Tikkurila
PRODUKTA APRAKSTS
08.07.2016
(Iepriekšējais datums 01.01.2012)
 

Maalipesu - mazgāšanas līdzeklis

Apraksts
Sārmains mazgāšanas un attīrīšanas līdzeklis virsmu sagatavošanai pirms krāsošanas. Lietojams gan iekštelpās, gan ārā.
Īpašības

Attīra nekrāsotas virsmas, noņemot no tām netīrumus, taukvielas, vasku u.c. Piemērots cietu un spīdīgu krāsotu virsmu sagatavošanai pirms krāsošanas. Neatšķaidīts Maalipesu attīra un veido matētu virsmu, kas uzlabo adhēziju ar jauno krāsas kārtu.

Lateksa un citas matētas krāsotās virsmas var attīrīt ar atšķaidītu Maalipesu

(1 daļa Maalipesu, 10 daļas ūdens vai 1 daļa Maalipesu, 5 daļas ūdens).

Maalipesu ir īpaši piemērots ļoti netīru virsmu mazgāšanai, ja ir nepieciešama spēcīga šķīdināšana bez šķīdinātāju kaitīgās iedarbības. Nav ieteicams metāla lokšņu jumtiem.

Pielietojums
Sienas, grīdas, mēbeles, durvis, celtniecības plātnes, laivas u.c

TEHNISKIE DATI
Krāsa ir piemērota sienām iekšdarbos Krāsa ir piemērota fasādēm/sienām ārdarbos Krāsa ir piemērota grīdām iekšdarbos Krāsa ir ūdens bāzes
Iepakojumi
1 l, 3 l, 10 l.
Šķīdinātājs
Ūdens
Uzklāšanas metode

Lupata, birste vai grīdu tīrāmā mašīna.

Blīvums
1.0 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana
Sargāt no sala.

UZKLĀŠANA
Sagatavošana
Stikla un citas virsmas, kuras var saēst sārmains mazgāšanas līdzeklis, ir jāpārklāj.
Apstrāde
Uz cietām un spīdīgām virsmām ar birsti, sūkli vai lupatu jāuzklāj neatšķaidītu Maalipesu. Jāļauj Maalipesu dažas minūtes iedarboties. Virsma jānomazgā ar birsti un rūpīgi jānoskalo ar ūdeni. Neatšķaidīts Maalipesu attīra virsmu un veido matētu pārklājumu, kas uzlabo jaunas krāsas kārtas adhēziju ar virsmu. Lateksa vai citām matētām virsmām var veikt pirmapstrādi ar Maalipesu, kas atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1:10. Atšķaidītu Maalipesu (attiecībā 1:10) var izmantot arī kā mazgāšanas līdzekli. Ļoti netīras virsmas var apstrādāt ar stiprāku šķīdumu 1:5. Rūpīgi jānoskalo ar ūdeni.

Vispirms jāuzklāj Maalipesu mazgāšanas līdzeklis uz apstrādājamās virsmas neliela pārbaudes laukuma (atšķaidīts vai neatšķaidīts, atkarībā no pielietojuma).
Izmantojot pārāk stipru Maalipesu maisījumu, atsevišķas krāsotās virsmas var tikt sabojātas.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS05
GHS05
Satur: kālija hidroksīds, nātrija metasilikāts. Bīstami. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu. Neatbilstošas ventilācijas gadījumā lietot elpošanas orgānu aizsargierīces. IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai dušā. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Satur: mazāk par 5 %: anjonu virsmaktīvajām vielām, fosfātiem, BENZISOTHIAZOLINONE. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Produkta drošības datu lapa

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo bīstamo atkritumu likumdošanu.
PĀRVADĀŠANA
VAK/ADR 8 III
sre310816 / akk200815 / lko141106 / 006 1901