Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
 

Unica Super 90, spīdīga

Tonējama uretānalkīda laka

Unica Super ir piemērota koka virsmu apstrādei iekštelpās un āra apstākļos. To var lietot laivu, mēbeļu un grīdu lakošanai.


KiiltäväMatta
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbosKrāsa ir piemērota fasādēm/sienām ārdarbosKrāsa ir piemērota grīdām iekšdarbosKrāsa ir šķīdinātāja bāzesDarbarīks izsmidzinātājsDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
12
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
14
m2/l

Iekšdarbiem un ārdarbiem

Unica Super satur aizsargvielas pret UV staru iedarbību, kas palēnina koksnes dzeltēšanu saules gaismas ietekmē. Tonēta laka aizsargā pret saules gaismu efektīvāk nekā netonēta laka.

Bezkrāsaina vai tonēta

Unica Super var izmantot bezkrāsainu vai tonēt pēc Koka pārklājumu un laku vai Valtti toņu kartes. Ja laka ir pārāk tumša, to var atšķaidīt ar bezkrāsainu Unica Super vai ar lakbenzīnu 1050.

Ātri žūstoša

Unica Super nožūst 2 stundu laikā, un to var apstrādāt jau pēc 6 stundām. Nākamo lakas kārtu var uzklāt pēc diennakts. Laka sacietē pilnībā un sasniedz savas īpašības aptuveni 4 nedēļu laikā.


Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
19.12.2014
(Iepriekšējais datums 04.10.2012)
 

Unica Super 90, spīdīga - uretāna alkīda laka

Apraksts
Ātri žūstoša uretāna alkīda laka. Satur UV aizsargvielas, kas palēnina dzeltēšanu, ko izraisa saules gaisma.
Īpašības

Unica Super ir piemērota koka virsmu pārklāšanai iekšdarbos un ārdarbos. Tonēts produkts aizsargā no saules gaismas iedarbības labāk, nekā netonēts produkts.

Pielietojums
Laivas, mēbeles un grīdas, kas ir pakļautas vieglai mehāniskai slodzei.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir piemērota fasādēm/sienām ārdarbos Krāsa ir piemērota grīdām iekšdarbos Krāsa ir spīdīga Krāsa ir šķīdinātāja bāzes Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
12
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
14
m2/l
Bāzes krāsas
EP
Toņu klāsts
Tonējama pēc Tikkurila toņu kartes koka pārklājumiem un lakām, un Valtti toņu kartēm. Lai pārliecinātos par toņa atbilstību, jāveic izmēģinājuma lakojums. Ja laka ir pārāk tumša, to var padarīt gaišāku ar bezkrāsainu Unica Super, vai Vaitspirtu 1050.
Spīdums
Spīdīgs
Patēriņš

12 - 14 m²/l vienai kārtai.

Iepakojumi
0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l.
Šķīdinātājs
Vaitspirts 1050
Sajaukšanas attiecība
Ja nepieciešams, atšķaida ar vaitspirtu 1050 līdz 10% apmērā pēc tilpuma.
Uzklāšanas metode

Ar otu vai izsmidzinātāju. Augstspiediena izsmidzinātāja sprausla 0.009" - 0.013" (0.230 - 0.330 mm).

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)
Putekļi nelīp pēc 2 stundām, var pieskarties pēc 6 stundām, var pārkrāsot pēc 24 stundām. Pilnīgu cietību laka sasniedz pēc 4 nedēļām atkarībā no ventilācijas, gaisa temperatūras, gaisa relatīvā mitruma un lakas plēves biezuma.
Ķīmiskā izturība
Iztur benzīnu, ligroīnu, vaitspirtu un denaturēto spirtu, augu un dzīvnieku taukus, smērvielas un taukvielas. Neiztur, piemēram, atšķaidītāju.
Izturība pret mazgāšanu
Teicami iztur visus parastos mazgāšanas līdzekļus,
SFS 3755
Sausais atlikums pēc tilpuma
48 %
Blīvums
0.9 kg/l, ISO 2811.
Produkta kods
556 6404

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Lakojamai virsmai jābūt sausai. Uzklāšanas un virsmas žūšanas laikā gaisa temperatūrai jābūt vismaz +5 ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %. Nestrādāt tiešos saules staros vai mitrā un aukstā laikā. Darbs jāplāno tā, lai lakas plēvīte ir nožuvusi pirms vakara rasas iestāšanās.
Sagatavošana
Neapstrādātas virsmas:
No neapstrādātām virsmām jānotīra netīrumi un putekļi. Pirms apstrādes cietkoksnes virsmas jānoslauka ar Vaitspirtu 1050. Pirms lakas uzklāšanas neapstrādātas koka virsmas, kas atrodas ārā, vienmēr jānogruntē ar Valtti Primer vai Valtti Plus Base.

Iepriekš apstrādātas virsmas:
Virsma jānomazgā ar mazgāšanas līdzekli (Maalipesu) un rūpīgi jānoskalo ar ūdeni. Ar skrāpi jānoņem vecā/atlupusī laka. Virsma jānoslīpē un jānotīra slīpēšanas putekļi.
Lakošana
Pirms lietošanas Unica Super rūpīgi jāsamaisa. Neapstrādātas virsmas nogruntē ar Unica Super 90, kas atšķaidīta 20% apmērā ar vaitspirtu 1050. Uzklāj 2-3 plānas, vienmērīgas kārtas. Virsējai kārtai, ja nepieciešams, laku atšķaida 0 – 20 % apmērā. Uz iepriekš lakotām virsmām uzklāj 1-2 kārtas neatšķaidītu Unica Super 90. Starp kārtām virsmu viegli noslīpē.

Uzmanību! Virsmas, kas atradīsies ārā, vienmēr jānogruntē ar pilnīgi spīdīgu Unica Super 90.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar Vaitspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Ne agrāk kā 1 mēnesi pēc apstrādes: Virsmu tīra ar neitrālu tīrīšanas līdzekli
(pH 6-8), izmantojot mīkstu suku, sūkli vai lupatu. Ļoti netīras virsmas tīra ar viegli sārmainu tīrīšanas līdzekli (pH 8-10), izmantojot, piemēram, lupatiņu, birsti vai sūkli. Virsma rūpīgi jānoskalo ar ūdeni.

Galējo cietību un izturību virsma normālos apstākļos sasniedz pēc dažām nedēļām (1 mēneša), tāpēc līdz tam laikam ar virsmu jāapietas saudzīgi. Ja virsmu nepieciešams tīrīt ātrāk, jāizmanto mīksta suka, mitra lupata vai sūklis.
Remontkrāsošana
Jāseko atmosfēras iedarbībai pakļautu virsmu stāvoklim un, ja nepieciešams, jāpārlako. Ar tonētu produktu apstrādātai virsmai var būt ilgāks kalpošanas laiks, salīdzinot ar virsmu, kas apstrādāta ar netonētu produktu. Ja virsma iepriekš ir apstrādāta ar Unica Super laku, remontlakošanai var izmantot Unica Super vai līdzīgas lakas.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/i) 500g/l (2010). Unica Super maksimālais GOS saturs ir 500g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS07
GHS07
Satur: ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom. Uzmanību. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Satur etilmetilketoksīms un kobalta bis(2-etilheksanoāts). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa- Unica Super spīdīga, pusspīdīga

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, ūdens tilpnēs un augsnē. Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Pašaizdegšanās risks! Iespējama tīrīšanas lupatu, slīpēšanas putekļu un smidzināšanas atlieku pašaizdegšanās. Šāda veida atkritumi pirms iznīcināšanas jāsavāc un jāuzglabā, piemēram, ūdenī vai jāizžāvē ārā, vai nekavējoties jāiznīcina.
PĀRVADĀŠANA
ADR: Tvertnes/trauki < 450 litri: augstās viskozitātes dēļ neattiecas uz ADR.
sre090415 / ssa040308 / ome110310 / mli261006 / ofl31102006 / 5566404

Toņi

Valtti - toņu karte

Valtti toņu karte.

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!