Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
 

Panssaripesu

Attīra skārda jumtu virsmu

Tīrīšanas līdzeklis tauku, netīrumu un eļļu notīrīšanai no cinkota skārda virsmām pirms krāsošanas. Piemērots arī iepriekš krāsotu virsmu mazgāšanai.


Krāsa ir piemērota jumtiemKrāsa ir ūdens bāzes

Panssaripesu - īpaši skārda jumtiem

Panssaripesu ir radīts tieši skārda jumtu tīrīšanai. Tas efektīvi noņem taukus, sodrējus, putekšņus un citus netīrumus, kas uzkrājas uz jumta. Ar Panssaripesu var notīrīt arī jauna cinkota skārda aizsargpārklājumu pirms jumta krāsošanas.

Tīrs jumts ir laba virsma krāsošanaiTikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
08.07.2016
(Iepriekšējais datums 01.07.2016)
 

Panssaripesu - jumtu mazgāšanas līdzeklis

Apraksts
Emulģējošs mazgāšanas līdzeklis metāla jumtu mazgāšanai. Satur amonjaku.
Īpašības
Cinkotu virsmu tīrīšanai pirms krāsošanas. Noņem netīrumus, taukvielas, eļļas u.c.
Pielietojums
Piemērots gan jaunu, gan vecu cinkotu virsmu tīrīšanai.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota jumtiem Krāsa ir ūdens bāzes
Iepakojumi
1l, 5l, 10l
Šķīdinātājs
Ūdens
Blīvums
Apm. 1,0 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala.
Produkta kods
006_1902

UZKLĀŠANA
Sagatavošana
No virsmām ar skrāpi un tērauda suku jānotīra rūsa. No iepriekš apstrādātām virsmām jānoņem atlupusī vai atslāņojusies krāsa.
Atšķaidīšana
1 daļa mazgāšanas līdzekļa, 4 daļas ūdens.
Virsmas tīrīšana
Uz virsmas uzklāj mazgāšanas līdzekli un noberž ar birsti. Rūpīgi noskalo ar ūdeni.
Lielas virsmas mazgā un skalo reizē, lai izvairītos no mazgāšanas līdzekļa nožūšanas pirms virsmas skalošanas. Pirms krāsošanas ļauj virsmai nožūt.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS05
GHS05
Satur: amonjaks. Bīstami. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu. Neatbilstošas ventilācijas gadījumā lietot elpošanas orgānu aizsargierīces. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai dušā. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Satur mazāk par 5 %: anjonu virsmaktīvajām vielām, fosfātiem, BENZISOTHIAZOLINONE. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, ūdens tilpnēs un augsnē. Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR -
sre200916 / akk020312 / 0061902