Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
10.03.2017
 

Talon Huoltopesu - kopšanas līdzeklis

Apraksts
Sārmains universāls tīrītājs koka un minerālu virsmu regulārai tīrīšanai.
Īpašības

Regulāra tīrīšana ar Talon Huoltopesu novērš mikroorganismu veidošanos, kas īpaši veidojas uz netīrām virsmām, un saglabā koka fasādes labā stāvoklī.

Pielietojums
Krāsotam kokam un minerālām fasādēm.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir ūdens bāzes
Iepakojumi
1 l un 5 l
Šķīdinātājs
Ūdens
Blīvums
1.0 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala.

UZKLĀŠANA
Atšķaidīšana
1 daļa Talon Huoltopesu, 10 daļas ūdens.
Traipu un ļoti netīras virsmas tīrīšanai: 1 daļa Talon Huoltopesu, 1 daļa ūdens.
Virsmas tīrīšana
Uz netīrās virsmas ar sūkli, mīkstu suku vai uzsmidzinot uzklāj Talon Huoltopesu šķīdumu. Uzklāšanu veic virzienā no lejas uz augšu. Silta ūdens izmantošana efektu uzlabo. Ļauj apmēram 15 minūtes iedarboties un noskalo ar tīru ūdeni, izmantojot, piemēram, dārza šļūteni. Mazgājot ar spiedienu, jāizvairās no augsta spiediena lietošanas. Lai efektīvāk notīrītu ļoti netīras vietas, izmantojiet suku.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar ūdeni.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS07
GHS07
Uzmanību. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot aizsargcimdus. Neatbilstošas ventilācijas gadījumā lietot elpošanas orgānu aizsargierīces. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Satur: 5 % un vairāk, bet mazāk nekā 15 %: nejonu virsmaktīvajām vielām. mazāk par 5 %: anjonu virsmaktīvajām vielām, fosfātiem. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Neizliet nešķaidītu šķīdumu izlietnē, ūdens sistēmā vai augsnē. Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
PĀRVADĀŠANA
Nav klasificēts
ser050417 / hsa271216 / akk190417 / 0016609