Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
 

Ultra Classic

Klasika jau no paša sākuma

Koka fasāžu krāsas Ultra ir Tikkurila 150 gadu vēstures un rūpīga produktu attīstības darba rezultāts. Pusmatētā krāsa Ultra Classic ir Ultra sērijas flagmanis. Videi draudzīgā krāsa Ultra Classic ir piemērota gan manuāli gruntētu, gan rūpnieciski gruntētu koka virsmu krāsošanai un krāsojuma uzturēšanai.


KiiltäväMatta
Krāsa ir piemērota fasādēm/sienām ārdarbosKrāsa ir ūdens bāzesDarbarīks izsmidzinātājsDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
4
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
9
m2/l

Tradicionāli pusmatēts spīdums

Krāsa Ultra Classic ļauj iegūt skaistu pusmatētu virsmu, kas atbilst iepriekšējās fasādes krāsas Ultra spīdumam. Mājai tonējumu var piešķirt pavisam viegli, – izvēloties kādu no Feelings Facade vai Tikkurila koka fasāžu krāsu toņu kartes toņu kombinācijām.

Tvaika caurlaidība, kas aizsargā no mitruma

Ultra Matt aizsargā koka virsmu no mitruma, taču vienlaikus laiž cauri ūdens tvaiku. Arī skarbos apstākļos šī krāsa izskatās tā, it kā būtu tikko uzklāta.

Moderna, pret laikapstākļiem noturīga krāsu tehnoloģija

Ultra sērijas produktu saistviela ir veidota pēc visjaunākās poliakrilāta tehnoloģijas, kas nodrošina visaugstākā līmeņa toņa un spīdīguma noturību. Saistvielas izturība un elastīgums nodrošina to, lai krāsas virsma uz koksnes nesprēgātu un nelobītos visā ekspluatācijas laikā. Īpaši piemeklēta cietības pakāpe ļauj virsmai ilgāk saglabāt tīrību, jo netīrumi nespēj pieķerties virsmai pat vasaras karstumā.


Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
25.03.2015
(Iepriekšējais datums 19.07.2013)
 

Ultra Classic - pusmatēta krāsa koka fasādēm

Apraksts
Poliakrilāta krāsa ar teicamu izturību pret atmosfēras iedarbību.
Īpašības

Jaunām, rūpnieciski gruntētām virsmām vai virsmām, kas iepriekš apstrādātās ar koka virsmām piemērotām ārdarbu krāsām. 

Piemērota arī beigu apdarei objektā saskaņā ar Tikkurila ProHouse konceptu.
Pielietojums
Koka apšuvums ārdarbos, spundētie ārējā apšuvuma dēļi u.c.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota fasādēm/sienām ārdarbos Krāsa ir pusmatēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
4
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
9
m2/l
Bāzes krāsas
A un C
Toņu klāsts
Tikkurila toņu karte koka fasādēm.
Spīdums
Pusmatēts
Patēriņš

Zāģētas koka virsmas 4-6 m2/l. Ēvelētas un iepriekš krāsotas virsmas 7-9 m2/l.


Iepakojumi
0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l.
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode

Ar otu vai izsmidzinātāju

Bezgaisa izsmidzinātājs
-sprausla 0.018" - 0,023", t.i., 0.460 - 0.580 mm.
-atšķaidīšana 0 - 10 % pēc tilpuma.Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Var pieskarties apm. pēc 1 stundas. Normālos apstākļos nākamo kārtu var uzklāt pēc 2-4 stundām. Zemā temperatūrā un mitrā laikā žūšanas laiks ir ilgāks.

Izturība pret atmosfēras iedarbību
Laba, arī rūpnieciskajā atmosfērā.
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 41%.
Blīvums
Apm. 1.3 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Uzklāšanas un žūšanas laikā krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz 5ºC, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.
Sagatavošana
Jaunas nekrāsotas virsmas:
No virsmas jānotīra netīrumi, pelējums un atlupušais materiāls. Netīras un sapelējušas virsmas jānomazgā ar Tikkurila Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli, ievērojot lietošanas pamācību. Pēc iespējas agrākā celtniecības stadijā virsmas ir jānogruntē ar Valtti Primer vai Valtti Akvabase gruntējuma eļļu. Rūsējošas metāla daļas, piemēram, naglu galvas jāpārklāj ar Rostex Super pretkorozijas krāsu. No zaru vietām jānotīra sveķi. Virsmas jānogruntē vienā kārtā ar Ultra Primer vai Öljypohja gruntskrāsu. Jānokrāso ar Ultra Classic 1-2 reizes. Rūpīgi jāapstrādā izstrādājuma gali.

Rūpnieciski gruntētas un iepriekš apstrādātas virsmas:
No virsmas jānotīra netīrumi, pelējums un atlupušais materiāls. Atlupusī krāsa jānoņem ar skrāpi un virsma jānotīra ar drāšu suku. Netīras un sapelējušas virsmas jānomazgā ar Tikkurila Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli, ievērojot lietošanas pamācību. Līdz tīram kokam attīrītas virsmas jāapstrādā ar Valtti Primer vai Valtti Akvabase gruntējuma eļļu un vienreiz jānogruntē ar Ultra Primer vai Öljypohja gruntskrāsu.
Krāsošana
Pirms lietošanas krāsa ir rūpīgi jāsamaisa un nepieciešamības gadījumā jāatšķaida ar ūdeni. Uzklāj ar otu vai bezgaisa izsmidzinātāju. Rūpīgi jāapstrādā izstrādājuma gali. Lai izvairītos no toņu atšķirības, vienā traukā jāsajauc visai virsmai pietiekams krāsas daudzums.
Remontkrāsošana: Ultra Classic var pārkrāsot ar Ultra sērijas krāsām vai Pika-Teho krāsu.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki ir jāizmazgā ar ūdeni. Lai izmazgātu sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Normālos apstākļos virsma pilnīgu izturību un cietību sasniedz apm. pēc 4
nedēļām, tādēļ ar virsmu ir jāapietas saudzīgi. Ja ir nepieciešama tīrīšana,
jāizmanto mīksta birste, suka vai mitra lupatiņa. 1 mēnesi pēc krāsošanas nosmērētu virsmu var mazgāt ar Talon Huoltopesu (1 daļa Talon Huoltopesu uz 10 daļām ūdens). Traipus un ļoti netīras virsmas tīrīt ar Talon Huoltopesu un ūdens šķīdumu (1:1). Virsma rūpīgi jānoskalo un jāļauj nožūt.
Remontkrāsošana
Ultra Classic var pārkrāsot ar Ultra sērijas krāsām vai Pika-Teho krāsu.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/d) 130g/l(2010)
Ultra Classic maksimālais GOS saturs ir 130 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Uzmanību. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot dūmus/smidzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzmu ziepēm un ūdeni. Satur: 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT). Satur nelielu daudzumu sensibilizējošas vielas: 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC), 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT) 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil- 4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1). Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.
PĀRVADĀŠANA
ADR: nav klasificēts.
sre230813 / jha010611 / akk120312 / hsa29122011 / 696-

Toņi

Koka fasādes - toņu karte

Toņu karte koka fasādēm.

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!