Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
 

Patio Verso

Aizsargājiet puķu kastes un siltumnīcas koka konstrukcijas!

Ūdens bāzes eļļa koksnei Patio Verso aizsargā koka virsmas no mitruma un netīrumiem, kā arī samazina virsmas plaisāšanu.


Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
15
m2/l

Veselībai nekaitīga eļļa koksnei

Patio Verso aizsargā koksni no mitruma, netīrumiem un piešķir tai stilīgu toni. Produkts ir drošs lietošanai puķu un dārzeņu kastēm.


Dabiski skaisti toņi

Patio Verso ir pieejams četros skaistos gatavajos toņos: ogļu melnā, klēts pelēkā, koka mizas brūnā un meža zaļā tonī.


Iedvesmojieties pārvērtībām!Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
27.06.2018
 

Patio Verso - eļļa koka puķu kastēm, JAUNUMS

Apraksts
Ūdens bāzes eļļa koksnei, kas balstīta uz dabīgas eļļas atvasinājumiem. Aizsargā koka virsmu no mitruma un netīrumiem, kā arī samazina virsmas plaisāšanu.
Īpašības
Piemērota neapstrādātai vai iepriekš ar eļļu apstrādātai koksnei.
Pielietojums
Puķu kastes, siltumnīcu koka konstrukcijas.

TEHNISKIE DATI
Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
15
m2/l
Toņu klāsts
Ogļu melns, klēts pelēks, koka mizas brūns un meža zaļš.
Patēriņš
5-7 m²/l uz vecām virsmām
7-15 m²/l uz jaunām un labā stāvoklī esošām virsmām
Iepakojumi
0.33 l, 0.9 l.
Uzklāšanas metode
Ota vai sūklis.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)
Pie normāliem apstākļiem pieskarties var pēc dažām h. Žūšanas laiku ietekmē virsmas porainība un izmantotais eļļas daudzums.
Sausais atlikums pēc tilpuma
18%.
Blīvums
1,0 kg/l, ISO 2811.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai jābūt sausai un koksnes relatīvajam mitrumam zem 20%, jo mitra koksne neabsorbē eļļu un tā žūst lēnām.
Apstrādes un žūšanas laikā gaisa temperatūrai jābūt virs +5°C un gaisa relatīvajam mitruma zem 80%.
Sagatavošana
Neapstrādātas virsmas:
Attīrīt virsmu no netīrumiem, putekļiem un atlupušā materiāla. Pelējumu nomazgāt ar Laituripesu, ievērojot lietošanas pamācību.

Iepriekš ar koka eļļu apstrādātas virsmas:
Ar skrāpi vai drāšu suku no virsmas notīrīt atlupušo materiālu. Ja nepieciešams virsmu nomazgāt ar Laituripesu, ievērojot lietošanas pamācību. Ja uz virsmas ir palikusi redzama plēve, tā pirms apstrādes ir jānoņem.
Eļļošana
Pirms lietošanas un lietošanas laikā Patio Verso rūpīgi samaisīt. Eļļu uzklāt ar otu vai sūkli tā, lai tā vienmērīgi iesūktos virsmā. Noslaucīt lieko eļļu. Lai izvairītos no eļļas pārklāšanās, ar nepārtrauktiem triepieniem, eļļu uzklāt visa dēļa garumā. Uzklāt vienu kārtu.
Apstrāde ar eļļu padara koka toni tumšāku.
Remontkrāsošanu veikt pēc nepieciešamības. Pastāvīgai atmosfēras iedarbībai pakļautas virsmas nepieciešamības gadījumā apstrādāt katru gadu.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni un ziepēm. Sacietējušas krāsas iztīrīšanai no darbarīkiem ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Remontkrāsošana
Pēc uzklāšanas ar virsmu pirmo nedēļu jāapietas saudzīgi, lai tā pilnībā sacietētu. Ja nepieciešams, pēc divām dienām virsmu var tīrīt ar mīkstu suku vai birsti.
Netīras virsmas tīrīt ar Laituripesu šķīdumu (1 daļa Laituripesu uz 10 daļām ūdens).

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. izmantot aizsargcimdus. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1).
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Uzmanību! Pašaizdegšanās risks lietotām tīrīšanas lupatām, papīra salvetēm u.c. Piesārņotie materiāli pēc dažām stundām var pašaizdegties, tādēļ pirms likvidēšanas jāsamērcē ūdenī un jāievieto slēgtā metāla konteinerā.
PĀRVADĀŠANA
-
-

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!