Tikkurila ColorUP! rīka lietošanas noteikumi

Šie Lietošanas noteikumi (turpmāk “Noteikumi”) attiecas uz jebkuru Tikkurila ColorUP! rīka ("ColorUP!") piegādi un jebkādiem ar to saistītajiem pakalpojumiem. Tikkurila ColorUP! ir tīkla aplikācija, kas dod iespēju tās lietotājiem pielietot noteiktu Tikkurila krāsu kolekciju un toņu sakopojumu iepriekš maskētiem attēliem kā arī attēliem, kurus lietotājs varētu augšupielādēt ColorUP!  rīkā. Lai izmantotu ColorUP! un materiālus, kas ietverti ColorUP! rīkā ("Accessory Materials”  - „Papildu materiāli”), Jūs piekrītat, ka jums ir saistoši šie Noteikumi un citi saistītie noteikumi,  piemēram, Konfidencialitātes politika. Papildu materiāli ietver visus toņus, krāsu paletes un krāsu kolekcijas elementus (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar RGB vērtībām, nosaukumiem, kodiem), kā arī gatavajiem maskētajiem attēliem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar gatavajiem maskētajiem laukumiem. Ja Jūs nepiekrītat un neievērojat šos Noteikumus un ar tiem saistītos noteikumus un politikas, Jums nav tiesību izmantot ColorUP! rīku  un/vai Papildu materiālus.

Tikkurila patur tiesības jebkurā laikā mainīt šos Noteikumus, ColorUP! rīku un Papildu materiālus un visus ar tiem saistītos pakalpojumus. Turpinot izmantot ColorUP! rīku pēc šādām izmaiņām, tiek pieņemts, ka Jūs tādējādi piekrītat mainītajiem Noteikumiem. Tikurila cenšas informēt lietotājus par attiecīgajām izmaiņām šajos Noteikumos.

Tas, kas šajos Noteikumos attiecas uz Tikkurila, tāpat jebkurā laikā var tikt attiecināts uz Tikkurila Oyj un jebkuru tā grupas uzņēmumu.

Autorizēta lietošana

Saskaņā ar šiem Noteikumiem, Jums ir ierobežotas un tālāk nenododamas tiesības lietot ColorUP! rīku un Papildu materiālus.

Izmantojot ColorUP! rīku, Jums ir tiesības izplatīt un dalīties ar Papildu materiāliem kā tādiem un ar redakcijām, ko esat veicis Papildu materiālos, tikai personīgiem, nekomerciāliem mērķiem.

Jums jebkurā gadījumā nav tiesību:

i) izplatīt  Tikkurila ColorUP! rīku vai tā kopijas;

ii) pārdod, iznomāt vai piešķirt apakšlicenci uz Tikkurila ColorUP! rīku vai piekļuves materiāliem, kā arī piešķirt jebkādas to lietošanas tiesības;

iii) dekonstruēt, izjaukt vai kā citādi analizēt ColorUP! rīka kodu vai jebkādu tā daļu jebkādai izmantošanai;

iv) pārveidot ColorUP! rīku vai veidot jebkādus tā atvasinājumus;

v) noņemt vai mainīt autortiesību paziņojumus, kas pievienoti ColorUP! rīkam vai Papildu materiāliem.

Intelektuālā īpašuma tiesības

ColorUP! rīks un Papildu materiāli ir aizsargāti ar intelektuālā īpašuma likumu, starptautiskajiem intelektuālā īpašuma tiesību līgumiem un nolīgumiem. Tikkurila vai trešās puses tiesību turētājiem pieder tiesības uz ColorUP! rīku un uz Papildu materiāliem, piemēram, attēliem, kā arī nosaukumiem un simboliem, kas saistīti ar Tikkurila produktiem un pakalpojumiem, ko aizsargā preču zīmes, dizainparauga tiesības vai autortiesības vai jebkas cits. Jums netiek netiešā veidā vai kā citādi piešķirtas tiesības izmantot jebkādu Tikkurila vai trešo pušu intelektuālo īpašumu (preču zīmes, dizainparaugus vai elementus, kas aizsargātas ar autortiesībām vai kā citādi, vai  līdzīgus elementus, kas pieder Tikkurila vai kādai trešajai pusei, kas ietverti vai saistīti ar ColorUP! rīku vai Papildu materiāliem) jebkādā citā veidā nekā minēts šajos Noteikumos.

Jūs piešķirat Tikkurila un trešajām pusēm, kas sniedz ar ColorUP! rīku saistītus pakalpojumus Tikkurila labā, neekskluzīvas, bezatlīdzības, visā pasaulē spēkā esošas, nododamas tiesības izmantot attēlus un citus materiālus, ko Jūs lejupielādējat ColorUP! rīkā, lai veiktu darbības, kam ColorUP! rīks ir paredzēts. Jūs uzņematies atbildību pret Tikkurila, ka Jūsu lejupielādētais materiāls nepārkāpj jebkādas intelektuālā īpašuma tiesības vai trešo pušu tiesības un ka Jums ir tiesības lejupielādēt materiālu ColorUP! rīkā.

Saistību atruna

ColorUP! un visi tajā ietvertie materiāli tiek nodrošināti “kā ir”, bez jebkāda veida garantijām. Turklāt Tikkurila neatbild par ColorUP! rīka pieejamības pārrāvumiem vai pārtraukumiem, kā arī tai nav pienākums labot jebkādas ColorUP! rīkā  radušās kļūdas. Tikkurila neatbild par jebkādu Jūsu ColorUP! lejupielādēto materiālu zudumu vai  dzēšanu. Jūs nevarat prasīt Tikkurila atbildību par ColorUP! rīka kvalitātes standartiem vai tā piemērotību noteiktam mērķim, vai par ColorUP! rīka darbības traucējumiem. Jūs saprotat, ka krāsu toņi, kas uzrādās ColorUP! rīkā, var atšķirties no tām krāsām, ko Jūs iegūsiet, reāli izmantojot Tikkurila produktus.

Tikkurila nekādā veidā nav atbildīgs par tiešiem, netiešiem vai izrietošiem, tīšiem vai nejaušiem zaudējumiem, izmaksām vai peļņas zaudējumiem, kas saistīti ar iespēju izmantot vai arī ar faktisku ColorUP! rīka, Papildu materiālu vai ar to saistīto pakalpojumu izmantošanu.

Šos Noteikumus, ColorUP! rīka un ar to saistīto pakalpojumu izmantošanu interpretē saskaņā ar Somijas likumiem, izņemot tos noteikumus, ko ļauj regulēt vietējie tiesību akti.

Konfidencialitāte

Izveidojot kontu ColorUP! rīkā, Jūs piekrītat, ka Tikkurila var apkopot, glabāt un izmantot Jūsu datus saskaņā ar Konfidencialitātes politiku, piemēram, ar mērķi nodrošināt, uzlabot un attīstīt savus pakalpojumus un lietotāju pieredzi. Jūsu dati tiek apkopoti un izmantoti mārketinga nolūkos, tajā skaitā, bet ne tikai, tiešā mārketinga nolūkos. Līdz ar to Tikkurila pēc saviem ieskatiem pēc nepieciešamības drīkst dalīties ar Jūsu datiem ar trešo pušu partneriem. Tikkurila jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma drīkst grozīt Konfidencialitātes  politiku. Tikurila cenšas informēt lietotājus par attiecīgajām izmaiņām Konfidencialitātes politikā.

Piekļuve ColorUP! rīkam

Tikkurila patur tiesības ierobežot piekļuvi ColorUP! rīkam un ar to saistītajiem pakalpojumiem, un veikt tehniskas vai jebkādas citādas izmaiņas tā darbības režīmos. Tikkurila saglabā tiesības, bet ne pienākumu, uzraudzīt visus materiālus, ko Jūs iesniedzat ColorUP! rīkā, un nodot vai noņemt jebkuru materiālu, kas uzskatāms par aizvainojošu vai nelikumīgu, vai kā citādi pārkāpj Noteikumus. Gadījumā, ja Noteikumi tiek pārkāpti pastāvīgi, Tikkurila drīkst slēgt Jūsu kontu.