Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
02.05.2014
(Iepriekšējais datums 27.02.2008)
 

Pika-Teho - koka fasāžu krāsa

Apraksts
Eļļu saturoša modificēta akrilāta krāsa koka virsmām ārdarbos.
Īpašības
Jaunām, iepriekš neapstrādātām, rūpnieciski gruntētām vai iepriekš ar fasāžu krāsu krāsotām koka virsmām.
Pielietojums
Koka sienas ārdarbos, apšuvuma dēļi, žogi u.c.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota fasādēm/sienām ārdarbos Krāsa ir matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
4
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
9
m2/l
Bāzes krāsas
A un C
Toņu klāsts
Tikkurila Facade toņu karte.
Spīdums
Matēts
Patēriņš
Zāģētām koka virsmām: 4 - 6 m2/l.
Ēvelētām un iepriekš krāsotām koka virsmām: 7 - 9 m2/l.
Iepakojumi
0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l un 0.225 l
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode
Ota vai izsmidzinātājs.
Bezgaisa izsmidzinātājs: izsmidzinātāja sprausla 0.018" - 0.023" t.i. 0.460 - 0.580 mm, šķīdinātājs 0 – 10% no tilpuma.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Var pieskarties pēc 1 h. Var pārkrāsot 2-4 h pie normāliem krāsošanas nosacījumiem. Zemākās temperatūrās un augstākā mitruma pakāpē, žūšanas laiks ir ilgāks.

Izturība pret atmosfēras iedarbību
Laba, arī rūpnieciskajā vidē.
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 39 %.
Blīvums
Apm. 1.3 kg/l, ISO 2811.
Uzglabāšana
Sargāt no sala.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +5 ºС, gaisa relatīvajam mitrumam krāsošanas laikā – zem 80%.
Sagatavošana
Jaunas nekrāsotas virsmas:
No virsmas notīrīt netīrumus un atlupušo materiālu. Sapelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli vai Terassi- ja Kalustepesu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu saskaņā ar lietošanas instrukciju. Gruntēt virsmu pēc iespējas ātrākā izgatavošanas stadijā ar Valtti Primer vai Valtti Plus Base koksnes konservantu. Rūsējošas metāla daļas, piemēram, naglu galvas pārklāt ar Rostex Super pretkorozijas krāsu. No zaru vietām notīrīt sveķus. Virsmas nogruntēt vienā kārtā ar Ultra Primer vai Öljypohja gruntskrāsu. Nokrāsot ar Pika-Teho divās kārtās. Rūpīgi apstrādāt izstrādājuma galus.

Rūpnieciski gruntētas un iepriekš krāsotas virsmas:
No virsmas notīrīt netīrumus un atlupušo materiālu. Sapelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli vai Terassi- ja Kalustepesu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu saskaņā ar lietošanas instrukciju. Noņemt atlupušo krāsu ar skrāpi, un iepriekš krāsoto koka virsmu notīrīt ar drāšu suku. Līdz tīram kokam attīrītas virsmas apstrādāt ar Valtti Primer vai Valtti Plus Base un vienreiz nogruntēt ar Ultra Primer vai Öljypohja gruntskrāsu. Gruntēt rūpnieciski gruntētas un iepriekš ar akrilāta krāsu krāsotas virsmas vienreiz ar Ultra Primer or Pika-Teho. Gruntēt iepriekš ar eļļas krāsu apstrādātas virsmas vienu reizi ar Pika-Teho or Öljypohja. Noklāt virsmu divās kārtās ar Pika-Teho atkarībā no virsmas toņa atšķirības no krāsas un stāvokļa.
Krāsošana
Pirms lietošanas krāsa ir rūpīgi jāsamaisa un nepieciešamības gadījumā jāatšķaida ar ūdeni. Uzklāt ar otu vai bezgaisa izsmidzinātāju. Lai izvairītos no toņu atšķirības, vienā traukā sajaukt visai virsmai pietiekams krāsas daudzumu.
Koksne satur sveķus un citus krāsojošus izdalījumus, it īpaši zaru vietās. Mitruma un temperatūras ietekmē, tie var izraisīt dzeltēšanu vai sveķu izsūkšanos cauri krāsotajai virsmai. Gruntskrāsas izmantošana, piemēram Öljypohja vai Ultra Primer, samazina sveķu izsūkšanos cauri krāsas plēvei.
Darbarīku mazgāšana
Izmazgāt darbarīkus ar ūdeni. Sacietējušas krāsas iztīrīšanai ieteicams izmantot darbarīku mazgāšanas līdzekli Tikkurila Pensselipesu.
Virsmas kopšana
Pilnīgu cietību un nodilumizturību normālos apstākļos krāsotā virsma sasniedz apm. 4 nedēļu laikā. Šajā laikā ar virsmu apieties saudzīgi. Ja virsmu nepieciešams tīrīt neilgu laiku pēc krāsošanas, to var viegli tīrīt ar mīkstu birsti vai mitru lupatu.
Virsmu var tīrit ar Talon Huoltopesu ne ātrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas (1 daļa Talon Huoltopesu uz 10 daļām ūdens). Traipus un netīras virsmas tīrīt ar spēcīgāku (1:1) šķīdumu. Noskalot virsmu un ļaut ati nožūt.
Remontkrāsošana
Ar Pika-Teho krāsotas virsmas var pārkrāsot ar Pika-Teho vai Ultra sērijas krāsām.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
cat A/d) 130g/l(2010)
Pika-Teho maksimālais GOS saturs. 130g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Uzmanību. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot dūmus/smidzinājumu. Izmantot aizsargcimdus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzmu ziepēm un ūdeni. Satur: 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT). Satur nelielu daudzumu sensibilizējošas vielas: 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn- 3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)).
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem. Produkta atlikumi ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR 9 III
ser270315 / jha150208 / akk300315 / hsa29122011 / 250-