Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
 

Valtti Color

Izceļ koksnes dabisko skaistumu

Tradicionālais šķīdinātāja bāzes koksnes pārklājums Valtti Color ir piemērots arī dēļu virsmām. Šis pārklājums labi iesūcas, izceļot koksnes dabisko skaistumu. Aizsargā koksni pret laikapstākļu iedarbību, palēninot mitruma un saules iedarbības radītos efektus.


Krāsa ir piemērota fasādēm/sienām ārdarbosKrāsa ir šķīdinātāja bāzesDarbarīks izsmidzinātājsDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
4
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
12
m2/l

Koksnes tonēšana un aizsardzība

Valtti Color ir tonējams eļļas un šķīdinātāja bāzes pārklājums, kas iesūcas koksnē un pēc apstrādes neveido uz virsmas vienmērīgu plēvi. Valtti Color aizsargā koksni pret laikapstākļu iedarbību, palēninot mitruma un saules iedarbības radītos efektus.

Izdaiļo arī dēļu virsmas

Valtti Color veido skaistu virsmu uz vertikālām dēļu virsmām, iesūcoties dziļi koksnē.
Tas ir piemērots baļķu, zāģētu un ēvelētu dēļu virsmu, kā arī impregnētas vai termoapstrādātas koksnes virsmām apstrādei āra apstākļos.

Toņi no Valtti toņu kartes

Valtti toņu kartē ir atrodami desmitiem dabā iederīgu toņu.


Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
07.04.2017
(Iepriekšējais datums 29.04.2013)
 

Valtti Color - puscaurspīdīgs pārklājums kokam

Apraksts
Tonējams, bezkrāsains pārklājums uz eļļas bāzes. Iesūcas koka virsmā un pēc pirmās kārtas uzklāšanas neveido plēvi. Pasargā koka virsmu no laika apstākļu iedarbības. Aizkavē mitruma iesūkšanos un saules gaismas nelabvēlīgo iedarbību.
Īpašības

Valtti Color ir piemērots baļķu, zāģētām un ēvelētām koka virsmām, dažādiem koka dēļiem, kā arī piesūcinātai koksnei un termiski modificētām koka virsmām ārdarbos.

Pielietojums
Sienas un žogi ārdarbos u.c. Neapstrādātas un iepriekš ar koksnes aizsardzības līdzekļiem apstrādātas koka virsmas. Valtti Color nav piemērots siltumnīcu iekšējām virsmām.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota fasādēm/sienām ārdarbos Krāsa ir šķīdinātāja bāzes Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
4
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
12
m2/l
Bāzes krāsas
EC
Toņu klāsts
Lietot tonētu produktu. Produktu var tonēt pēc Tikkurila Valtti toņu kartēm.
Standarta tonis: Tumšs valrieksts

Spīdums: Valtti Color iesūcas koksnē un neveido plēvi.
Spīdums
nenoteikts
Patēriņš

Zāģēta koka virsmas 4 - 8 m²/l.

Baļķu un ēvelēta koka virsmas 8 - 12 m²/l.

Iepakojumi
0.9 l, 2.7 l, 9 l.
Šķīdinātājs
Vaitspirts 1050
Uzklāšanas metode

Ar otu.

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Var pieskarties pēc 4-8 stundām. Var pārkrāsot pēc 24 stundām.

Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 17 %, atkarībā no toņa.
Blīvums
Apm. 0.9 kg/l, ISO 2811.
Uzglabāšana
Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā. Atvērta tara rūpīgi jāaizver.
Atvērts produkta iepakojums jāizlieto vienas krāsošanas sezonas laikā, jo pustukšā tarā produkta īpašības var mainīties.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, t.i., koksnes mitrumam jābūt zem 20%. Krāsošanas un žūšanas laikā gaisa, virsmas un pārklājuma temperatūrai jābūt vismaz 5 ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.
Sagatavošana
Neapstrādātas koka virsmas:
No neapstrādātas virsmas ar tērauda vai beržamo suku jānotīra netīrumi, putekļi un atlupušais materiāls. Pelējušas virsmas jānomazgā ar Homeenpoisto pelējuma noņemšanas šķīdumu vai Tikkurila Terassi-ja Kalustepesu, jāievēro lietošanas pamācība. Tiklīdz iespējams virsmas, jānogruntē ar Valtti Primer vai Valtti Plus Base. Jāpasargā augi no Valtti Color, Valtti Primer vai Valtti Plus Base šļakatām.

Iepriekš ar koka aizsardzības līdzekļiem apstrādātas virsmas:
No iepriekš apstrādātām virsmām ar skrāpi vai tērauda suku jānotīra atlupušais materiāls un pelēkā koksne. Ja nepieciešams, virsma jānomazgā ar Homeenpoisto pelējuma noņemšanas šķīdumu vai Tikkurila Terassi-ja Kalustepesu. Spīdīgas plēves paliekas no koka virsmas jānoņem vai vismaz jānoslīpē. Jāpasargā augi no Valtti Color šļakatām.
Atšķaidīšana
Ja nepieciešams, atšķaida ar Vaitspirtu 1050.
Virsmas apstrāde
Lai izvairītos no toņu atšķirības un iegūtu vienmērīgu virsmu, jāsajauc visai virsmai pietiekamu tonēta Valtti Color daudzumu vienā traukā. Pirms lietošanas un lietošanas laikā Valtti Color rūpīgi jāsamaisa.
Lai izvairītos no toņa atšķirībām salaiduma vietās, Valtti Color uzklāj vienmērīgi ar otu uzreiz visa baļķa garumā vai pāris dēļu platumā. Rūpīgi jāapstrādā izstrādājuma gali. Jāuzklāj 2 plānas kārtas uz ēvelētām un baļķu virsmām. Jaunu virsmu aizsardzībai vienmēr jāizmanto tonēts produkts.

Jāseko apstrādātās virsmas stāvoklim un nepieciešamības gadījumā jāveic remontkrāsošana. Remontkrāsošanas intervāli ir atkarīgi no atrašanās vietas, debespuses un laika apstākļiem.

Pirms apdares kārtas uzklāšanas, jāpārbauda kokmateriālu stāvoklis un baļķu konstrukcijas funkcionalitāte.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīkus mazgāt ar Vaitspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Ar virsmu jāapietas saudzīgi, jo pilnīgu izturību un cietību virsma normālos apstākļos sasniedz apm. 4 nedēļu laikā. Ja ir nepieciešama tīrīšana, jāizmanto mīksta suka, birste vai mitra lupata.
1 mēnesi pēc krāsošanas nosmērētu virsmu var mazgāt ar Pihan Huoltopesu (1 daļa Huoltopesu uz 5 daļām ūdens). Rūpīgi jānoskalo un jāļauj nožūt.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/f): 700g/l (2010). Valtti Color maksimālais GOS (VOC) saturs ir 700g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS08
GHS08
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Satur: ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom., 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT), 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT). Bīstami. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzmu ziepēm un ūdeni. Satur nelielu daudzumu sensibilizējošas vielas: etilmetilketoksīms. Drodukta drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Neizlietotie produkta atlikumi un sažuvušie krāsas pārpalikumi jāiznīcina kā bīstamie atkritumi. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu parsībām. Uzmanību! Pašaizdegšanās risks lietotām tīrīšanas lupatām, papīra salvetēm u.c. Piesārņotie materiāli pēc dažām stundām var pašaizdegties, tādēļ pirms likvidēšanas jāsamērcē ūdenī un jāievieto slēgtā metāla konteinerā.
PĀRVADĀŠANA
ADR: 3 III
sre050613 / ssa110308 / mli171106 / akk070417 / lko191106 / 290 0070

Toņi

Valtti - toņu karte

Valtti toņu karte.

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!