Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
 

Homeenpoisto

Dezinficē un balina

Homeenpoisto ir ūdenī šķīdināms želejveida virsmas apstrādes līdzeklis pelējuma un aļģu iznīcināšanai uz koka, apmetuma vai minerālu virsmām pirms krāsošanas.


Krāsa ir ūdens bāzesDarbarīks izsmidzinātājs

Pretpelējuma līdzeklis ir viegli uzklājams uz virsmas

Homeenpoisto ir ūdenī šķīdināms želejveida līdzeklis, kuru ir viegli uzklāt arī uz vertikālām virsmām. Līdzeklis balina virsmu, tādēļ virsma pēc apstrādes ir jākrāso.

Apstrāde ar suku dod efektīvus rezultātus

Ar suku mehāniski apstrādājot virsmu un izmantojot Homeenpoisto, iespējams efektīvi notīrīt pelējumu un aļģes no attiecīgās virsmas.


Krāsošana uz tīras virsmas

Pēc noskalošanas un nožūšanas varat droši sākt krāsošanu uz tīras virsmas.


Terase

Siena

Koka konstrukcijas

Klājs, terase un grīda

Klājs, grīda un terase

Jumts

Grīda un klājs

Dārza mēbeles

Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
07.07.2016
(Iepriekšējais datums 27.01.2012)
 

Homeenpoisto - šķīdums pelējuma noņemšanai

Apraksts
Hipohlorīta šķīdums pelējuma noņemšanai.
Īpašības

Pelējuma noņemšanai no nekrāsotām un krāsotām koka virsmām ārā, kā arī apmestām un betona virsmām, pirms krāsošanas vai pārkrāsošanas. Piemērots arī betona blokiem un šķiedru cementa lokšņu jumtiem pirms pārkrāsošanas.

Pielietojums
Pelējuma noņemšanai no krāsotām un nekrāsotām virsmām pirms krāsošanas vai pārkrāsošanas.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks izsmidzinātājs
Patēriņš

Atkarīgs no virsmas netīrības pakāpes.

Iepakojumi
1 l un 5 l.
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode

Izsmidzinātājs, sūklis vai suka.

Blīvums
Apm. 1.1 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala.

UZKLĀŠANA
Aizsardzība
Jāaizsargā stikla, alumīnija vai citas virsmas, kas produkta iedarbības laikā var tikt bojātas. Jāizvairās no šļakatu nokļūšanas uz drēbēm un, piemēram, neapstrādātām mēbelēm. Produkts ir balinošs.
Virsmas tīrīšana
Atšķaidīt pelējuma noņemšanas līdzekli Homeenpoisto ar ūdeni attiecībā 1:3. Šķīdumu uzklāj ar sūkli, mīkstu suku vai uz lielām virsmām ar dārza izsmidzinātāju virzienā no apakšas uz augšu, kas ļauj izvairīties no iespējamas līniju veidošanās. Ļauj šķīdumam iedarboties apmēram 30 minūtes. Stipri sapelējušas virsmas jāsaglabā mitras, kamēr pelējums pazūd. Ja pieciešams, izmanto suku. Pēc apstrādes virsmas rūpīgi noskalo ar tīru ūdeni virzienā no augšas uz leju, piemēram, ar izsmidzinātāju.
Pēcapstrāde
Tūlīt pēc virsmas nožūšanas neapstrādātas koka virsmas nogruntē ar Valtti Primer un Valtti Plus Base. Iepriekš krāsotām virsmām jāveic remonta krāsošana.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS05
GHS05
GHS09
GHS09
Bīstami. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Ļoti toksisks ūdens organismiem. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. SASKARĒ AR ĀDU: Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai dušā. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Satur: nātrija hipohlorīts aktīvā hlora šķīdums, nātrija hidroksīds. Uzmanību! Nelietot kopā ar citiem produktiem. Var izdalīties kaitīgas gāzes (hlors). Satur: mazāk par 5 %: balinātājiem, kuru pamatā ir hlors, nejonu virsmaktīvajām vielām, anjonu virsmaktīvajām vielām. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Nemaisīt produktu kopā ar citiem tīrīšanas līdzekļiem. Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR 8 III
sre070916 / mli171106 / pia231006 / akk250417 / 0061905