Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
19.12.2014
(Iepriekšējais datums 10.11.2006)
 

Paneeli-Ässä 10 - paneļu laka, matēta

Apraksts
Tonējama, ūdens bāzes akrilāta laka iekšdarbiem.
Īpašības

Paneļu sienām, griestiem arī baļķu virsmām.

Pielietojums
Dažāda veida koka, apšūtas, baļķu, betona un ķieģeļu virsmas, piemēram, sienas un griesti sausās iekštelpās. Paneeli-Ässä nav piemērota grīdu un mēbeļu apstrādei.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
8
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
12
m2/l
Bāzes krāsas
EP
Toņu klāsts
Tikkurila iekšdarbu koka pārklājumu un laku toņu karte.
Spīdums
Matēts
Patēriņš

8 - 12 m²/l, ēvelētas virsmas

Iepakojumi
0.9 l, 2.7 l un 9 l
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode
Ota vai izsmidzinātājs.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Putekļi nelīp pēc 1/2 stundas, var slīpēt un pārkrāsot pēc 2-3 stundām. Sausa lietošanai nākamajā dienā. Virsma pilnīgu cietību sasniedz apm. 1 mēnesi pēc lakošanas. 

Sausais atlikums pēc tilpuma
22 %
Blīvums
1.0 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +10 ºC un gaisa relatīvajam mitrumam 30 - 80 %.
Sagatavošana
Neapstrādātas koka virsmas:
No neapstrādātām koka virsmām jānotīra netīrumi un putekļi. Jāsamitrina ar ūdeni, lai paceltu vaļīgās koksnes šķiedras. Jānožāvē un jānoslīpē. Jānotīra putekļi.

Iepriekš apstrādātas virsmas:
Iepriekš lakotas virsmas jānomazgā ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi jānoskalo ar ūdeni. Sliktā stāvoklī esoša lakota virsma jānotīra ar krāsas noņemšanas līdzekli vai jānoslīpē. Tālāk jāapstrādā tāpat kā jauna koka virsma.
Lakošana
Pirms lietošanas un uzklāšanas laikā Paneeli-Ässä rūpīgi jāsamaisa. Ja nepieciešams, jāatšķaida ar ūdeni. Laku uzklāj divās kārtās koka šķiedras virzienā. Ja izmanto tonētu laku, uz atsevišķa koka gabaliņa vispirms ir jāpārbauda tonis. Virmas galīgais tonis ir atkarīgs no koka sugas, cietības, oriģinālā toņa un uzklāto kārtu skaita. Pirmajai kārtai tonētu laku atšķaida 20-30 % apmērā ar ūdeni. Vēlamais tonis un spīdums parasti tiek panākts pēc divu kārtu uzklāšanas. Lai izvairītos no pārklāšanās, visa virsma jāapstrādā vienā piegājienā, lielām apšūtām virsmām jāapstrādā vairāki dēļi vienlaicīgi.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar ūdeni. Sacietējušas lakas iztīrīšanai ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Virsmu var tīrīt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc apstrādes.
Virsmu tīra ar neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli un mīkstu birsti, sūkli vai lupatu. Pēc tīrīšanas virsmu nedrīkst atstāt slapju. Ļoti netīras virsmas var tīrīt ar viegli sārmainu (pH 8-10) mazgāšanas līdzekli un lupatu vai sūkli. Pēc tīrīšanas virsma rūpīgi jānoskalo.
Remontkrāsošana
Virsmas, kas lakotas ar Paneeli-Ässä var pārlakot ar tāda paša tipa ūdens bāzes laku. Skatīt sagatavošanu.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/e) 130g/l(2010)
Paneeli-Ässä maksimālais GOS saturs ir 130 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M) IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR -
ser090415 / garta181214 / niear270510 / mkv151214 / 845 6404 ja 846 6404