Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
M1
 

Supi Saunasuoja

Aizsargā no netīrumiem un mitruma

Supi Saunasuoja ir mitru iekštelpu virsmu aizsargpārklājums, kurš veido virsmu, kas atgrūž ūdeni un netīrumus. Šis produkts satur pretpelējuma piedevu, kas aizsargā apstrādāto virsmu. Piemērots koka, kokskaidu un betona virsmām. Nav paredzēts pirts lāvu dēļu apstrādei.


KiiltäväMatta
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbosKrāsa ir piemērota griestiemKrāsa ir ūdens bāzesDarbarīks izsmidzinātājsDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
8
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
12
m2/l

Tonējams aizsargpārklājums pirtīm

Supi Saunasuoja ir tonējams aizsargpārklājums koka sienām un griestiem mitrās telpās. Produkts satur pretpelējuma piedevu – tas izveido dabisku virsmu, kas atgrūž ūdeni un netīrumus.

Drošs M1 klases produkts

Supi sērijas produkti ietilpst būvmateriālu M1 emisijas klasē. Tas nozīmē, ka no tiem gaisā neizdalās kaitīgi savienojumi.


Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
21.11.2011
(Iepriekšējais datums 15.11.2006)
 

Supi Saunasuoja - pirts aizsardzības līdzeklis

Apraksts
Tonējams ūdens bāzes akrilāta pārklājums, kas piemērots virsmu apstrādei mitrās iekštelpās. Supi Saunasuoja aizsargā virsmas no mitruma un netīrumiem. Satur fungicīdus, kas aizsargā apstrādāto virsmu.
Īpašības

Piemērots lietošanai uz koka, kokšķiedras un betona virsmām saskaņā ar lietošanas pamācību.

Pielietojums
Īpaši piemērots sienām un griestiem (nav piemērots pirts lāvām) karsēšanās, mazgāšanās un ģērbtuvju telpās.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir piemērota griestiem Krāsa ir pusmatēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
8
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
12
m2/l
Bāzes krāsas
EP
Toņu klāsts
Tikkurila iekšdarbu toņu karte koka pārklājumiem un lakām.
Spīdums
Pusmatēts
Celtniecības materiālu emisijas klase
M1
Patēriņš
8-12 m2/l.
Iepakojumi
0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode

Ar otu vai izsmidzinatāju.

Cietēšana

Putekļi nelīp pēc apm. 1/2 stundas. Nākamo kārtu var uzklāt pēc 2-3 stundām. Gatavs lietošanai apm. divu dienu laikā.

Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 16%.
Blīvums
1.0 kg/l, ISO 2811.
Uzglabāšana
Sargāt no sala.
Produkta kods
868_6404

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs + 5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.
Sagatavošana
Jaunas, tīras koka virsmas:
No virsmas jānotīra netīrumi un putekļi. Virsma viegli jāsamitrina, uzmidzinot ūdeni, jāļauj nožūt un jānoslīpē vaļīgās koka šķiedras. Jānotīra slīpēšanas putekļi.

Vecas un netīras vai, piem., ar Supi Saunasuoja apstrādātas virsmas:
Ievērojot lietošanas pamācību, jānomazgā ar Supi Saunapesu kopšanas līdzekli, rūpīgi jānoskalo ar ūdeni un jāļauj nožūt. Nepieciešamības gadījumā jānoslīpē un jānotīra slīpēšanas putekļi.
Pirts aizsardzība
Pirms lietošanas un laiku pa laikam uzklāšanas laikā Supi Saunasuoja rūpīgi jāsamaisa.

Karsēšanās telpu sienas apstrādā vienā kārtā ar tonētu vai bezkrāsainu Supi Saunasuoja. Nepieciešamības gadījumā atšķaida ar ūdeni.
Karsēšanās telpu sienas var apstrādāt arī divās kārtās ar atšķaidītu (50% apmērā ar ūdeni) un tonētu Supi Saunasuoja. Šāda apstrāde samazinās otas vilcienu redzamību.

Koka virsmas mazgāšanās un ģērbtuvju telpās apstrādā divās kārtās ar Supi Saunasuoja. Pirmajai kārtai izmanto tonētu Supi Saunsuoja, kas atšķaidīts ar ūdeni apm. 20% apmērā. Bezkrāsainu Supi Saunasuoja atšķaida tikai nepieciešamības gadījumā.

Lai pārliecinātos par toņa precizitāti, produkts jāpārbauda mazāk redzamā vietā. Tonēta produkta tonis ir nedaudz gaišāks un caurspīdīgāks, nekā toņu kartē redzamais paraugs. Virsmas galīgais tonis ir atkarīgs no koka sugas un iepriekšējās apstrādes. Lai iegūtu vienmērīgu virsmu, mazas virsmas jāapstrādā vienā paņēmienā, bet lielām apšūtām virsmām vienlaicīgi jāapstrādā 1-2 dēļi.

Pirms lietošanas pirts jāizsilda un rūpīgi jāizvēdina.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar ūdeni un ziepēm. Sacietējušas krāsas iztīrīšanai no otām, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/f) 130g/l(2010).
Supi Saunasuoja maksimālais GOS saturs ir 130 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6](3:1) maisījums un 2-oktil-2H-izotiazolons-3. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Produkts saturs biocīdus virsmas aizsardzībai. Satur 2-oktil-2H-izotiazolons-3, 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR: nav klasificēts.
sre070612 / niear141111 / lko141106 / tho031106 / 868 6404

Toņi

Koka pārklājumi un lakas - toņu karte

Toņu karte koka pārklājumiem un lakām iekšdarbos.

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!