Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
16.02.2017
 

Valtti Plus Base - Koksnes konservants

Apraksts
Lietošanai gatavs ūdens bāzes bezkrāsains koksnes konservants ārdarbiem, kas ir piemērots gan amatieru, gan profesionālai lietošanai. Iesūcas virsmā un aizkavē mitruma absorbciju, kā arī pelēšanu, zilēšanu un pūšanu. Šis PT8 koksnes konservants ir apstiprināts saskaņā ar Biocīdu regulas (ES) Nr. 528/2012 noteikumiem; atļaujas numurs LV/2017/SB/001.
Īpašības

Kokmateriālu un koka konstrukciju aizsardzībai un gruntēšanai pirms virsmas apstrādes. Piemērots balķiem, zāģētai un ēvelētai koksnei, termiski apstrādātai un impregnētai koksnei ārdarbos. Nav paredzēts iekšdarbiem. Neuzklāt koksnei, kas nonāk tiešā saskarē ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Izmantot produktu tikai kā koksnes konservantu, ievērojot norādījumus produkta aprakstā un uz etiķetes.

Apdares kārtu ieteicams uzklāt, tiklīdz iespējams, jo bezkrāsains koksnes konservants nepasargā koka virsmu no saules gaismas nelabvēlīgās iedarbības.

Pielietojums
Koka konstrukcijām, kas tiks apstrādātas ar beicēm vai krāsām (izņemot, virsmām, kas tiks apstrādātas ar eļļām un zviedru-sarkanā krāsām) un koka izstrādājumiem ārdarbos. Produkts paredzēts lietošanai uz koksnes, kas nesaskaras ar zemi, ir pastāvīgi pakļauta laika apstākļu iedarbībai vai aizsargāta no laika apstākļiem, bet pakļauta biežai mitruma iedarbībai. Apstrādāto koksni nedrīkst izmantot ārā, kur tā saskaras ar zemi un pastāvīgi tiek pakļauta mitru apstākļu iedarbībai, vai pastāvīgi saskaras ar saldūdeni vai sālsūdeni.

TEHNISKIE DATI
Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Toņu klāsts
Bezkrāsains
Patēriņš

0,08-0,16 l/m2 (skujkoku koksne)

0,115-0,16 l/m2 (lapkoku koksne)

Šādu daudzumu var uzklāt 1–2 reizēs. Tomēr, jebkurā gadījumā maksimāli uzklātais produkta daudzums nedrīkst būt lielāks par 160 ml uz koksnes m2.
Iepakojumi
0.9 l, 2.7 l, 9 l (tikai profesionālai lietošanai)
Uzklāšanas metode

Ar otu vai izsmidzinātāju.

Uzklāt plānā kārtā tādu produkta daudzumu, kas viegli iesūcas koksnē. Gruntējuma eļļa ātri nožūst. Nekavējoties turpināt darbu ar otu, neuzkavējoties vienā vietā ilgāku laiku.

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Var pieskarties pēc apm. 30 min. Otru kārtu un virskārtu var uzklāt pēc 24 stundām. Virskārta (kopā vismaz 240 ml/m², uzklājot 1–3 reizes, vai minimālais sausas plēves kopējais biezums ir 100 μm, uzklājot 1–3 reizes) jāuzklāj uz apstrādātas koksnes situācijās, kad koksne varētu tikt pakļauta laika apstākļu iedarbībai. Virskārta jāuzklāj vai nu pirms apstrādātās koksnes izmantošanas, situācijās, kad tā var tikt pakļauta laika apstākļu iedarbībai, vai pirms konkrētiem laika apstākļiem (piemēram, lietusgāzes).

Sausais atlikums pēc tilpuma
4%
Blīvums
1,0 kg/l, (ISO 2811)
Uzglabāšana
Sargāt no sala. Produktu uzglabāt cieši noslēgtā, oriģinālajā iepakojumā, drošā un bērniem neaizsniedzamā vietā. Nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā produktu nevar ilgstoši uzglabāt. Nedrīkst uzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Apstrādes un žūšanas laikā krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +5 ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.

Nekrāsot lietus laikā vai ja 24 stundu laikā ir gaidāms lietus.
Sagatavošana
No virsmas jānotīra netīrumi, pelējums un atlupušais materiāls. Pelējušas un netīras virsmas jānomazgā ar pelējuma noņemšanas līdzekli Tikkurila Homeenpoisto vai Terassi- ja Kalustepesu šķīdumu, jāievēro lietošanas pamācība.

Jāpasargā citas virsmas un augi no konservanta šļakatām. Pirms uzklāšanas jāpārklāj visas ūdens tvertnes.
Uzklāšana
Koka virsmas jāapstrādā ar Valtti Plus Base pēc iespējas agrākā būvniecības stadijā. Jāuzklāj ar otu vai izsmidzinātāju. Pirms lietošanas rūpīgi jāsamaisa. Strādāt ar produktu labi vēdināmā vietā.

Ļoti rūpīgi jāapstrādā izstrādājuma gali.

Apdares kārta jāuzklāj, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne agrāk kā 24 stundas pēc gruntēšanas. Ja virsmas apstrādi veic vēlāk, tad virsma pirms krāsošanas ir vēlreiz jānogruntē. Apstrādāta koksne, kas tiks pakļauta atmosfēras iedarbībai, jāapstrādā saskaņā ar attiecīgā produkta ieteicamajiem lietošanas noteikumiem. Gatavā virsma ir jāuztur labā stāvoklī. Virsējai apstrādei nelietojiet produktus, kas satur triazola fungicīdus.

Lietojot ārdarbos, jāpasargā zeme un augi no šļakatām. Neizmantot vietās (piemēram, tilti virs ūdens), kur produkts var nokļūt ūdenī. Pirms lietošanas apsegt visas ūdens uzglabāšanas tvertnes.

Apstrādes un žūšanas laikā produkts nedrīkst nonākt saskarē ar augsni un virszemes ūdeņiem. Tikko apstrādāta koksne ir jāuzglabā zem nojumes vai uz ūdensnecaurlaidīgas cietas virsmas. Pilieni, kas var nopilēt no izstrādājuma, ir jāsavāc, lai izmantotu atkārtoti vai pareizi iznīcinātu.

Personas bez aizsarglīdzekļiem un dzīvnieki nedrīkst atrasties pie apstrādātās virsmas 48 stundas vai līdz brīdim, kad virsmas ir sausas. Nedrīkst izmantot pārtikas produktu, trauku, galda piederumu un pārtikas apstrādes vietu tuvumā.

Strādājot ar produktu vai apstrādāto koka izstrādājumu, valkājiet piemērotu aizsargapģērbu (darba apģērbu, cimdus, apavus). Izvairīties no pārmērīgas izmantotā produkta nokļūšanas uz aizsargapģērba. Pirms ēšanas un pēc izmantošanas, nomazgāt rokas un iedarbībai pakļauto ādu. Strādāt ar produktu un svaigi apstrādātu koksni tikai labi vēdināmās telpās.

Izmantot koksnes konservantu uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasīt informāciju uz etiķetes un produkta aprakstā.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar ziepēm un ūdeni vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur: 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (0,3 % w/w) un propikonazols (0,9 % w/w). Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Produkts jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, 3-jod-2-propinilbutilkarbamātu un propikonazolu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts ir karbamīda savienojums, kam ir vāja antiholinesterāzes aktivitāte. NELIETOJIET, ja saskaņā ar mediķu lēmumu, nedrīkstat strādāt ar antiholinesterāzes savienojumiem. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Saskare ar ādu: Novilkt notraipīto apģērbu un rūpīgi nomazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm. Ja simptomi nepāriet, meklēt medicīnisko palīdzību. Saskare ar acīm: Nekavējoties skalot acis ar lielu daudzumu ūdens. Ja simptomi nepāriet, meklēt medicīnisko palīdzību. Norīšana: Neizraisīt vemšanu, ja vien to skaidri nav norādījis medicīnas personāls. Ja sākas vemšana, galva jānoliec uz leju, lai vemšanas produkti neiekļūtu plaušās. Meklēt medicīnisko palīdzību. Ieelpošana: Novietot cietušo personu svaigā gaisā. Nodrošināt cietušajam siltumu un ļaut atpūsties. Ja elpošana ir neregulāra vai apturēta, nodrošināt mākslīgo elpināšanu, kuru veic apmācīta persona. Meklēt medicīnisko palīdzību, ja simptomi ir smagi vai ilgstoši. Ja cietušais ir bezsamaņā, noguldīt guļus stāvoklī un nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Neizliet kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Produkta atlikumi jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.
PĀRVADĀŠANA
nav klasificēts.
sre071215 / hsa29092015 / kmm111215 / akk080116 / 005_3535