Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
M1MED
 

Luja 40, pusspīdīga

Nepelē!

Vislabākā izvēle telpām, kurās ir izteikta saskare ar netīrumiem un kas pakļautas intensīvam nodilumam. Krāsa ir noturīga pat pret mazgāšanu ar spēcīgas iedarbības mazgāšanas līdzekļiem, kā arī satur pelējumu kavējošas vielas. Tā ir piemērota arī mitrām telpām, piemēram, vannas istabām un ģērbtuvēm. Šī krāsa ir ļoti noturīgs M1 klases produkts ar zemu emisijas līmeni, turklāt tai ir arī MED (Marine Equipment Directive) sertifikāts.


KiiltäväMatta
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbosKrāsa ir ūdens bāzesDarbarīks rullisDarbarīks izsmidzinātājsDarbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
8
m2/l

Izteikti noturīga krāsa

Nokrāsotajai virsmai kāpņu telpās, priekštelpās un mazgājamajās telpās ir jābūt īpaši noturīgai. Tikkurila augstas slodzes noturības akrila krāsa Luja šādos apstākļos ir sevi pierādījusi jau daudzu gadu garumā.

Objektiem ar augstām prasībām

Sienu un griestu krāsai Luja ir unikāla noturība pret ķīmisku vielu iedarbību, tādēļ ar Luja krāsotas virsmas var tīrīt arī ar spēcīgas iedarbības mazgāšanas līdzekļiem, kā arī to atkārtota mazgāšana nebojā virsmu. Pateicoties augstajai noturībai pret ķīmisku vielu iedarbību un labajām mazgāšanas īpašībām, šo krāsu var lietot, piemēram, slimnīcās, lielizmēra virtuvēs un rūpnieciskās telpās. Krāsa ir piemērota arī izmantošanai telpās, kurās tā nonāk netiešā kontaktā ar pārtikas produktiem.


Vannas istaba, siena un mitras telpas

Vannas istaba, mitras telpas un Griesti

Vannas istaba, Griesti, pirts telpas un mitras telpas

Vannas istaba, Griesti un mitras telpas

Siena

Pirts telpas, Griesti, mitras telpas un vannas istaba

Griesti

Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
16.02.2017
(Iepriekšējais datums 18.12.2013)
 

Luja 40, pusspīdīga - apdares krāsa

Apraksts
Speciāla akrilāta krāsa. Satur krāsas plēvi aizsargājošus fungicīdus.
Īpašības

Sienas un griesti mitrās iekštelpās un telpās, kurās ir nepieciešama augsta izturība pret mazgāšanu un nodilumu, piemēram, priekšnami, kāpņu telpas, slimnīcu gaiteņi, pacientu istabas u.c.

Produktam ir piešķirts novērtējums lietošanai pārtikas ražošanas uzņēmumos netiešā saskarē ar pārtiku (Somijas Pārtikas produktu likums Nr. 23/2006).

Pielietojums
Betona, apmestu, špaktelētu, ķieģeļu, kartona, skaidu plākšņu un kokšķiedras plākšņu virsmām. Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām virsmām.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir pusspīdīga Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
8
m2/l
Bāzes krāsas
A un C
Toņu klāsts
Toņi saskaņā ar Tikkurila Symphony toņu kartēm.
Spīdums
Pusspīdīgs
Celtniecības materiālu emisijas klase
M1
Patēriņš

Apm. 5-8 m²/l.

Iepakojumi
A bāzes krāsa: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
C bāzes krāsa: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode

Rullis, ota vai izsmidzinātājs.

- augstspiediena izsmidzinātāja sprausla 0.015"- 0.021";
- atšķaidīšana 0 – 5 % pēc tilpuma.

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Var pieskarties pēc: apm. 2 stundām. Var krāsot nākamo kārtu pēc: apm. 4 stundām.

Izturība pret mazgāšanu
Ļoti laba.
Iztur arī mazgāšanu ar stipriem mazgāšanas līdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem, kurus izmanto slimnīcās.

Noturība pret mitru berzi:
SFS-EN 13300 klase I, ISO 11998
Ķīmiskā izturība
Iztur šķīdinātājus, piemēram, Vaitspirtu.
Karstumizturība
85 °C , ISO 4211-2 and ISO 4211-3
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 40 %
Blīvums
Apm. 1.2 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala.
MED sertifikāts

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +5ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.
Sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
No nekrāsotām virsmām jānotīra netīrumi un putekļi. Ja nepieciešams, iedobumi un plaisas jāaizpilda ar piemērotu špakteļtepi. Nošpaktelētās vietas jānoslīpē un jānotīra slīpēšanas putekļi. Jānogruntē ar Luja gruntskrāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Ievērojot lietošanas pamācību, iepriekš krāsotas virsmas jānomazgā ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un jāļauj nožūt. Ar skrāpi jānoņem atlupusī, atslāņojusies krāsa. Cietas, spīdīgas virsmas jānoslīpē matētas un jānotīra slīpēšanas putekļi. Iedobumi un plaisas jāaizpilda ar piemērotu špakteļtepi. Nošpaktelētās vietas jānoslīpē un jānotīra slīpēšanas putekļi. Ja nepieciešams, jānogruntē ar Luja gruntskrāsu vai Varma gruntskrāsu.
Krāsošana
Pirms lietošanas Luja rūpīgi jāsamaisa. Jāuzklāj divas kārtas ar otu, rullīti vai izsmidzināšanu.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar ūdeni. Nedaudz sacietējušas krāsas iztīrīšanai no otām ir ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Virsmas tīra ar neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli un mīkstu birsti, sūkli vai lupatu ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Ļoti netīras virsmas var tīrīt ar viegli sārmainu (pH 8-10) mazgāšanas līdzekli un lupatu, suku vai sūkli. Pēc tīrīšanas virsmas rūpīgi jānoskalo. Jāievēro mazgāšanas līdzekļa ražotāja pamācības attiecībā uz atšķaidīšanu.
Ar krāsoto virsmu dažas nedēļas jāpaietas saudzīgi, jo galējo cietību un izturību normālos apstākļos krāsa sasniedz pēc 1 mēneša. Ja virsmas nepieciešams tīrīt ātrāk, tās viegli tīra ar birsti, lupatu vai sūkli.
Remontkrāsošana
Ar Luja krāsu krāsotas virsmas var pārkrāsot ar līdzīgām ūdens bāzes krāsām. Skatīt „Sagatavošana”.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/b) 100g/l (2010). Luja (pusspīdīga) maksimālais GOS saturs ir 100 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums un 2-oktil-2H-izotiazolons-3. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Šī krāsa satur biocīdu produktu sausās plēves saglabāšanai. Satur: 2-oktil-2H-izotiazolons-3. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produktu drošības datu lapa- Luja

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR: nav klasificēts.
sre230317 / pih171213 / akk290317 / 804,805,699-s

Toņi

Izjūti krāsas - toņu karte

Izjūti krāsas - toņu karte iekšdarbiem.

Feelings - toņu karte

Feelings - toņu karte.

Krāsu kalkulators

Apstrādājamās virsmas laukums
m
m
Krāsas patēriņš, ja virsma ir…
1L =
1L =
Virsmas apstrāde
Krāsots
reizes
Produkta patēriņš, ja virsma ir…
litri
litri
Error!