Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
MED
 

Otex

Pieķeras pat vissarežģītākajām virsmām!

Otex ir ātri žūstoša, tonējama, matēta alkīda gruntskrāsa sarežģītu virsmu apstrādei ar labu adhēziju pie dažādām virsmām iekšdarbiem un ārdarbiem.


KiiltäväMatta
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbosKrāsa ir piemērota fasādēm/sienām ārdarbosKrāsa ir šķīdinātāja bāzesDarbarīks rullisDarbarīks izsmidzinātājsDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
8
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
10
m2/l

Izmantojama kā gruntskrāsa vai ārdarbu krāsa

Otex var izmantot kā gruntskrāsu vai ārdarbu krāsu gan jaunu, gan iepriekš krāsotu virsmu krāsošanai. Otex labi pieķeras tādām sarežģītām virsmām kā stiklam, flīzēm, stiklšķiedrai, PVC plastmasai, alumīnijam, cinkotam skārdam, kā arī ar alkīda vai katalītiskajām krāsu krāsotām virsmām.

Tonējama adhēzijas gruntskrāsa

Otex var tonēt pēc Tikkurila Symphony 2436 toņu kartes. Tonētas krāsas Otex toņa precizitāte tomēr nav pilnīga.


Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
11.04.2017
(Iepriekšējais datums 07.03.2012)
 

Otex - adhēzijas gruntskrāsa

Apraksts
Ātri žūstoša, pilnīgi matēta, uz speciāliem sveķiem balstīta adhēzijas gruntskrāsa.
Īpašības

Piemērota jaunu un iepriekš krāsotu virsmu gruntēšanai. Gruntskrāsai ir laba adhēzija ar stikla, flīžu, stikla šķiedras, PVH plastmasas, alumīnija, cinkota metāla, kā arī ar alkīda un katalītiskajām krāsām krāsotām virsmām.

Pielietojums
Virsmas iekštelpās, kam nepieciešama ļoti laba adhēzija un ārējie logu rāmji, kas krāsoti ar poliuretāna un katalītiskajām krāsām.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir piemērota fasādēm/sienām ārdarbos Krāsa ir pilnīgi matēta Krāsa ir šķīdinātāja bāzes Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
8
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
10
m2/l
Bāzes krāsas
AP un C
Toņu klāsts
Tonējama toņos no Tikkurila Symphony 2436 toņu kartes. Toņu precizitāte nav pilnīga.
AP bāzi var lietot baltu vai tonētu (pievieno pusi no A bāzes krāsu pigmentu daudzuma). C bāzi lieto tikai tonētu.
Spīdums
Pilnīgi matēts
Celtniecības materiālu emisijas klase
MED
Patēriņš

8 - 10 m²/l

Iepakojumi
Balta: 1/3 l
AP bāze: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
C bāze: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Šķīdinātājs
Spray Šķīdinātājs 1032 un Vaitspirts 1050
Uzklāšanas metode

Ar otu, rullīti vai izsmidzinātāju. Augstspiediena izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0.011" - 0.015", t.i., 0.280 - 0.380 mm.

Atšķaidīšana: 0 - 10 % pēc tilpuma.

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Putekļi nelīp pēc 1 stundas, slīpēt un pārkrāsot var nākamajā dienā.

Sausais atlikums pēc tilpuma
48%
Blīvums
1.4 kg/l balts, ISO 2811
Produkta kods
203_6201
MED sertifikāts

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +5ºC, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.
Sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
Virsmas jānomazgā ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi jānoskalo ar ūdeni. Jānoslīpē matētas. Jānotīra slīpēšanas putekļi.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Iepriekš krāsotas virsmas jānomazgā ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi jānoskalo ar ūdeni. Virsma jānoslīpē matēta. Jānotīra slīpēšanas putekļi.
Krāsošana
Pirms lietošanas Otex rūpīgi jāsamaisa un, ja nepieciešams, jāatšķaida. Krāsojot ar otu, atšķaida ar Vaitspirtu 1050. Krāsojot ar izsmidzinātāju, atšķaida ar Šķīdinātāju 1032. Otex uzklāj ar otu, rullīti vai izsmidzinātāju.

Otex adhēzijas gruntskrāsa labi izlīdzinās, līdz ar to slīpēšana bieži vien nav nepieciešama. Ja ir vēlama ļoti gluda virsma, slīpēšanu veic ar smalku smilšpapīru.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar Vaitspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Virsmas tīrīšanu var veikt ne agrā kā 1 mēnesi pēc krāsošanas.
Virsmu tīra ar neitrālu (pH 6-8) trauku mazgājamo līdzekli un mīkstu birsti, sūkli vai putekļu lupatu.
Ļoti netīras virsmas var tīrīt ar neitrālu (pH 8-10) mazgāšanas līdzekli un lupatu vai sūkli. Pēc tīrīšanas virsma rūpīgi jānoskalo.

Ar virsmu jāapietas saudzīgi, jo galīgo izturību un cietību normālos apstākļos virsma sasniedz apmēram mēneša laikā. Ja ir nepieciešama tīrīšana, jāizmanto mīksta birste vai mitra lupata.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/i) 500g/l (2010). Otex maksimālais GOS saturs ir 500g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS07
GHS07
Satur: ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom., ogļūdeņraži, C9, aromātiskas. Uzmanību! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Satur etilmetilketoksīmu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
PĀRVADĀŠANA
ADR: 3 III, Tvertnes/trauki < 450 litri: augstās viskozitātes dēļ neattiecas uz ADR
sre160516 / kmm160312 / tpi250308 / mpy261005 / 203-s

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!