Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
18.12.2013
(Iepriekšējais datums 04.10.2012)
 

Betolux - krāsa grīdām

Apraksts
Uretāna alkīda krāsa.
Īpašības
Betona un koka grīdas iekštelpās. Piemērota arī iepriekš ar alkīda vai epoksīda krāsām krāsotu vai epoksīda laku apstrādātu grīdu pārkrāsošanai.
Pielietojums
Betona un koka grīdas un kāpnes dzīvojamās, tirdzniecības un noliktavu telpās. Piemērota vieglai mehāniskajai un ķīmiskajai slodzei pakļautām betona un koka grīdām iekštelpās.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota grīdām iekšdarbos Krāsa ir spīdīga Krāsa ir šķīdinātāja bāzes Darbarīks rullis Darbarīks izsmidzinātājs Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
7
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
11
m2/l
Bāzes krāsas
A un C
Toņu klāsts
Tikkurila toņu karte grīdām un lielākā daļa Tikkurila Symphony toņu kartes toņi.
Spīdums
Spīdīgs
Patēriņš

7-9 m²/l betona grīdām, 9-11 m²/l metāla un koka virsmām.

Iepakojumi
0,9 l, 2,7 l, 9 l un 18 l
Šķīdinātājs
Vaitspirts 1050
Uzklāšanas metode

Ota, rullis vai izsmidzinātājs.

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Putekļi nelīp pēc 3-4 stundām. Var pārkrāsot apm. pēc 1 dienas. Nožuvusi un gatava lietošanai apm. pēc 1 nedēļas. Pilnībā nožuvusi un sasniegusi galīgo izturību apm. pēc 1 mēneša.

Izturība pret mazgāšanu
Laba, SFS 3755
Ķīmiskā izturība
Iztur taukvielas, vaitspirtu un denaturēto spirtu. Neiztur spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, atšķaidītājus.
Karstumizturība
120ºC, gaišie toņi augstā temperatūrā var dzeltēt, SFS 3757
Sausais atlikums pēc tilpuma
Apm. 50%
Blīvums
Apm. 1.0 – 1.2 kg/l, ISO 2811
Produkta kods
270_6001/3

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Betona virsmai jābūt sausai un vismaz 4 nedēļas vecai. Betona relatīvajam mitrumam jābūt zem 97%. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa, virsmas un krāsas temperatūrai jābūt vismaz + 5 º C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.
Sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
Betona grīdas: Ar slīpējamo mašīnu jānoslīpē cementa līmes slānis. Jānotīra slīpēšanas putekļi.
Koka grīdas: Jānotīra netīrumi, eļļas, putekļi un taukvielas.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Iepriekš krāsotas virsmas jānomazgā ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli, rūpīgi jānoskalo ar ūdeni un jāļauj nožūt. Jānotīra vecā, atslāņojusies krāsa. Virsmas rūpīgi jānoslīpē un jānotīra slīpēšanas putekļi.
Krāsošana
Pirmreizēja apstrāde:
Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Uzklāj divas kārtas ar otu, rulli vai izsmidzinātāju. Pirmajai kārtai izmanto krāsu, kas atšķaidīta 20-25% apmērā ar Vaitspirtu 1050. Otro kārtu var uzklāt pēc vienas dienas, izmantojot neatšķaidītu vai viegli atšķaidītu krāsu.
Apstrāde
Pretslīdes apstrāde:
Lai uzlabotu krāsoto virsmu saķeri, Betolux krāsai var pievienot Liukueste pretslīdēšanas piedevu (attiecība 0.33l pulvera uz 10l neatšķaidītas krāsas). Sajaukšanu var veikt manuāli. „Pretslīdes” krāsu uzklāj divās kārtās.
„Pretslīdes” krāsu uzklāj uz visas grīdas vai ar līmlenti atzīmētos laukumos. Tā ir arī piemērota kāpņu pakāpienu malām.
Darbarīku mazgāšana
Vaitspirts 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzeklis.
Virsmas kopšana
Krāsotā virsma ir pilnībā nožuvusi un sasniegusi galīgo izturību un ķīmisko noturību apmēram 1 mēneša laikā. Šajā laikā ir jāizvairās no tīrīšanas. Virsmu tīra ar suku, birsti vai putekļu lupatu, netīrumus noņemot ar neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli.
Remontkrāsošana
Remontkrāsošana:
Virsmas, kas iepriekš krāsotas ar Betolux grīdas krāsu, var pārkrāsot ar Betolux vai Betolux Akva grīdas krāsām. Skatīt „Sagatavošana: Iepriekš krāsotas virsmas.”

ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
cat (A/i) 500 g/l (2010). Betolux maksimālais GOS (VOC) saturs ir 500 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS07
GHS07
Bīstamās sastāvdaļas: Ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom. Satur neodekānskābes kobalta sāls un etilmetilketoksīms. Var izraisīt alerģiju. Izmantot aizsargcimdus. UZMANĪBU Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
PĀRVADĀŠANA
UN1263 vienmēr pārvadāt slēgtās, stāvus novietotās un nostiprinātās tvertnēs. Nodrošināt, lai produkta transportēšanā iesaistītais personāls zinātu, kādas darbības ir jāveic avārijas vai produkta noplūdes gadījumā.
sre040314 / kmm230512 / mpy130106 / mkv161213 / 270-