Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
 

Tikkurila valtti Expert

Vasku saturošs puscaurspīdīgs, matēts aizsargpārklājums

Dekoratīvs un aizsargājošs pārklājums koka virsmām ārdarbos.


KiiltäväMatta
Krāsa ir piemērota fasādēm/sienām ārdarbosDarbarīks otaApplication conditions
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
12
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
20
m2/l

Aizsargā un dekorē

Produkts ļoti labi iesūcas koksnē, aizsargājot to no UV stariem un, pateicoties pievienotajam vaskam, nodrošina papildus aizsardzību pret mitrumu. Iesūcas dziļi koka šķiedrās, izceļot tā dabisko skaistumu. Produkts ir pieejams 10 skaistos gatavajos toņos, kas iztur laikapstākļu iedarbību.


Viegli uzklājams

Produktu ir viegli uzklāt pat uz vissarežģītākajām virsmām. Tas ir lieliski piemērots koka sienām, logiem, durvīm, žogiem, margām ārdarbos, kā arī dārza mēbelēm un vasarnīcām.


Gatavie toņiUZMANĪBU!

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori. Vienmēr pārliecinieties par savu izvēli un izmantojiet toņu karti vidē un apstākļos, kas līdzīgi tiem, kādiem izvēlaties krāsu.


Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
23.02.2017
 

Valtti Expert - Koksnes aizsargpārklājums

Apraksts
Vasku saturošs koksnes aizsargpārklājums
Īpašības
Matēts, puscaurspīdīgs dekoratīvs koksnes aizsargpārklājums, kam pievienots vasks, kas nodrošina koka virsmu aizsardzību un dekoratīvu pārklājumu ārdarbos. Dziļi iesūcas koksnē, piesūcina to, izceļ tās skaistumu un aizkavē nelabvēlīgo UV staru un atmosfēras iedarbību. Vasks aizsargā koksni no nelabvēlīgās mitruma iedarbības, radot vienmērīgu un pieskārienam patīkamu virsmu. Pieejams modernos un skaistos toņos.
  • Ļoti laba noturība pret atmosfēras un UV staru iedarbību.
  • Palielināta koksnes aizsardzība pateicoties pievienotajam vaskam.
  • Noturīgas un dzīvīgas krāsas pateicoties speciāliem pigmentiem, kas izceļ koka dabisko rakstu.
  • Augsta noturība pret nelabvēlīgo ūdens iedarbību un skalošanu – ļoti labas hidrofobās virsmas īpašība.
  • Ļoti labi iesūcas kokā.
Pielietojums
Koka sienas, logi, durvis, žogi un margas ārdarbos.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota fasādēm/sienām ārdarbos Krāsa ir matēta Darbarīks ota Application conditions
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
12
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
20
m2/l
Toņu klāsts
Produkts pieejams 10 gatavos toņos. Gala tonis atkarīgs no koka tipa, virsmas krāsas, virsmas sagatavošanas un uzklāšanas metodes.
Spīdums
Matēts
Patēriņš
Līdz pat 20 m2/l (uzklājot uz gludas koka virsmas vienā kārtā, atkarībā no koka tipa un mitruma). Krāsojot jaunu, iepriekš nekrāsotu koka virsmu, ir ieteicams uzklāt apm. 150-180 g/m2 Tikkurila Valtti Expert krāsas, renovējot koka detaļas, uzklāt apm. 90-120 g/m2.
Iepakojumi
0,75 l; 2,5 l; 5 l
Uzklāšanas metode
Ar otu, sūkli vai iegremdēšanas metodi.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)
Var pieskarties pēc 1 h; uzklāt nākamo kārtu var pēc 12 h.
Sausais atlikums pēc tilpuma
18%, atkarībā no toņa.
Blīvums
0,86 g/cm3 (atkarībā no toņa).
Uzglabāšana
Produkts jāuzglabā un jāpārvadā slēgtā konteinerā, kas sargā produktu no atmosfēras iedarbības. Uzglabāšanas un pārvadāšanas temperatūrai jābūt no +5°C līdz +25°C.

Uzglabāšanas laiks slēgtā, oriģinālajā iepakojumā ir 5 gadi no ražošanas datuma (norādīts uz iepakojuma).

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Visām krāsošanai paredzētajām virsmām jābūt sausām un koka mitrumam zem 20%. Krāsošanas laikā gaisa temperatūrai jābūt vismaz +5°C un relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%.
Sagatavošana
Pirms uzklāšanas visas virsmas un asi stūri jānoslīpē, piemēram, ar smilšpapīru. Krāsojamo virsmu attīrīt no mizas, netīrumiem, taukvielām, eļļas, pelējuma, vaska, sēnītēm, kaitēkļiem vai citiem piesārņojumiem, kas samazina virsmas adhēziju. Noņemt kaļķa, cementa vai javas slāni, kas paliekot uz virsmas var radīt pleķus un ietekmēt virsmas noturību. Izņemt zarus (iedobumus aizpildīt ar tīru koksni) vai atstāt tos, bet apstrādāt ar speciāliem ķīmiskiem aizsarglīdzekļiem. Defekti jāaizpilda ar koku; bojājumi un plaisas jāaizpilda ar kokam paredzētu špakteļtepi, kas ir nedaudz gaišāka nekā paredzētā krāsa. Pelējuma noņemšanai un virsmas tīrīšanai izmantot Tikkurila Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli. Lai palielinātu koka absorbciju, visas iepriekš krāsotās, apstrādātās un špaktelētās virsmas noslīpēt un izlīdzināt. Ja nepieciešams, noņemt virskārtu pilnībā. Krāsojot vecas virsmas, ieteicams veikt testa krāsojumu. Papildus koksnes aizsardzībai, gruntēt virsmu ar Tikkurila Valtti Primer gruntējuma eļļu kokam. Aizsargāt augus no Tikkurila Valtti Expert krāsas šļakatām krāsošanas laikā.
Uzklāšana
Rūpīgi samaisīt krāsu gan pirms krāsošanas, gan krāsošanas laikā. Uzklāt Tikkurila Valtti Expert krāsu divās kārtās ar otu, sūkli vai iegremdēšanas metodi, īpašu vērību pievēršot izstrādājuma galiem. Gala tonis ir atkarīgs no koka tipa un uzklāto kārtu skaita.
Darbarīku mazgāšana
Pirms darbarīku mazgāšanas, notīrīt no tiem pēc iespējas vairāk krāsas. Pēc krāsošanas nekavējoties izmazgāt darbarīkus ar Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli vai vaitspirtu.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
ES (GOS) robežvērtības (apakšgrupa A/f) 700 g/l. Tikkurila Valtti Expert GOS saturs ir zem 700 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS08
GHS08
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Satur: ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom., terpentīns, eļļa, etilmetilketoksīms, kobalta bis(2-etilheksanoāts), 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT), 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT). Bīstami. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot aizsargcimdus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. Šis virsmas apstrādes līdzeklis satur biocīdu produktu sausās plēves saglabāšanai. Satur 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT) un 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT).
VALTTI EXPERT_DDL

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara un tara ar krāsas paliekām jānodod atkritumu nodošanas punktā. Detalizētu informāciju par atkritumu savākšanu jautāt vietējā pašvaldībā. Uzmanību! Tīrīšanai izmantotās lupatas, papīra salvetes u.c. var pašaizdegties. Ar krāsu piesūkušies materiāli var pašaizdegties pēc dažām stundām, tādēļ tie ir jāsamērcē ūdenī, un jāievieto slēgtā metāla konteinerā pirms iznīcināšanas.
PĀRVADĀŠANA
Produkts klasificēts kā bīstams saskaņā ar transportēšanas klasifikāciju (ADR/RID). ADR/RID 3 klase, iepakošanas grupa III, UN 1263.
-

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!