Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
 

Miranol

Emaljēta virsma!

Klasiskā Miranol ir iekšdarbu un ārdarbu krāsa koka un metāla virsmām.
Universālā un viegli lietojamā Miranol veido īpaši skaistu, pilnīgi spīdīgu virsmu.


KiiltäväMatta
Krāsa ir šķīdinātāja bāzesDarbarīks rullisDarbarīks izsmidzinātājsDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
10
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
14
m2/l

Universāla krāsa

Klasiskā Miranol ir iekšdarbu un ārdarbu krāsa koka un metāla virsmām. Miranol var izmantot mēbeļu un citu priekšmetu, piemēram, rotaļlietu krāsošanai. Piemērota tādām sarežģītām virsmām kā laivām, velosipēdiem un instrumentiem.

Skaista virsma

Miranol ir želejveida krāsa, kuru ir viegli uzklāt. Tā nenotek un labi izlīdzinās, veidojot īpaši skaistu, pilnībā spīdīgu virsmu.

Izvēlieties savu toni

Miranol var tonēt pēc Tikkurila iekšdarbu un ārdarbu toņu kartēm.


Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
10.10.2012
(Iepriekšējais datums 05.08.2011)
 

Miranol - alkīda krāsa

Apraksts
Tiksotropa alkīda krāsa.
Īpašības

Tiksotropa alkīda krāsa koka un metāla virsmu krāsošanai iekšdarbos un ārdarbos. Krāsai ir vājš aromāts. Miranol ir viegli uzklājama, neveido notecējumus un viegli izlīdzinās uz virsmas.

Pielietojums
Mēbeles, priekšmeti, darbarīki, laivas, velosipēdi, izkārtnes u.c.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir pilnīgi spīdīga Krāsa ir šķīdinātāja bāzes Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
10
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
14
m2/l
Bāzes krāsas
A un C
Toņu klāsts
Tikkurila iekšdarbu un ārdarbu toņu kartes. Par toņa piemērotību lietošanai ārdarbos, jāpārliecinās krāsu veikalā.
Spīdums
Pilnīgi spīdīgs
Patēriņš

12 - 14 m²/l metāla virsmas.

10 - 12 m²/l gludas koka virsmas.

Iepakojumi
0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 1 l, 0.1 l un 0.333 l
Šķīdinātājs
Vaitspirts 1050 un Spray Šķīdinātājs 1032
Uzklāšanas metode

Ota, rullis vai izsmidzinātājs.


 Bezgaisa izsmidzinātājs:
- sprausla 0.009" - 0.013" t.i. 0.230 - 0.330 mm
Atšķaidīšana: 10 – 20 % pēc tilpuma

Tradicionālais izsmidzinātājs:
- sprausla 1.4 mm – 1.8 mm
Atšķaidīšana 25-35 % pēc tilpuma (DIN4 18-25 s)
(Krāsojot ar izsmidzināšanu, sausas plēves biezums nedrīkst pārsniegt 40 μm).

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Putekļi nelīp pēc 3-4 stundām, var pārkrāsot apm. pēc 24 stundām.

Izturība pret mazgāšanu
Laba pret visiem parastajiem mazgāšanas līdzekļiem, SFS-EN ISO 11998.
Ķīmiskā izturība
Iztur terpentīnu, vaitspirtu un metilspirtu, neiztur, piemēram, atšķaidītāju, SFS-EN ISO 2812.
Karstumizturība
120 ºC. Gaišie toņi augstā temperatūrā var dzeltēt, ISO 4211-3
Nodilumizturība
Laba.
Izturība pret eļļu un taukvielām
Iztur smēreļļas un taukus, augu un dzīvnieku taukus.
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 50%
Blīvums
0.9 - 1.1 kg/l atkarībā no toņa, ISO 2811
Produkta kods
555_6001/3

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai ir virsmai jābūt sausai, gaisa un virsmas temperatūrai virs +5 ºC, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %. (Uzmanību: Žūšana pie minētajiem robežnosacījumiem ir lēnāka nekā normālos apstākļos, t.i., +23 ºC, relatīvais mitrums 50 %.) Īpaši tumšie toņi, kas tonēti ar Avatint pigmentiem, žūst ļoti.
Sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
No nekrāsotas virsmas jānotīra netīrumi, putekļi, rūsa, eļļas, tauki u.c.

Koka, skaidu plākšņu un kokšķiedras plātņu virsmas jānogruntē ar Jehu gruntskrāsu kokam vai ar Otex adhēzijas gruntskrāsu. Metāla virsmas sausās iekštelpās var uzreiz krāsot ar Miranol. Citos gadījumos ieteicams virsmu nogruntēt ar Rostex Super metāla gruntskrāsu. Cinkotas un alumīnija virsmas jānogruntē ar Rostex Super metāla gruntskrāsu. Alumīnija virsmas slīpējot jāpadara raupjas.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Iepriekš krāsotas virsmas jānomazgā ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli, rūpīgi jānoskalo ar ūdeni un jāļauj nožūt. Atlupusī krāsa un rūsa jānoņem ar skrāpi un virsma jānoslīpē. Jānotīra slīpēšanas putekļi. Iedobumi un plaisas jāaizpilda ar Spakkeli alkīda špakteļtepi. Sliktā stāvoklī esošas virsmas jānogruntē ar Jehu vai Otex adhēzijas gruntskrāsu.

Krāsojot spilgti sarkanos vai dzeltenos toņos, koka virsmas jānogruntē ar Jehu, kas notonētā apdares krāsai līdzīgā tonī. Cinkotas, tērauda vai alumīnija virsmas jānogruntē ar gaiši pelēku Rostex Super.
Krāsošana
Pirms lietošanas Miranol rūpīgi jāsamaisa un nepieciešamības gadījumā jāatšķaida ar vaitspirtu 1050 - ja uzklāj ar otu, vai izsmidzināšanai piemērotu atšķaidītāju 1032 - ja uzklāj ar izsmidzināšanu. Miranol uzklāj ar otu vai izsmidzināšanu 1-2 kārtās.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar vaitspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Ne agrāk kā vienu mēnesi pēc krāsošanas: Netīras virsmas mazgā ar neitrālu trauku mazgājamo līdzekli (pH 6-8) un sūkli vai mitru lupatu. Ļoti netīrām virsmām izmanto vāji sārmainu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu (pH 8-10) un suku, sūkli vai mitru lupatu. Virsma rūpīgi jānoskalo.

Normālos apstākļos virsma pilnīgu cietību sasniedz vienu mēnesi pēc krāsošanas, tādēļ šajā laikā ar virsmu jāapietas saudzīgi. Ja ir nepieciešama virsmas tīrīšana, jāizmanto mīksta birste, mitra lupata vai suka.
Remontkrāsošana
Ar Miranol krāsotas virsmas var pārkrāsota ar līdzīgām šķīdinātāja bāzes krāsām. Skatīt „Sagatavošana”.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS07
GHS07
Uzmanību. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Satur: Ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom. Satur kobalta bis(2-etilheksanoāts) un etilmetilketoksīms. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, ūdens tilpnēs un augsnē. Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu.
PĀRVADĀŠANA
Tvertnes/trauki < 450 litri: augstās viskozitātes dēļ neattiecas uz ADR Tvertnes/trauki > 450 litri: ADR 3 (III)
sre171212 / mli121006 / mit181006 / lko261006 / kmm181212 / 555-series

Toņi

Izjūti krāsas - toņu karte

Izjūti krāsas - toņu karte iekšdarbiem.

Feelings - toņu karte

Feelings - toņu karte.

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!