Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
 

Unica

Pusspīdīga, noturīga apdares krāsa

Unica ir pusspīdīga, noturīga iekšdarbu un ārdarbu alkīda krāsa koka un metāla virsmu apstrādei. Šī krāsa ir piemērota arī daudzām sintētiskām virsmām, piemēram, stikla šķiedras un plastmasas laivām (virs ūdenslīnijas).


KiiltäväMatta
Krāsa ir šķīdinātāja bāzesDarbarīks rullisDarbarīks izsmidzinātājsDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
10
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
14
m2/l

Īpaša noturība āra apstākļos

Unica piemīt laba adhēzija un noturība iekštelpās un āra apstākļos. Krāsu var izmantot mēbeļu, iekārtu, instrumentu, transportlīdzekļu, laivu (arī stikla šķiedras un plastmasas virsmām virs ūdenslīnijas) apstrādei.

Tūkstošiem toņu

Unica var tonēt tūkstošiem dažādos toņos, piemēram, pēc Tikkurila Symphony toņu kartes, kā arī alumīnija tonī.

Vairāki apstrādes veidi

Krāsu Unica var uzklāt ar otu, uzsmidzināt vai uzklāt ar īsspalvas rullīti. Tā apžūst 2 stundu laikā un ir gatava pārkrāsošanai pēc 16 stundām.


Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
29.05.2013
(Iepriekšējais datums 01.01.2012)
 

Unica - speciāla alkīda krāsa

Apraksts
Speciāla alkīda emalja.
Īpašības

Metāla un koka mēbeļu krāsošanai iekšdarbos un ārdarbos. Piemērota arī dažādām plastmasas virsmām, piemēram, stikla šķiedras un plastmasas laivām (virsmas virs ūdens līnijas). Skatīt lietošanas pamācības.

Pielietojums
Mēbeles, iekārtas, transporta līdzekļi, laivas, darbarīki u.c.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir pusspīdīga Krāsa ir šķīdinātāja bāzes Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
10
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
14
m2/l
Bāzes krāsas
A un C
Toņu klāsts
Tikkurila Symphony 2436, Feel the Colour un Feelings toņu kartes.
Spīdums
Pusspīdīgs
Patēriņš

10-12 m²/l vienā kārtā uz līdzenām koka virsmām. 12-14 m²/l vienā kārtā uz metāla un plastmasas virsmām.Iepakojumi
A bāzes krāsa: 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l.
C bāzes krāsa: 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Šķīdinātājs
Vaitspirts 1050 un Spray Šķīdinātājs 1032
Uzklāšanas metode

Metodes: ota, rullītis (ar īsu plūksnu) vai izsmidzinātājs.

Augstspiediena izsmidzināšana: jāizmanto izsmidzinātāja sprausla 0.009” – 0.013” (0.230 – 0.330 mm) un jāatšķaida līdz 5-20% apmērā ar smidzināšanai piemērotu Šķīdinātāju 1032.

Tradicionālā izsmidzināšana: jāizmanto sprausla 1.4 mm – 1.8 mm un jāatšķaida 25 - 35 % apmērā (% pēc tilpuma) ar smidzināšanai piemērotu Šķīdinātāju 1032 (DIN 18-25 s).

Uzmanību: Uzklājot ar izsmidzināšanu, Unica speciālās alkīda krāsas sausas plēves biezums nedrīkst pārsniegt 40 µm.

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Putekļi nelīp pēc 2 stundām. Var pārkrāsot pēc 16 stundām.Izturība pret mazgāšanu
Laba, mazgājot ar parastajiem mazgāšanas līdzekļiem (SFS 3755).
Karstumizturība
120ºC (ISO 4211-3). Gaišie toņi var viegli dzeltēt, ja temperatūra ir >80ºC.
Ķīmiskā izturība
Iztur viegli sārmainus un viegli skābus tīrīšanas līdzekļus. Iztur terpentīnu, vaitspirtu un denaturēto spirtu. Neiztur, piemēram, šķīdinātāju.
Izturība pret eļļu un taukvielām
Iztur smēreļļas un taukus. Degvielas šļakatas ir nekavējoties jānoslauka.
Nodilumizturība
Laba.
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 42%.
Blīvums
0.9 – 1.2 kg/l, atkarībā no toņa, ISO 2811
Uzglabāšana
Iztur uzglabāšanu un transportēšanu aukstumā.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +5ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.
Sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
No virsmām ir jānotīra netīrumi, putekļi, taukvielas un eļļas. No galvanizētām virsmām ar birsti ir jānotīra baltā rūsa. Plastmasas virsmas ir jānotīra ar šķīdinātāju, piemēram, Šķīdinātāju 1029 vai citu denaturēto etanolu. Virsma ir jānoslīpē un jānotīra putekļi. Plastmasas atšķirīgo īpašību dēļ, pirms visas virsmas nokrāsošanas ir jāpārbauda šķīdinātāja iedarbība un krāsas adhēzija. Koka virsmas ir jānogruntē ar Jehu vai Otex. Metāla virsmas jānogruntē ar Rostex Super pretkorozijas gruntskrāsu. Alumīnija virsmas pirms gruntēšanas ir jāpadara raupjas.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Jānomazgā ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi jānoskalo ar ūdeni. Ar skrāpi ir jānoņem atlupusī krāsa un visa virsma jānoslīpē. Jānotīra putekļi. Iedobumi un plaisas ir jāaizpilda ar Lakkakitti. Aizpildītās vietas ir jānoslīpē un jānotīra putekļi. Nodilušas koka virsmas ir jānogruntē ar Jehu vai Otex, bet metāla virsmas ar Rostex Super pretkorozijas gruntskrāsu.

Krāsojot spilgti sarkanā, dzeltenā vai oranžā tonī, koka virsmas jānogruntē ar Jehu vai Otex, kas tonēta tādā pašā tonī. Cinkotas, alumīnija un tērauda virsmas janogruntē ar gaiši pelēku Rostex Super.
Krāsošana
Krāsa ir rūpīgi jāsamaisa un, ja nepieciešams, jāatšķaida. Krāsojot ar otu, atšķaidīšanai izmanto Vaitspirtu 1050. Krāsojot ar izsmidzināšanu, izmanto smidzināšanai piemērotu Šķīdinātāju 1032. Uzklāj vienu vai divas kārtas ar otu, rullīti vai izsmidzinātāju.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki ir jāizmazgā uzreiz pēc lietošanas ar Vaitspirtu 1050 vai Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas: Virsmas mazgāt ar neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli un mīkstu suku, sūkli vai lupatu. Ļoti netīras virsmas mazgāt ar viegli sārmainu (pH 8-10) mazgāšanas līdzekli un lupatu, suku vai sūkli. Virsmu rūpīgi noskalot ar ūdeni.

Pēc krāsošanas dažas nedēļas ar virsmām jāapietas saudzīgi, jo krāsa galīgo cietību un izturību normālos apstākļos sasniedz pēc 1 mēneša. Ja virsmu nepieciešams tīrīt ātrāk, virsmu tīra viegli ar mīkstu birsti, lupatu vai suku.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS07
GHS07
Uzmanību. Satur: Ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Satur kobalta bis(2-etilheksanoāts) un etilmetilketoksīms. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, ūdens tilpnēs un augsnē. Tukšā tara ir jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Šķidrie produkta atkritumi ir jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
PĀRVADĀŠANA
ADR: Autopārvadājumi: Tvertnes/trauki < 450 litri: augstās viskozitātes dēļ neattiecas uz ADR. Jūras transports: Tvertnes/trauki < 30 litri: Transportēšana atbilstoši IMDG kodeksa paragrāfam 2.3.2.5
sre040613 / lko / kmm070613 / 525-s

Toņi

Izjūti krāsas - toņu karte

Izjūti krāsas - toņu karte iekšdarbiem.

Feelings - toņu karte

Feelings - toņu karte.

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!