Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
 

Supi Saunapesu

Tīra pirtis efektīvā veidā

Supi Saunapesu ir efektīvs, taču reizē arī maigs tīrīšanas līdzeklis. Tas dezinficē un balina koka virsmas, kā arī noņem kaļķi no flīžu virsmām. Supi Saunapesu ir piemērots koka, metāla un flīžu virsmu tīrīšanai pirtīs un citās mitrās telpās.


Krāsa ir ūdens bāzes

Maigs tīrīšanas līdzeklis

Pirms virsmas apstrādes ir ļoti svarīgi notīrīt virsmu atbilstošā veidā. Pirtī šim nolūkam ir piemērots Supi produktu sērijas mazgāšanas līdzeklis Supi Saunapesu. Atšķirībā no biežāk lietotajiem mazgāšanas līdzekļiem Supi Saunapesu ir skābs. Tas dezinficē, neizmantojot hloru, un efektīvi notīra kaļķa nogulsnes.

Drošs M1 klases produkts

Supi sērijas pirts produkti ietilpst visnekaitīgākajā būvmateriālu izgarojumu klasē - M1. Tas nozīmē, ka no tiem gaisā neizdalās kaitīgas vietas.


Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
13.10.2015
(Iepriekšējais datums 07.03.2012)
 

Supi Saunapesu - kopšanas līdzeklis pirtij

Apraksts
Supi Saunapesu ir skābs tīrīšanas līdzeklis, kas dezinficē, balina un šķīdina kaļķa nogulsnes pirtīs un citās mitrās telpās.
Īpašības

Pirtīm un citām mitrām telpām. Pēc sastāva vājš tīrīšanas līdzeklis, tādēļ neizraisa rūsēšanu. Tomēr, tīrot flīžu savienojuma vietas ar koncentrētiem vai spēcīgiem šķīdumiem, ir jāievēro piesardzība. Nelietot kopā ar hloru saturošiem produktiem.

Pielietojums
Pirtīm un citām mitrām telpām.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir ūdens bāzes
Iepakojumi
1 l.
Šķīdinātājs
Ūdens
Sajaukšanas attiecība
Atkarībā no piesārņojuma pakāpes pievieno 1 līdz 2 dl Supi Saunapesu uz 5 litriem ūdens.
Uzklāšanas metode

Ar otu vai sūkli.

Blīvums
1.03 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala.
Produkta kods
001_7099

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa un virsmas temperatūrai vismaz +5ºC, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.
Tīrīšana
Kaļķu šķīdināšanai:
Izmantot 10-15% šķīdumu. Lai likvidētu biezu kaļķa nogulšņu kārtu un rūsu, var izmantot neatšķaidītu Supi Saunapesu

Pirtslāvu balināšanai:
Supi Saunapesu sajauc ar ūdeni vienādā attiecībā (1:1) un pēc uzklāšanas ļauj apm. 15 minūtes iedarboties.
Uzmanību! Pēc apstrādes virsma vienmēr jānomazgā ar tīru ūdeni.
Darbarīku mazgāšana
Mazgāt ar ūdeni.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS05
GHS05
Satur: fosforskābi, alkil(C 12-16 ) dimetilbenzilamonija hlorīdu. Bīstami. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu. Neatbilstošas ventilācijas gadījumā lietot elpošanas orgānu aizsargierīces. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. SASKARĒ AR ĀDU: Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai dušā. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Satur: mazāk par 5 %: nejonu virsmaktīvajām vielām, BENZALKONIUM CHLORIDE, smaržas un aromātiskās kompozīcijas. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijas sistēmā, ūdens tilpnēs un augsnē. Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR 8 III
sre191015 / kmm280512 / lko141106 / / tho031106 / 0017099