Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
 

Valtti Kaluste- ja terassiöljy

Gatavie toņi atvieglo uzklāšanu

Šī koksnes eļļa gatavos toņos ir vienkārši lietojams un noturīgs līdzeklis terases, tiltiņa vai pagalma koka mēbeļu apstrādei. Eļļa dziļi iesūcas koksnē. Mēbeļu un terases eļļa Valtti Kaluste- ja terassiöljy ir pieejama videi un dabai ideāli piemērotos toņos: brūnā, pelēkā un melnā.


Krāsa ir šķīdinātāja bāzesDarbarīks izsmidzinātājsDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
15
m2/l

Atsvaidziniet vecas virsmas

Tikkurila mēbeļu un terases eļļas Valtti Kaluste- ja terassiöljy brūnais tonis ir jo īpaši izmeklēts, lai atsvaidzinātu ar spiedienu impregnētas un termiski apstrādātas brūnas koka virsmas vai gatavus terases dēļus. Lietojot šo līdzekli, nav jāpatur prātā toņu kodi, ja izvēlēto toni vēlaties vēlāk izmantot atkārtoti.

Rūpēs par koksni

Mēbeļu un terases eļļa Valtti Kaluste- ja terassiöljy iesūcas koksnē un tās pelēkais, melnais un brūnais tonis palīdz samazināt saulesgaismas kaitīgo iedarbību uz koksni. Ar eļļu apstrādātā virsma pēdām šķiet jo īpaši patīkama.

Gluži kā no jauna

Vecu, netīru koka virsmu, kas laika gaitā ir kļuvusi tumša, ar mēbeļu un terases eļļas Valtti Kaluste- ja terassiöljy melnā toņa palīdzību var ātri padarīt gluži kā jaunu. Apstrādātas virsmas izskats būtiski izmainās un tā šķiet ievērojami jaunāka, jo virsmas tonējums ir dziļš un vienmērīgs, un virsmai nav uzkrītošu tumšu pleķu.


Kā eļļot?

Video pamācība: Kā mazgāt un eļļot terasi


Video pamācība: Kā mazgāt un eļļot dārza mēbeles


Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
02.03.2018
(Iepriekšējais datums 04.05.2016)
 

Valtti Kaluste- ja terassiöljy - eļļa dārza mēbelēm un terasēm

Apraksts
Eļļa uz šķīdinātāja bāzes koka virsmu apstrādei ārdarbos. Satur vasku. Aizsargā pret mitrumu un netīrumiem, kā arī samazina virsmas plaisāšanu.
Īpašības

Piemērota cietkoksnei, termokoksnei, neapstrādātām koka virsmām, kā arī iepriekš ar eļļu apstrādātām virsmām. Virsmas galīgais tonis būs atkarīgs no sākotnējā koka toņa. Virsmas, kas jau ir pelēkas un mīkstās koksnes sugas, iesūc eļļu un galarezultātā tonis būs tumšs. Pirms uzklāšanas vienmēr izmēģiniet produktu.

Pielietojums
Terases, dārza mēbeles, laivu piestātnes un kāpnes.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir šķīdinātāja bāzes Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
15
m2/l
Toņu klāsts
Brūns, melns un pelēks.
Spīdums
nenoteikts
Patēriņš

5-7 m²/l uz vecām koka virsmām

7-15 m²/l uz jaunām vai labā stāvoklī esošām koka virsmām.

Iepakojumi
0.9 l, 2.7 l, 9 l.
Šķīdinātājs
Vaitspirts 1050
Uzklāšanas metode

Ar otu, izsmidzināšanu vai sūkli.

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)
Virsma nožūst dažu stundu laikā. Virsmas porainība un uzklātā eļļas daudzums ietekmē žūšanas laiku. Tiklīdz virsma ir nožuvusi, uzklāj otro kārtu, kas atkarībā no laikapstākļiem, var būt pēc dažām stundām.
Izturība pret atmosfēras iedarbību
Ja nepieciešams, jāveic virsmas apkope. Pastāvīgi atmosfēras iedarbībai pakļautas virsmas ieteicams apstrādāt katru gadu.
Sausais atlikums pēc tilpuma
25%.
Blīvums
0.9 kg/l, ISO 2811.
Produkta kods
005_0428, 005_0429, 005_0430

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai ir jābūt sausai un koksnes relatīvajam mitrumam zem 20%, jo mitra koksne neabsorbē eļļu, kas žūst lēnām. Tā kā impregnēta koksne bieži ir mitra, ieteicams apstrādi veikt 6 mēnešus pēc žāvēšanas. Apstrādes un žūšanas laikā apstrādājamās virsmas, eļļas un gaisa temperatūrai ir jābūt virs +5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.
Sagatavošana
Neapstrādātas virsmas:
No virsmas jānotīra netīrumi, putekļi un atlupušais materiāls. Pelējums jānomazgā ar Terassi- ja Kalustepesu, ievērojot lietošanas pamācību.

Iepriekš ar koksnes eļļu apstrādātas virsmas:
Ar skrāpi vai drāšu suku no virsmas jānotīra atlupušais materiāls. Ja nepieciešams, virsma jānomazgā ar Homeenpoisto (pelējuma noņemšanas līdzekli) vai Terassi- ja Kalustepesu, ievērojot lietošanas pamācību. Ja uz virsmas ir palikusi caurspīdīga plēve, tā pirms apstrādes ir jānoņem. Jāļauj virsmai nožūt, jo mitra koksne neabsorbē eļļu, kas mitros apstākļos žūst lēnām.
Eļļošana
Lai izvairītos no toņu atšķirības un iegūtu vienmērīgu virsmu, jāsajauc visai virsmai pietiekamu daudzumu produkta vienā traukā. Pirms lietošanas un lietošanas laikā Valtti Kaluste-ja Terassiöljy rūpīgi jāsamaisa. Ar otu, izsmidzinot vai ar sūkli, uzklāj eļļu vienā kārtā tā, lai eļļa iesūktos koka virsmā. Liekā eļļa jānoslauka. Lai izvairītos no pārklāšanās, noklāj visu dēli ar nepārtrauktiem triepieniem. Uzklāt vienu kārtu.
Katra uzklātā eļļas kārta padara koka toni tumšāku. Ja nepieciešams, lai virsma nekļūtu tumšāka, ar Valtti Kaluste-ja Terassiöljy eļļotas virsmas var apstrādāt ar caurspīdīgu Valtti Puuoljy. Ja nepieciešams, jāveic virsmas apkope. Pastāvīgi atmosfēras iedarbībai pakļautas virsmas var būt nepieciešams apstrādāt katru gadu.
Virsmas kopšana
Pēc uzklāšanas pirmo nedēļu ar virsmu jāapietas saudzīgi, lai tā pilnībā sacietētu. Ja nepieciešams, pēc divām dienām virsmu var viegli tīrīt ar mīkstu suku vai birsti.
Netīras virsmas jānomazgā ar Pihan Huoltopesu (1 daļa mazgāšanas līdzekļa uz 5 daļām ūdens). Pēc mazgāšanas virsmas rūpīgi jānoskalo un jāļauj nožūt.
Remontkrāsošana
Ja nepieciešams, lai virsma nekļūtu tumšāka, remontkrāsošanai var izmantot arī caurspīdīgu Valtti Puuoljy. Ja nepieciešams, jāveic virsmas apkope. Pastāvīgi atmosfēras iedarbībai pakļautas virsmas var būt nepieciešams apstrādāt katru gadu.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS08
GHS08
GHS07
GHS07
Satur: ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom. Bīstami. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. Satur 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts un etilmetilketoksīms. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Nepieļaut nokļūšanu augsnē, kanalizācijā vai ūdenstilpnēs. Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Uzmanību! Pašaizdegšanās risks lietotām tīrīšanas lupatām, papīra salvetēm u.c. Piesārņotie materiāli pēc dažām stundām var pašaizdegties, tādēļ pirms likvidēšanas jāsamērcē ūdenī un jāievieto slēgtā metāla konteinerā.
PĀRVADĀŠANA
-
-

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!