Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
 

Multistop

Izolācijas gruntskrāsa koka virsmām

Multistop ir ūdens bāzes izolācijas gruntskrāsa, kas novērš sveķu izsūkšanos cauri krāsai.


KiiltäväMatta
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbosKrāsa ir piemērota grīdām iekšdarbosKrāsa ir ūdens bāzesDarbarīks rullisDarbarīks izsmidzinātājsDarbarīks ota

Aizkavē dzeltēšanu

Multistop novērš toni mainošu un citu dzeltējošu vielu, piemēram, darvas, iesūkšanos pārklājumā, kā arī toņa izmaiņas koka zaru vietās. Ar īpašas tehnoloģijas palīdzību, gruntskrāsas slānis sasaista koka ekstraktvielas un krāsotā virsma saglabā savu sākotnējo toni. 

Jaunām un iepriekš krāsotām virsmām

Multistop ir piemērota sausos apstākļos esošām jaunām un iepriekš krāsotām vai lakotām koka virsmām, kā arī zaru vietām un nodzeltējušām virsmām. Ar to iespējams apstrādāt koka sienas un griestus, dēļu grīdas, koka mēbeles un līstes, durvis un logus.

Vislabākā gruntēšana, vislabākais rezultāts

Vislabāko rezultātu iespējams panākt, krāsojot grīdas ar izturīgu grīdas krāsu uz ūdens bāzes Betolux Akva un mēbeles, sienas, līstes, durvis un logus ar ūdens bāzes mēbeļu krāsu Helmi. 


Lai sasniegtu labāko rezultātu, izmantojiet:Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
11.04.2017
(Iepriekšējais datums 04.05.2016)
 

Multistop - izolācijas gruntskrāsa

Apraksts
Izolācijas gruntskrāsa, kas novērš toņa izmaiņas uz koka virsmām iekštelpās.
Īpašības
Piemērota kā gruntskrāsa un kā starpkrāsa gan iepriekš neapstrādātām, gan krāsotām vai lakotām (izņemot konkrētas lakas parketam) jaunām vai vecām koka virsmām sausās iekštelpās. Novērš toni mainošu un citu dzeltējošu vielu, piemēram, darvas, iesūkšanos pārklājumā. Novērš toņa izmaiņas koka zaru vietās.
Pielietojums
Griestu un sienu paneļiem, koka grīdām, durvīm, logiem un mēbelēm.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir piemērota grīdām iekšdarbos Krāsa ir pilnīgi matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Toņu klāsts
Balta F497
Spīdums
Pilnīgi matēts
Patēriņš
7 m2/l (minimālais uzklājamais daudzums 260 g/m², mitras plēves biezums 200 µm, sausas plēves biezums 75 µm)
Iepakojumi
1 l, 3 l un 10 l
Šķīdinātājs
Ūdens
Sajaukšanas attiecība
Lietot nešķaidītu.
Uzklāšanas metode
Ota, rullis vai izsmidzinātājs. Bezgaisa izsmidzinātāja sprausla 0.013", krāsu neatšķaida.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)
Var pieskarties apm. pēc 1 stundas. Var pārkrāsot nākamajā dienā.
Sausais atlikums pēc tilpuma
38 %
Blīvums
1.3 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala.
Produkta kods
006 5260

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +10 °C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 80 %. Zema temperatūra (apm. +15°C) un augstāks mitrums (50-70 % RH) pagarinās uzklāšanas laiku un padarīs uzklāšanu vieglāku.
Sagatavošana
Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo adhēziju, jaunas koka virsmas attīrīt no putekļiem un netīrumiem. Nomazgāt iepriekš krāsotas vai lakotas virsmas ar neitrālu tīrīšanas līdzekli pēc vajadzības. Ļaut virsmai nožūt. Noņemt atlupušo krāsu vai laku un noslīpēt visu virsmu, īpaši grīdas un mēbeles. Notūrīt slīpēšanas putekļus. Ja nepieciešams, aizpildīt plaisas un iedobes ar piemērotu špakteļtepi un noslīpēt labotās vietas. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Nogruntēt labotās vietas.

Uzmanību! Multistop adhēzija ar dažām parketa lakām ir vāja, tādēļ parketa lakai ir jābūt pilnībā notīrītai, ja Multistop paredzēts izmantot uz visas virsmas.
Gruntēšana
Pirms lietošanas Multistop rūpīgi jāsamaisa. Produkts tiek lietots bez atšķaidīšanas. Bagātīgi uzklāj 1 līdz 2 krāsas kārtas. Ieteicams izmantot rulli ar biezu plūksnu un nekavējoties pabeigt krāsošanu ar sintētisko otu. Labākā izolācija tiek panākta, ja uzklāšana tiek veikta divas reizes. Ļaut virsmām pilnībā nožūt līdz nākamajai dienai pirms atkārtotas produkta uzklāšanas. Tādā veidā tiek izveidota labākā aizsardzība pret toņa mainīšanos.

Nokrāsot paneļu griestus ar baltu paneļu griestu krāsu Paneelikatto un paneļu sienas ar mēbeļu krāsu Helmi, un grīdas ar Betolux Akva. Izolācijas gruntskrāsu ir iespējams atstāt nekrāsotu uz griestiem, ja vien gruntskrāsa tiek uzklāta divas reizes.
Darbarīku mazgāšana
Notīrīt lieko krāsu no darbarīkiem. Izmazgāt darbarīkus ar ūdeni. Viegli sakaltušas krāsas izmazgāšanai ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Pēc virsmas apstrādes, pret virsmu jāizturas saudzīgi, tādēļ, ka produkts pilnīgu cietību un izturību normālos apstākļos iegūs tikai pēc mēneša.
Remontkrāsošana
Ātrākais mēnesi pēc krāsošanas, ja nepieciešams, virsmu tīrīt izmantojot neitrālu (pH 6-8) trauku mazgāšanas līdzekli un mīkstu birsti, sūkli vai drānu. Ļoti netīras virsmas tīrīt izmantojot viegli sārmainu tīrīšanas līdzekli (pH 8-10) un, piemēram, lupatu vai sūkli. Rūpīgi noskalot virsmu.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/a) 30 g/l(2010)
Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs 30 g/l.


VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Šis produkts nav klasificēts kā bīstams. Satur 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1). Produkta drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
PĀRVADĀŠANA
Nav klasificēts.
ser120417 / mkv111115 / akk100915