Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
21.12.2011
(Iepriekšējais datums 31.10.2006)
 

Empire - krāsa mēbelēm

Apraksts
Tiksotropa alkīda krāsa iekšdarbiem.
Īpašības
Iekšdarbu krāsa. Empire labi izlīdzinās un veido gludu pārklājumu. Empire ir īpaši piemērota uzklāšanai ar otu.
Pielietojums
Brīvi stāvošas mēbeles iekšdarbos. Koka, skaidu plātņu, šķiedru plātņu un kokšķiedras plašu virsmām.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir pusmatēta Krāsa ir šķīdinātāja bāzes Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
10
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
12
m2/l
Bāzes krāsas
A un C
Toņu klāsts
Tikkurila toņu karte mēbelēm un Symphony toņu karte.
Spīdums
Pusmatēts
Patēriņš
10-12 m2/l.
Iepakojumi
Bāzes krāsa: 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l

Šķīdinātājs
Vaitspirts 1050 un Spray Šķīdinātājs 1032
Uzklāšanas metode

Ar otu vai izsmidzinātāju.

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Putekļi nelīp pēc 3 stundām, var pārkrāsot pēc 24 stundām.

Izturība pret mazgāšanu
Laba, izmantojot visus parastos mazgāšanas līdzekļus, SFS 3755
Izturība pret eļļu un taukvielām
Iztur augu un dzīvnieku taukus, smēreļļas un taukus.
Sausais atlikums pēc tilpuma
50% Balts.
Blīvums
1.2 kg/l Balts, ISO 2811
Uzglabāšana
Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā. Neiztur ilgstošu uzglabāšanu slikti aizvērtā vai nepilnā tarā.
Produkta kods
550_6001/3

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.
Sagatavošana
Jaunas nekrāsotas virsmas:
No nekrāsotām virsmām jānotīra netīrumi, putekļi un taukvielas. Jānogruntē ar
Otex gruntskrāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Iepriekš krāsotas virsmas jānomazgā ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli, rūpīgi jānoskalo ar ūdeni un jāļauj noţūt. Atlupusī krāsa jānoņem ar skrāpi un virsma jānoslīpē. Jānotīra slīpēšanas putekļi. Iedobumi un plaisas jāaizpilda ar Spakkeli alkīda špakteļtepi. Nepieciešamības gadījumā jānogruntē ar Otex gruntskrāsu.
Krāsošana
Pirms lietošanas Empire nav jāmaisa. Tomēr, ja krāsu nepieciešams samaisīt (piemēram, atšķaidot), jāļauj krāsai pirms lietošanas nostabilizēties līdz ţelejveida konsistencei. Uzklājot ar otu, Empire jāatšķaida ar Vaitspirtu 1050. Uzklājot ar izsmidzinātāju, Empire jāatšķaida ar izsmidzināšanai piemērotu atšķaidītāju Spray Thinner 1032. Krāso ar otu vai izsmidzinātāju 1-2 reizes.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar Vaitspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Ne agrāk kā vienu mēnesi pēc krāsošanas: Netīras virsmas jānomazgā ar neitrāla mazgāšanas līdzekļa šķīdumu (pH 6-8) un sūkli vai mitru lupatu. Ļoti netīru virsmu tīrīšanai izmanto vāji sārmaina mazgāšanas līdzekļa šķīdumu (pH 8-10) un birsti, sūkli vai mitru lupatu. Virsma rūpīgi jānoskalo.
Virsma normālos apstākļos pilnīgu cietību un izturību sasniedz apmēram pēc viena mēneša, tādēļ šajā laikā ar virsmu jāapietas saudzīgi. Ja virsmu nepieciešams tīrīt pirms šī laika, jāizmanto mīksta birste vai mitra lupata.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS07
GHS07
Satur: Ligroīns (naftas), hidrētā, smagā. UZMANĪBU! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Satur: Ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom. Satur kobalta bis(2-etilheksanoāts) un etilmetilketoksīms. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.
PĀRVADĀŠANA
ADR/RID: 3 III Tvertnes/trauki < 450 litriem: augstās viskozitātes dēļ neattiecas uz ADR.
sre300412 / niear020512 / lko291006 / 550-s