Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
M1
 

Muuri

Krāsa kamīniem un krāsns mūrīšiem

Neorganiska silikāta iekšdarbu krāsa ar labu karstumizturību krāsns mūrīšu, kamīnu un tamlīdzīgu virsmu krāsošanai iekšdarbos, kur var būt paaugstināta virsmas temperatūra.


KiiltäväMatta
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbosKrāsa ir ūdens bāzesDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
3
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
5
m2/l

Mūsdienīga izskata kamīni un krāsns mūrīši

Ar pilnīgi matēto krāsu Muuri ir iespējams radīt mūsdienīgu apdari jauniem vai veciem kamīniem un krāsns mūrīšiem.

Lieliska karstumizturība

Muuri ir īpaši piemērota virsmām iekštelpās ar mainīgu un paaugstinātu temperatūru. Tonēta krāsa Muuri iztur 180 °C karstumu.

Pilnīgi matēta krāsa

Ūdens bāzes krāsas Muuri porainā struktūra veido elpojošu un tvaiku caurlaidīgu virsmu. Krāsu Muuri var lietot baltu vai tonēt astoņos skaistos pasteļtoņos


Izvēlieties kādu no astoņiem krāsu toņiem:UZMANĪBU!

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori. Vienmēr pārliecinieties par savu izvēli un izmantojiet toņu karti vidē un apstākļos, kas līdzīgi tiem, kādiem izvēlaties krāsu. Toņu kartes varat apskatīt pie mazumtirgotāja.


Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
31.08.2015
 

Muuri - krāsa kamīniem un krāsns mūrīšiem

Apraksts
Neorganiska silikāta iekšdarbu krāsa ar labu karstumizturību
Īpašības
Krāsns mūrīši, kamīni un tamlīdzīgas virsmas iekšdarbos, kur var būt paaugstināta virsmas temperatūra.
Pielietojums
Betona, kaļķa, kaļķa-cementa, cementa apmetuma, smilts-kaļķa ķieģeļu un ķieģeļu virsmām, kā arī minerālplātņu virsmām iekštelpās. Piemērota arī virsmām, kuras iepriekš krāsotas ar kaļķa, kaļķa-cementa, cementa un silikāta krāsām. Skatīt lietošanas pamācību.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir pilnīgi matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
3
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
5
m2/l
Bāzes krāsas
MSA
Toņu klāsts
Balts
G497, H497, M497, V459, X459, Y462, X487, Y487
Spīdums
Pilnīgi matēts
Celtniecības materiālu emisijas klase
M1
Patēriņš
3–5 m2/l vienā kārtā. Patēriņš ir atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī uzklāšanas metodes un apstākļiem.
Iepakojumi
0.9 l, 2.7 l
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode
Krāsošanas ota vai ota krāsošanai ar kaļķa krāsu.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Var pārkrāsot pēc 12 stundām.

Ūdens tvaiku pretestība (NE ISO 7783)
Sd, H2O < 0.14 m.
Karstumizturība
Tonēts produkts sausumā iztur 180 °C, bet netonēts produkts iztur 300 °C.
Blīvums
apm. 1,4 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala! Uzglabā sausā un vēsā vietā, kas neatrodas tiešos saules staros. Cieši aizvērt iepakojumu līdz nākamajai lietošanas reizei. Tonēts produkts vai produkts atvērtā iepakojumā neiztur ilgstošu uzglabāšanu.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai ir jābūt tīrai, sausai un stabilai. Virsmas un krāsas temperatūrai jābūt virs +10 °C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 80 %.
Sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
Jaunām cementa un apmestām virsmām pirms krāsošanas ir jābūt pietiekami sausām un sacietējušām.
Nekrāsotas virsmas attīrīt no netīrumiem, putekļiem un cita piesārņojuma.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Attīrīt virsmas no netīrumiem, putekļiem un cita piesārņojuma. Ja nepieciešams, virsmu nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli, sekojot instrukcijām. Notīrīt atlupušos, slikti saistītos vai pulverveidīgos krāsas slāņus.
Labošana
Pielīdzināt plaisas, caurumus un iedobes tā, lai tās būtu vienā līmenī ar krāsojamo virsmu. Izmantot piemērotu sauso špakteļtepi uz betona virsmām un kaļķa vai kaļķa-cementa apmetumu uz apmestām virsmām. Ja nepieciešams, pārkrāsot izlīdzinātās vietas ar Muuri krāsu.
Krāsošana
Nogruntēt vienā kārtā ar Muuri krāsu. Ja nepieciešams, produktu var atšķaidīt ar ūdeni līdz 10% apmērā. 12 stundas pēc gruntēšanas, uzklāt nākamo Muuri kārtu.

UZMANĪBU!
Apklāt tās virsmas, kuras netiks krāsotas, piemēram, logi, dabīgais akmens, klinkera flīžu virsmas un metāla virsmas. Nekavējoties notīrīt krāsas šļakatas ar ūdeni.
Mainīga krāsojamās virsmas struktūras porainība, mitrums un temperatūras svārstības krāsošanas un žūšanas laikā, var radīt nevienmērīgu toni.
Lai produkts sasniegtu uzstādītās Karstumizturības prasības, ieteicams nogaidīt vismaz 2 nedēļas pirms virsmu izmantošanas.
Virsmas apstrāde
Ja nepieciešams, tīrīt virsmu ar sausu birsti vai putekļu lupatu ne ātrāk kā mēnesi pēc produkta uzklāšanas.
Darbarīku mazgāšana
Izmazgāt darbarīkus ar ūdeni. Sacietējušas krāsas iztīrīšanai ieteicams izmantot darbarīku mazgāšanas līdzekli Tikkurila Pensselipesu.
Remontkrāsošana
Ar Muuri krāsu krāsotu virsmu remontkrāsošanu var veikt ar to pašu produktu.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(Cat A/a) 30 g/l(2010)Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 30 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS05
GHS05
Satur: silīcijskābi, kālija sāli. Bīstami. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izmantot acu vai sejas aizsargu. IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Produkta drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem. Produkta atlikumi ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
PĀRVADĀŠANA
Nav klasificēts.
ser250915 / pih180815 / akk280915

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!