Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
08.08.2018
 

Laituripesu - kopšanas līdzeklis piestātnēm, JAUNUMS

Apraksts
Virsmas sagatavošanas un kopšanas līdzeklis piestātnēm.
Īpašības
Piemērots koka virsmām.
Pielietojums
Piestātnes.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir ūdens bāzes
Iepakojumi
1 l.
Šķīdinātājs
Ūdens
Sajaukšanas attiecība
1 daļa Laituripesu, 10 daļas ūdens.
pH vērtība: atšķaidītam šķīdumam 10,6.
Blīvums
1,0 kg/l, ISO 2811.

UZKLĀŠANA
Virsmas tīrīšana
Uzklāt atšķaidītu Laituripesu un ūdens šķīdumu uz tīrāmās virsmas ar samitrinātu sūkli, mīkstu birsti vai uzsmidzinot. Silta ūdens izmantošana uzlabo efektu. Ļaut šķīdumam iedarboties apm. 15 min un noskalot ar tīru ūdeni, izmantojot, piemēram, dārza šļūteni. Produktu var noskalot dabīgos ūdeņos.
Izvairīties no pārāk liela spiediena, tīrot virsmu ar augstspiediena izsmidzinātāju. Ļoti netīru virsmu noberzt ar birsti.
Ja pēc nožūšanas koksne ir kļuvusi skabargaina, virsmu viegli noslīpēt.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS07
GHS07
Uzmanību! Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izmantot aizsargcimdus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Satur: mazāk par 5 %: nejonu virsmaktīvajām vielām, amfotērajām virsmaktīvajām vielām.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
PĀRVADĀŠANA
-
-