Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
02.05.2014
(Iepriekšējais datums 18.10.2013)
 

Unica Akva - krāsa durvīm un logiem

Apraksts
Akrilāta krāsa.
Īpašības
Jaunu un iepriekš krāsotu vai lakotu koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai iekšdarbos un ārdarbos. Teicami piemērota rūpnieciski krāsotu, lakotu un iepriekš ar caurspīdīgiem pārklājumiem apstrādātu virsmu remontkrāsošanai. Nav ieteicama ar pulverpārklājumiem krāsotu alumīnija virsmu krāsošanai.
Pielietojums
Logu rāmji, durvis, durvju rāmji un dārza mēbeles. Piemērota arī iestilkotu balkonu koka paneļu virsmām.

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir pusspīdīga Krāsa ir ūdens bāzes Darbarīks rullis Darbarīks ota
Krāsas patēriņš uz raupjām virsmām
7
m2/l
Krāsas patēriņš uz gludām virsmām
9
m2/l
Bāzes krāsas
A un C
Toņu klāsts
Balto A bāzi var izmantot netonētu vai tonēt atbilstoši Tikkurila koka fasāžu toņu kartei. Var tonēt arī atbilstoši Symphony toņu kartei. C bāze ir bezkrāsaina, un pirms lietošanas vienmēr ir jātonē. Tonētu produktu nemaina un atpakaļ nepieņem.
Spīdums
Pusspīdīgs
Celtniecības materiālu emisijas klase
M1
Patēriņš
7-9 m2/l.
Iepakojumi
A bāze: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
C bāze: 0.9 l, 2.7 l
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode

Ota ar sintētiskiem sariem vai rullis ar īsu plūksnu, ota izlīdzināšanai. Tradicionālais izsmidzinātājs: sprausla 1.4-1.8 mm, atšķaidīšana 0-10 % pēc tilpuma. Bezgaisa izsmidzinātājs: sprausla 0.009˝-0.013˝, atšķaidīšana 0-5 % pēc tilpuma.

Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)

Putekļi nelīp pēc 30 min. Var pārkrāsot nākamajā dienā. Sasniedz lietošanai gatavu cietību pēc 2-3 dienām. Logus var aizvērt pēc 1-3 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un uzklātā plēves biezuma. Virsma ir pilnībā sacietējusi un sasniegusi pilnīgi izturību pēc apm. 2 nedēļām.

Zemā temperatūrā un mitrā laikā žūšanas laiks ir ilgāks.

Izturība pret atmosfēras iedarbību
Laba, arī rūpnieciskā vidē.
Toņa noturība - nedzeltē.
Sausais atlikums pēc tilpuma
apm. 40 %, atkarībā no toņa.
Blīvums
apm. 1.20 kg/l, atkarībā no toņa, ISO 2811.
Uzglabāšana
Sargāt no sala. Nevērīgi aizvērtā vai pustukšā tarā nevar ilgstoši uzglabāt.

UZKLĀŠANA
Uzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai. Krāsošanas un žūšanas laikā gaisa temperatūrai jābūt virs +5°C un relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%.
Sagatavošana
Mehāniski jānoņem koka šķiedra, kas atmosfēras iedarbībā ir kļuvusi pelēka.

Neapstrādāta virsma:
No nepastrādātas koka virsmas jānotīra netīrumi, pelējums un atlupušais materiāls. Ja nepieciešams, virsma jānomazgā ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli vai Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli. No zaru vietām jānoņem sveķi un jānogruntē ar izolācijas gruntskrāsu Multistop. Nepastrādātas koka virsmas ārdarbos jānogruntē ar Valtti Primer vai Valtti Plus Base. Lai novērstu iespējamo sveķu izdalīšanos, nepastrādātas koka virsmas ārdarbos ieteicams nogruntēt ar Öljypohja, bet iekšdarbos ar Jehu.
Metāla virsmas jānomazgā ar Maalipesu vai Panssaripesu jumtu mazgāšanas līdzekli. Jānoņem rūsa. Metāla virsmas ārdarbos jānogruntē ar Rostex Super Akva vai Rostex Super metāla gruntskrāsu, bet iekšdarbos ar Rostex Super Akva vai Otex.
UZMANĪBU! Ja Otex tiek izmantota kā gruntskrāsa, pilnīga gruntskrāsas adhēzija tiek sasniegta 2 nedēļas pēc gruntēšanas. Šajā laikā jāizvairās, piem., līmēt krāsotāju līmlenti uz krāsotās virsmas.

Iepriekš krāsota virsma:
No iepriekš krāsotas virsmas jānoņem atlupusī krāsa un tepe. Ja nepieciešams, koka virsmas jānomazgā ar Maalipesu vai Homeenpoisto, bet metāla virsmas ar Maalipesu vai Panssaripesu. Spīdīgas virsmas jānoslīpē matētas un asi stūri jānoapaļo. Jānotīra slīpēšanas putekļi. Koka virsmas iekšdarbos: plaisas un iedobumi jāaizpilda ar piemērotu špakteļtepi, nošpaktelētās vietas jānoslīpē.
Līdz tīram kokam attīrītas virsmas ārdarbos jāapstrādā ar Valtti Primer un nodilušas koka virsmas ārdarbos jānogruntē ar Öljypohja vai Ultra Primer. Līdz tīram kokam attīrītas virsmas ir ieteicams nogruntēt, lai novērstu iespējamo sveķu izdalīšanos. Tīras metāla virsmas jānogruntē ar Rostex Super Akva vai Rostex Super, bet iepriekš rūpnieciski krāsotas metāla virsmas ar Rostex Super. Logu rāmjiem pēc gruntēšanas tepēšanai jāizmanto Presto Ikkunikatti.
UZMANĪBU! Unica Akva nedrīkst uzklāt uz silikona tepēm vai uz silikonu saturošām virsmām.
Krāsošana
Krāsojot virsmu ar Unica Akva koši sarkanā, dzeltenā vai oranžā tonī, vispirms virsmu jānogruntē ar gruntskrāsu, kas tonēta gaišā vai krāsai līdzīgā tonī. Piemērotās gruntskrāsas minētas augstāk.
Pirms lietošanas Unica Akva rūpīgi jāsamaisa. Uzklāt ar otu, rulli vai izsmidzinātāju 2 reizes. Krāsojot lielas virsmas, vislabāk krāsu ir vispirms uzklāt, izmantojot rulli ar īsu plūksnu, un tad izlīdzināt ar otu. Neļaut krāsoto joslu malām nožūt. Krāsojot ar otu, Unica Akva var atšķaidīt ar ūdeni līdz 5% apmērā. Krāsa žūst ātri, tādēļ ir ieteicams krāsot joslu veidā. Vislabākie krāsošanas darbarīki ir sintētiskās šķiedras otas, kam ir dažāda garuma sari.
Krāsojot logu virsmas, krāsa ir jāuzklāj 1-2 mm uz stikla. Rūpīgi jāapstrādā koka izstrādājuma gali.

Koksne satur sveķus un citus izdalījumus, it īpaši zaru vietās. Tie var izraisīt dzeltēšanu vai sveķu izdalīšanos cauri krāsas slānim temperatūras un mitruma svārstību ietekmē.
Darbarīku mazgāšana
No darbarīkiem jānoņem liekā krāsa. Darbarīki jāizmazgā ar ūdeni un ziepēm. Sacietējušas krāsas noņemšanai, ieteicams izmanot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.
Virsmas kopšana
Normālos apstākļos produkts pilnīgu izturību un cietību sasniedz apm. pēc 2
nedēļām, tādēļ ar virsmu jāapietas saudzīgi. Ja ir nepieciešama tīrīšana agrāk, tad
jāizmanto mīksta birste vai mitra lupatiņa.
Remontkrāsošana
Unica Akva var pārkrāsot ar Unica Akva bez gruntēšanas. Skatīt „Sagatavošana”.
ES GOS 2004/42/EK robežvērtība
cat A/d (130 g/l)(2010). Unica Akva maksimālais GOS saturs ir 130 g/l.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Satur 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, 2-oktil-2H-izotiazolons-3, 5-hlor-2-metil- 4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un 3-jod-2-propinil butyl karbamītu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukša, sausa tara ir jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi ir jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.
PĀRVADĀŠANA
ADR: nav klasificēts.
sre241013 / hsa060712 / akk030912