Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
10.11.2015
(Iepriekšējais datums 16.11.2006)
 

Spakkeli Puukitti - špakteļtepe kokam

Apraksts
Speciālā špakteļtepe uz ūdens bāzes.
Īpašības
Koka virsmu plaisu aizpildīšanai iekšdarbos. Ar špakteļtepi apstrādātas plaisas var beicēt, lakot vai krāsot. Pēc nožūšanas Spakkeli Puukitti izskatās kā neapstrādāta koka virsma. 
Pielietojums
Mēbeles, durvis, apšūtas sienas un griesti, un citas koka virsmas.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir piemērota griestiem Krāsa ir ūdens bāzes Tool: trowel
Toņu klāsts
Priede, bērzs, ozols, dižskābardis (buks) un tumšs sarkankoks.
Iepakojumi
0.5 l bērzs, ozols, dižskābardis (buks), tumšs sarkankoks;
0.5 l, 10 l, priede.
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode

Ar špakteļlāpstiņu.

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Plānu špaktelējuma kārtu var slīpēt pēc apm. 4 stundām, bet dziļāku špaktelējuma kārtu pēc 24 stundām.

Sausais atlikums pēc tilpuma
67%.
Blīvums
1.8 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz 5ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.
Apstrāde
No virsmas jānotīra netīrumi, putekļi un atlupušais materiāls. Ar špakteļlāpstiņu uzklāj Spakkeli Puukitti špakteļtepi. Ja nepieciešams, atšķaida ar ūdeni. Lielas plaisas špaktelē divās vai vairāk kārtās. Virsmu noslīpē un notīra slīpēšanas putekļus. Virsmu var beicēt, piemēram, ar Pirtti iekšdarbu beici kokam vai Dicco Color beici. Lako, piemēram ar mēbeļu laku Kiva, Unica Super vai Paneeli- Ässä, Merit vai Akvilac FD atkarībā no virsmas.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR nav klasificēts.
mli231006 / rku161106 / tho141106 / 007 22 -s