Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
 

PATIO KIVIKUULLOTE

Atjauno bruģakmeņu sākotnējo izskatu!

Izmantojot ūdens bāzes bruģa beici Patio Kivikuullote, jūs varat viegli un ātri atjaunot vecu dārza betona bruģi un plāksnes. Patio Kivikuullote izlīdzina un padziļina bruģakmeņu toni.


Krāsa ir ūdens bāzesDarbarīks rullisDarbarīks izsmidzinātājsDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
4
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
8
m2/l

Dažādas uzklāšanas iespējas

Beici var uzklāt ar otu, rulli vai mugursomas tipa izsmidzinātāju. Apstrādājot lielas virsmas, vēlams izmantot izsmidzinātāju. Izmantojot izsmidzinātāju, lai nodrošinātu beices iesūkšanos virsmas porās, apstrādi pabeidziet ar rulli vai otu. Beice neveido plēvi uz bruģakmeņiem, bet iesūcas to porās. Bruģakmeņi nepaliek slideni, un saglabā tiem raksturīgo izskatu.   


Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
15.10.2014
 

Patio Kivikuullote - bruģa beice

Apraksts
Ūdens bāzes beice betona bruģim.
Īpašības
Piemērota dārza betona bruģim un plāksnēm. Nav ieteicama jaunam dārza bruģim vai neabsorbējošām virsmām, piemēram, skalotam betonam vai dabīgam akmenim.
Pielietojums
Rūpnieciski tonētam un netonētam betona bruģim un plāksnēm.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
4
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
8
m2/l
Bāzes krāsas
EK
Toņu klāsts
Bezkrāsaina. Var tonēt atbilstoši Patio Kivikuullote toņu kartei (TVT EK01-TVT EK10). Pieejama arī baltā tonī EK00. Produkts pirms lietošanas vienmēr ir jānotonē.
Spīdums
nenoteikts
Patēriņš
4-8 m2/l, uzklājot vienā kārtā uz betona bruģa vai plāksnes (atkarībā no virsmas absorbētspējas).
Iepakojumi
0.9l, 2.7l un 9l.
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode
Ar otu, rulli vai izsmidzinātāju. Ieteicams izmantot mugursomas tipa vai līdzīgu izsmidzinātāju.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)
Virsma ir sausa (pa to drīkst staigāt) pēc dažām stundām. Žūšanu ietekmē virsmas porainums un uzklātais produkta daudzums. Atkarībā no apstākļiem, pēc dažām stundām, kad virsma ir nožuvusi, var uzklāt otru kārtu.
Sausais atlikums pēc tilpuma
apm. 10 %
Blīvums
apm. 1 kg/l, ISO 2811.
Uzglabāšana
Sargāt no sala. Atvērtu iepakojumu izmantot vienas krāsošanas sezonas laikā, jo uzglabājot pustukšā tarā, var mainīties produkta īpašības.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai ir jābūt sausai. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +5 ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.
Sagatavošana
No virsmām jānotīra netīrumi, putekļi, sūnas un ķērpji. Virsmas jānomazgā ar augstspiediena mazgātāju. Ja nepieciešams, jāizmanto Terassi- ja Kalustepesu mazgāšanas līdzeklis, ievērojot lietošanas pamācību. Ja bruģakmens vai plāksnes ir salīdzinoši jaunas, lai nodrošinātu virsmas uzsūktspēju, ir jāizmanto turbo uzgalis vai vismaz pietiekami spēcīgs mazgātāja spiediens.
Uzklāšana
Vienmēr jāveic pārbaudes krāsojums, lai noteiktu piemērotāko toni, uzklāšanas metodi, atšķaidīšanas daudzumu un uzklājamo kārtu skaitu. Jāatšķaida līdz 50% (2 daļas beices, 1 daļa ūdens).

Pirms lietošanas un lietošanas laikā beici rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar otu, rullīti vai mugursomas tipa izsmidzinātāju. Izmantojot mugursomas tipa izsmidzinātāju, nepieciešamības gadījumā uzklāšana jāpabeidz ar rullīti vai otu, lai nodrošinātu beices iesūkšanos virsmas porās. Beici uzklāj vienmērīgi, bez pārtraukumiem, lai izvairītos no pārklāšanās. Jāizvairās no klāšanas biezā slānī, kā, krāsojot ar krāsu.

Netonēti (pelēka betona) bruģakmeņi un plāksnes:
Jāizvēlas vēlamo toni no Patio Kivikuullote toņu kartes. Atkarībā no krāsojamās virsmas uzsūktspējas un vēlamā gala rezultāta jāuzklāj 1-2 kārtas. Ja tiek klātas vairākas kārtas, pirmajai kārtai ieteicams izmantot atšķaidītu beici. Labākam rezultātam ir ieteicams uzklāt divas kārtas.

Rūpnieciski tonēti bruģakmeņi un plāksnes:
Jāizvēlas pēc iespējas līdzīgāks tonis bruģakmens tonim. Atkarībā no krāsojamās virsmas uzsūktspējas un vēlamā gala rezultāta jāuzklāj 1-2 kārtas. Parasti pietiek ar vienu kārtu.

UZMANĪBU!
Bruģakmeņi un seguma plāksnes ir nepārtraukti pakļautas laikapstākļu iedarbībai, kā arī var tikt pakļautas spēcīgai mehāniskai slodzei, tādēļ gandrīz katru gadu var būt nepieciešama remontkrāsošana.
Lai izvairītos no iespējamām toņu atšķirībām un nodrošinātu vienmērīgu virsmu, rezervējiet visai virsmai pietiekamu beices daudzumu no vienas ražošanas partijas. Produkts ir caurspīdīgs un tādēļ nav piemērots iepriekš rūpnieciski tonēta bruģakmens vai plākšņu toņa mainīšanai. Ieteicams izmantot tikai virsmas atjaunošanai. Apstrādājot dažāda vecuma bruģakmeņus vai plāksnes, to tonis var atšķirties. Dažādi netīrumi, piemēram, motoreļļa vai kristalizējušies sāļi var ietekmēt toni.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Viegli sacietējušas krāsas iztīrīšanai no darbarīkiem ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Normālos apstākļos virsma savu galējo cietību un izturību sasniedz mēneša laikā, tādēļ šajā laikā ar virsmu jāapietas saudzīgi.
Nepieciešamības gadījumā, virsmu var tīrīt ar Pihan Huoltopesu kopšanas līdzekli (1 daļa Pihan Huoltopesu uz 5 daļām ūdens) ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Virsu noskalot ar ūdeni un ļaut tai nožūt.
Remontkrāsošana
Virsmu, kas apstrādāta ar Patio Kivikuullote bruģa beici var atkārtoti pārkrāsot ar Patio Kivikuullote bruģa beici.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr.247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1). Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR -
ser221014 / sna151014lehte151014 / akk311014 / 27V6100

Toņi

Patio toņu karte

Patio toņu karte.

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!