepriekšējās apstrādes. Virsmām, kas iepriekš apstrādātas ar nelielu produkta daudzumu, kas absorbēts kokā, parasti nepieciešamas divas kārtas. Pārbaudīt apstrādātās virsmas stāvokli, un nepieciešamības gadījumā veikt remontkrāsošanu, tiklīdz produkts sāk nodilt no virsmas. Remontkrāsošanas biežums ir atkarīgs no objekta atrašanās vietas un novietojuma, kā arī no laikapstākļiem.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīkus tīrīt ar ziepēm (vai līdzīgu tīrīšanas līdzekli) un noskalot ar ūdeni. Sakaltušiem darbarīkiem ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu.
Virsmas kopšana
Apieties ar virsmu saudzīgi, jo savu galīgo cietību normālos apstākļos produkts sasniedz pēc aptuveni četrām nedēļām.
Ja tīrīšana ir nepieciešama neilgi pēc apstrādes, izmantot mīkstu birsti, slotu vai mitru lupatu. Ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc apstrādes, netīru virsmu iespējams tīrīt ar kopšanas līdzekli kokam Pihan Huoltopesu (1 daļa Pihan Huoltopesu un 5 daļas ūdens). Rūpīgi noskalot un ļaut virsmai nožūt.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(Cat A/e) 130 g/l (2010)
Valtti Plus Kesto maksimālais GOS saturs ir 130 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1). Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem. Produkta atlikumi ir jāiznīcina saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
PĀRVADĀŠANA
nav klasificēts.
ser010916 / akk201015 / / hsa29092015 /

Toņi

Super Color - toņu karte

Super Color toņu karte - dziļāki un noturīgāki toņi.

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!