Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
22.09.2014
 

Siro Himmeä - matēta griestu krāsa

Apraksts
Gaismu neatstarojoša griestu krāsa.
Īpašības

Griesti sausās iekštelpās.

Pielietojums
Piemērota betona, apmestām, špaktelētām, ķieģeļu, kartona, skaidu plātņu, ģipškartona plātņu un kokšķiedras plātņu virsmām. Lietojama saskaņā ar instrukciju. Piemērota arī iepriekš krāsotu virsmu remontkrāsošanai.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir pilnīgi matēta Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
5
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
11
m2/l
Bāzes krāsas
AP
Toņu klāsts
Balts. Tikkurila Symphony toņu kartes toņi, kas apzīmēti ar A. Tonēšanai jāizmanto puse no tonēšanas formulā paredzētā pigmenta daudzuma. Toņi nedaudz var atšķirties no parauga toņu kartē. Lietojot Siro Himmeä kā segkrāsu, tonis ir jāpārbauda.
Spīdums
Pilnīgi matēts
Celtniecības materiālu emisijas klase
M1
Patēriņš

Neuzsūcošas virsmas 9-11 m2/l.

Uzsūcošas virsmas 5-7 m2/l.

Iepakojumi
0.9 l,2.7 l, 7.2 l, 9 l un 18 l
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode

Rullis, ota vai izsmidzinātājs.

Bezgaisa izsmidzinātājs:

- izsmidzinātāja sprausla 0,017" - 0,021"

- atšķaidīšana 0-5 % pēc tilpuma

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Putekļi nelīp pēc 30 min.

Var pārkrāsot pēc 2-4 h.
Karstumizturība
85 ºC, ISO 4211-3.
Noturība pret mitru berzi
SFS-EN 13300 klase II, ISO 11998.
Izturība pret mazgāšanu
Iztur slaucīšanu ar mitru lupatu.
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 35 %, atkarībā no toņa.
Blīvums
Apm. 1.3 kg/l, ISO 2811.
Uzglabāšana
Sargāt no sala.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +10 ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.
Sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
No jaunām virsmām jānotīra netīrumi un putekļi. Virsma jāizlīdzina ar Presto špakteļtepi un nožuvusi virsma jānoslīpē.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Iepriekš krāsotas virsmas jānomazgā ar atšķaidītu Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi jānoskalo ar ūdeni. Cietas un spīdīgas virsmas jānoslīpē matētas un jānotīra slīpēšanas putekļi. Iedobumi un plaisas jāaizpilda ar Presto špakteļtepi un nožuvusi virsma jānoslīpē.
Krāsošana
Pirms lietošanas Siro Himmeä rūpīgi samaisīt un nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni. Uzklāj vienā vai divās kārtās ar rullīti, otu vai izsmidzinātāju.
Darbarīku mazgāšana
No darbarīkiem notīrīt liekā krāsa un izmazgāt ar ūdeni. Sacietējušas krāsas iztīrīšanai ir ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Tīrīšanu var veikt ne agrāk kā apm. 1 mēnesi pēc krāsošanas.

Virsmas jānotīra ar rūpīgi nospiestu mitru sūkli vai lupatu un neitrālu (pH 6 – 8 ) mazgāšanas līdzekli. Sagatavojot mazgāšanas šķīdumu, jāievēro mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumi. Pēc tīrīšanas virsmas ir jānožāvē.

Produkts pilnīgu cietību un izturību normālos apstākļos sasniedz apmēram viena mēneša laikā, tādēļ šajā laikā ar virsmām jāapietas saudzīgi. Ja virsmas ir nepieciešams tīrīt agrāk, tās viegli tīra ar mitru lupatu.
Remontkrāsošana
Ar Siro Himmeä matētu krāsu krāsotas virsmas var pārkrāsot ar šī paša veida ūdens bāzes krāsām. Skatīt „Sagatavošana”.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
(cat A/a) 30g/l(2010)
Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 30g/l

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums un 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.
PĀRVADĀŠANA
Nav klasificēts
sre071014 / akk111114 / mpy101105 / 891-s