Īsumā
Systems
Darba instrukcijas
Produkta apraksts
Toņi
Krāsu kalkulators
Safety Data Sheets
 

Holvi – kaļķa krāsa

Tonējama kaļķa krāsa ārdarbiem un iekšdarbiem

Holvi ir no dzēstiem kaļķiem izgatavota kaļķa krāsa, kuru var tonēt jebkurā no Tikkurila mūra fasāžu toņu kartes toņiem. Ar kaļķa krāsu nokrāsotās virsmas ir elpojošas, dabiskas un „dzīvas”. Strādājot ar šo krāsu, ir redzams krāsotāja pieskāriens. Šo kaļķa krāsu var uzklāt uz virsmām, kas ir apmestas ar kaļķa javu.


KiiltäväMatta
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbosKrāsa ir piemērota fasādēm/sienām ārdarbosKrāsa ir ūdens bāzesDarbarīks ota

Skaisti matēta, elpojoša kaļķa virsma

Pilnīgi matētajā virsmā ir redzams krāsotāja pieskāriens. Kaļķa krāsas virsmai ir īpaši laba tvaiku caurlaidība.

Viegli strādāt

Krāsošana ar kaļķa krāsu tiek veikta ar tradicionālo kaļķa krāsas otu, atšķaidot kaļķa krāsu ar ūdeni.

Piemērota ārdarbiem un iekšdarbiem

Kaļķa krāsu var uzklāt uz virsmām, kas ir apmestas ar kaļķa javu - gan uz fasādes, gan iekštelpu sienām, piemēram, pagraba sienām.Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
24.11.2011
(Iepriekšējais datums 15.10.2009)
 

Holvi - kaļķa krāsa

Apraksts
Tonēta, neorganiska kaļķa krāsa uz dzēsto kaļķu bāzes.
Īpašības
Piemērota kaļķa apmetuma un iepriekš ar kaļķa krāsu krāsotām virsmām iekšdarbos un ārdarbos.
Pielietojums
Kaļķa un kaļķa apmetuma fasādes, pagrabi u.c.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir piemērota fasādēm/sienām ārdarbos Krāsa ir pilnīgi matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks ota
Bāzes krāsas
HAP
Toņu klāsts
Tikkurila fasāžu toņu kartē atzīmētie gaišie toņi.
Spīdums
Pilnīgi matēts
Patēriņš
0.5 - 0.8 kg/m², neatšķaidīta Holvi kaļķa krāsa (apstrādājot 3 reizes). Patēriņš ir atkarīgs no virsmas porainības un raupjuma.
Iepakojumi
25 kg un 12,5 kg.
Šķīdinātājs
Ūdens
Sajaukšanas attiecība
Ūdens. Uz 25 kg kaļķa pastas jāpievieno 16 litri tīra ūdens. Uz 12,5 kg kaļķa pastas jāpievieno 8 litri tīra ūdens. Skatīt lietošanas pamācību.
Uzklāšanas metode
Ar otu.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Var pieskarties pēc 1 - 2 stundām.

Var pārkrāsot, kad iepriekšējā kārta ir pilnībā sasaistījusies ar virsmu, bet ne agrāk kā nākamajā dienā. Skatīt lietošanas pamācību.
Izturība pret atmosfēras iedarbību
Laba.
Blīvums
Apm. 1.4 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala. Produkta vai konteinera temperatūra nedrīkst pārsniegt +35°C. Neuzglabāt tiešā saulē, arī zem brezenta pārklāja. Tonētu produktu vai produktu nevērīgi aizvērtā vai nepilnā iepakojumā nevar ilgstoši uzglabāt.
Produkta kods
354_6510

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai jābūt tīrai un stabilai. Gaisa, krāsas un virsmas temperatūrai jābūt vismaz +5 ºC. Karstā un vējainā laikā virsma pirms un pēc krāsošanas ir jāsamitrina. Nekrāsot lietus laikā vai pirms lietus, vai tiešos saules staros. Krāsojot iekštelpās, ieteicams istabas temperatūru pazemināt zem +20 ºC.
Sagatavošana
Jānotīra netīrumi, putekļi un sāļi. Netīrumus ieteicams noņemt ar mīkstu birsti, neberžot virsmu. Pelējušas un apsūnojušas virsmas, ievērojot lietošanas instrukciju, jānomazgā no apakšas uz augšu ar Tikkurila Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli. Krāsojamai virsmai ir jābūt nebojātai, tīrai un atbrīvotai no jebkādām organiskajām krāsām. Kā kaļķa krāsas pamats nav piemērota java ar augstu cementa saturu. No iepriekš krāsotām virsmām ar tērauda birsti (nerūsējošā tērauda birste) vai augstspiediena mazgāšanu tā, lai nesabojātu virsmu, jānoņem kaļķa krāsas kārtas. Nepieciešamos labojumus var veikt ar apkārtējai virsmai līdzīga sastāva javu (ieskaitot pildvielu un izlīdzinošo masu).

Uzmanību! Logi, metāla un dabīgā akmens virsmas u.c. krāsošanas laikā ir rūpīgi jāpārklāj.
Krāsošana
Iepakojumā esošā kaļķa krāsa jāsajauc ar tīru ūdeni sekojošā attiecībā:
- 12,5 kg Holvi kaļķa krāsa un 8 L ūdens
- 25 kg Holvi kaļķa krāsa un 16 L ūdens

Nelietot neatšķaidītu Holvi kaļķa krāsu. Lai izvairītos no toņa nesakritības, šī sajaukšanas attiecība ir jāievēro visā krāsošanas laikā. Krāsa regulāri jāsamaisa, lai novērstu smagāko daļiņu nosēšanos trauka dibenā.

Pirms uzklāšanas virsma viscaur jāsamitrina ar tīru ūdeni. Virsmai ir jābūt vienmērīgi mitrai, bet vēl arvien absorbējošai.

Kaļķa krāsa jāuzklāj ar otu 2-3 kārtās. Nākamo kārtu var uzklāt ne agrāk kā nākamajā dienā. Pirms un pēc katras kārtas uzklāšanas virsma ir vienmērīgi un rūpīgi jāsamitrina. Virsma jāsamitrina arī pēc pēdējās kārtas uzklāšanas.

Lai izvairītos no toņa nesakritības, jāsajauc visai krāsojamai virsmai pietiekošs krāsas daudzums. Tomēr, ja izmanto krāsu no cita iepakojuma, tad pārejas vieta ir jākrāso ar vecā un jaunā iepakojuma krāsas maisījumu (piemēram, 1:1). Pārejas vieta jāizvēlas mazāk redzamā vietā. Lai iegūtu vienmērīgu galarezultātu, krāsa vienmēr ir jāuzklāj uz virsmas bez pārtraukuma un jāizvairās no pielabošanas pēc darba pabeigšanas. Toņa atšķirības vislabāk izlīdzināt var viegli punktējot ar otu.

HOLVI kaļķa krāsas tonis ir atkarīgs no virsmas mitruma un porainības. Vēlāk samitrinot virsmu, tonis kļūs tumšāks.
Mehāniska iedarbība, īpaši uz tumšākiem toņiem, var atstāt gaišākus plankumus. Šī ir tipiska visu matētu fasādes krāsu īpašība, kas neietekmē produkta tehnisko funkcionalitāti. Krāsojot ar kaļķa krāsu, tiek iegūta virsma, uz kuras ir redzams roku darbs.
Darbarīku mazgāšana
Darbarīki jāizmazgā ar ūdeni vai vāju etiķa-ūdens šķīdumu (un jāizskalo ar tīru ūdeni) uzreiz pēc lietošanas.
Virsmas kopšana
Ne agrāk kā vienu mēnesi pēc apstrādes, netīras virsmas var nomazgāt ar spiedienu, neizmantojot mazgāšanas līdzekļus. Mazgāšana var atstāt paliekošas pēdas uz virsmas, tādēļ mazgāšana jāveic, ievērojot būvniecības plūsmu. Irdenus netīrumus ir ieteicams notīrīt ar sausu, mīkstu birsti, izvairoties no beršanas. Aļģes un pelējumu var notīrīt ar Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu pelējuma noņemšanai un rūpīgi noskalot ar ūdeni.
UZMANĪBU: Pēc pelējuma noņemšanas, vienmēr ir nepieciešams veikt jaunu virsmas apstrādi.
Remontkrāsošana
Ja virsma iepriekš ir krāsota ar Holvi kaļķa krāsu, tad remontkrāsošanai piemērotas krāsas ir Holvi kaļķa krāsa vai Finngard kaļķa krāsa.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
Cat A/a) 30 g/l(2010)
Holvi maksimālais GOS saturs ir 30 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS05
GHS05
GHS07
GHS07
Bīstami. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. SASKARĒ AR ĀDU: Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai dušā. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu.
PĀRVADĀŠANA
ADR/RID: nav klasificēts.
sre240112 / niear250112 / sna111006 / tho080906 / 354 6510

Toņi

Tikkurila Facade - toņu karte

Tikkurila Facade - toņu karte.